نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت و همزیستی با بیابانتوسعه وعمران مناطق بیابانی

دانلود مقاله بررسی عرصه هاي مناسب پخش سیلاب با استفاده از شاخص هم پوشانی نقشه ها و منطق هاي بولین و فازي در محیط GIS

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۷ آبان ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 578
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 184
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 4.21 MB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

کنترل سیلاب به منظور استفاده از آبهاي سطحی و جریانهاي آبراههاي در حوضههاي آبریز، یکی از مراحل اساسی در مدیریت منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک میباشد. تعیین نقاط مناسب جهت پخش سیلاب ضامن موفقیت پروژههاي مربوطه در این زمینه است. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی روشهاي همپوشانی لایهها، میباشد. بدین منظور 5 لایه GIS منطقهاي بولین و فازي در تعیین عرصههاي پخش سیلاب با استفاده از تکنیکهاي اطلاعاتی که شامل شیب، کاربري اراضی، نفوذپذیري سطحی، واحدهاي کوارترنر و ضخامت آبرفت بودند، در قالب مدلهاي ذکر شده تلفیق یافتند. نتایج به دست آمده از مدلهاي فوق به صورت نقشههاي خروجی بودند با عرصههاي کنترل اجرایی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که همپوشانی عرصههاي پیشنهادي به عرصههاي نسبت به سایر مدلهاي ارزیابی شده، بیشتر بوده و در نتیجه به عنوان بهترین مدل در Multi class maps کنترل در مدل مکانیابی عرصههاي مناسب پخش سیلاب در حوضه آبخیز پشتکوه ایران انتخاب گردید.

بررسی عرصههاي مناسب پخش سیلاب با استفاده از شاخصهمپوشانی نقشهها و منطقهاي بولین و فازي در محیط
مطالعه موردي : حوضه آبخیز پشتکوه) ........................................................................................................................ 1 )GIS
سید علی موسويو حسین اسدي
17 ................................................. Purolite A- حذف نیترات از آب زیرزمینی با استفاده از ستون جاذب حاوي رزین 400
حامد فروغیفر، علیاصغر جعفرزاده، حسین ترابیگلسفیدي و ناصر علیاصغرزاد
تأثیر واحدهاي لندفرم بر توزیع فراوانی و تغییرات مکانی ویژگیهاي بیولوژیکی خاك در دشت تبریز ............................ 35
پریسا شاهین رخسار و سامیه رئیسی
بهینه کردن مصرف آب سویا در شرایط خشکسالی .............................................................................................................. 53
حسین رضائی، فرزین شهبازي، علیاصغر جعفرزاده و سید سیامک علويکیا
در ارزیابی تناسب اراضی ......................... 65 Almagra تحلیل آماري نتایج حاصل از کاربرد روشهاي پارامتریک و مدل
جاسم امینیفر، محمدحسن بیگلویی، غلامرضا محسنآبادي و حبیبالله سمیعزاده
تأثیر کمآبیاري بر عملکرد و بهرهوري آب در هفت رقم سویا در منطقه رشت ......................................................................... 81
سمیرا طلوعی، علی حسین زاده دلیر، محمدعلی قربانی، احمد فاخريفرد و فرزین سلماسی
تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجیچاي با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی .............................. 93
حسین بیات، ناصر دواتگر و سمیه معلمی
استفاده از سطح ویژه براي بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاك از طریق شبکههاي عصبی مصنوعی ....................... 105
سینا بشارت، امیرحسین ناظمی ، علی اشرفصدرالدینی وصداقت شهمراد
121 ................ SWMRUM در شبیه سازي حرکت و جذب آب درخاك و ارائه نرم افزار HYDRUS استفاده از نرم افزار
عبدالواحد خالديدرویشان، سیدحمیدرضاصادقی و لیلا غلامی
اثر حساسیت به فرسایش و کاربري اراضی بر خصوصیات مورفومتري رسوب بستر (مطالعه موردي: رودخانه
وازرود) .......................................................................................................................................................................................... 139
فرزین سلماسی، داود فرسادي زاده و حسن محیط
بررسی آزمایشگاهی استهلاك انرژي جریان از روي سرریز گابیونی پلهاي ...................................................................... 153
فرناز دانشور وثوقی، یعقوب دین پژوه و محمد تقی اعلمی
تأثیر خشکسالی بر تراز آب زیر زمینی در دو دهه اخیر (مطالعه موردي: دشت اردبیل) ................................................... 165

 

 

منابع آب و انرژي مهمترین منابعی هستند که طی قرن گذشته با بحران جدي مواجه شدهاند. تخریب منابع طبیعی و زیستمحیطی به یک چالش اساسی تبدیل شده و نگرانی از زوال زودهنگام انرژيهاي فسیلی و محدودیت منابع آب، ذهن تحلیلگران را به پیشبینی بروز بحران آب در آینده سوق میدهد و در این زمینه کشور ایران به عنوان یکی از کمآبترین و پرتنشترین مناطق جهان در معرض خطر میباشد. کشور ایران که حدود یک درصد از خشکیهاي جهان را دارد فقط 0/0002 درصد از منابع آب جهان را دارا است. آمار موجود نشانگر این است که 74 درصد از سطح کشور داراي بارندگی سالانه کمتر از 250 میلیمتر میباشد

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران