نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود مقاله بررسي ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۷ آبان ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 694
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 14
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 132 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اين اختلاف ديدگاه ها و استدلال هايي كه فقها و علماي حقوق در جهت اثبات نظرية خود ارائه م يدهند به گونه ايست كه برخي از قضات و متصديان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش جدي روبرو نموده است. در اين مقاله، پس از بيان مقدمه، به تعاريف حد، تعزير، مفسد في الارض و محاربه و تفاوت هاي بين تعزير و حدود پرداخته و سپس به بررسی ديدگاه هاي متفاوت عده اي از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهيت مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده است و پس از تعريف جرائم و مجازات هاي حد و تعزير و بيان تفاوت هاي اين دو با كيديگر، معتقدند مجازات جرايم تعزيري بايد كمتر از مجازات هاي حدي باشد و نمي توان در « نظريه ي عده اي از فقها كه را » خصوص جرايم تعزيري از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، كه اشد مجازات ها مي باشد را تع يين نمود اگرچه مجازات جرايم « به صورت مشروح بيان شده )گروه اول( و سپس ديدگاه عده اي ديگر از فقها كه معتقدند تعزيري بايد كمتر و پا يين تر از مجازا تهاي حدي باشد، ل كين مجازا ت اعدا م قاچاقچي مواد مخدر از باب تعزير حكم به مجازات » مفسدف یالارض « نیست بلکه از مصادي ق افساد في الار ض محسوب شده و مي توان تحت عنوان را بيان )گروه دوم( و در تعاقب، نيز به نظر گروه سومي كه با استناد » قاچاقچي مواد مخدر صادر نمود » اعدام « در مواردي كه مصلحت جامعه « به آراء و فتاواي معتبر فقهي، با رد نظر دو گروه ديگر، اين گونه عقيده دارند كه
اسلامي ايجاب نمايد، حاكم شرع )ولايت فقيه( با مدنظر قرار دادن شرايط خاص اجتماعي، مكاني و زماني مي تواند » در خصوص مرتكبين جرايم تعزيري به ويژه قاچاقچيان مواد مخدر اقدام نمايد » اعدام « نسبت به صدور مجازات )گروه سوم( پرداخته شده است.

چکیده:

مقدمه

تعزیر

مبانی و مفاهيم نظری و ادبیات تحقيق

محاربه

مفسد فی الارض

تعزير از ديدگاه فقها

بررسي ديدگاه مخالفين مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر

بررسي ديدگا ههاي افردي كه مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر را از باب افساد في الارض مي دانند

بررسي ديدگا ههاي افردي كه مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر را از باب تعزيرات م يدانند نه حدود

منابع و مأخذ

 

اين اختلاف ديدگاه ها و استدلال هايي كه فقها و علماي حقوق در جهت اثبات نظرية خود ارائه م يدهند به گونه ايست كه برخي از قضات و متصديان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش جدي روبرو نموده است. در اين مقاله، پس از بيان مقدمه، به تعاريف حد، تعزير، مفسد في الارض و محاربه و تفاوت هاي بين تعزير و حدود پرداخته و سپس به بررسی ديدگاه هاي متفاوت عده اي از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهيت مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده است و پس از تعريف جرائم و مجازات هاي حد و تعزير و بيان تفاوت هاي اين دو با كيديگر، معتقدند مجازات جرايم تعزيري بايد كمتر از مجازات هاي حدي باشد و نمي توان در « نظريه ي عده اي از فقها كه را » خصوص جرايم تعزيري از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، كه اشد مجازات ها مي باشد را تع يين نمود اگرچه مجازات جرايم « به صورت مشروح بيان شده )گروه اول( و سپس ديدگاه عده اي ديگر از فقها كه معتقدند تعزيري بايد كمتر و پا يين تر از مجازا تهاي حدي باشد، ل كين مجازا ت اعدا م قاچاقچي مواد مخدر از باب تعزير حكم به مجازات » مفسدف یالارض « نیست بلکه از مصادي ق افساد في الار ض محسوب شده و مي توان تحت عنوان را بيان )گروه دوم( و در تعاقب، نيز به نظر گروه سومي كه با استناد » قاچاقچي مواد مخدر صادر نمود » اعدام « در مواردي كه مصلحت جامعه « به آراء و فتاواي معتبر فقهي، با رد نظر دو گروه ديگر، اين گونه عقيده دارند كه
اسلامي ايجاب نمايد، حاكم شرع )ولايت فقيه( با مدنظر قرار دادن شرايط خاص اجتماعي، مكاني و زماني مي تواند » در خصوص مرتكبين جرايم تعزيري به ويژه قاچاقچيان مواد مخدر اقدام نمايد » اعدام « نسبت به صدور مجازات )گروه سوم( پرداخته شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران