نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

معافیت از کیفر در قانون مجازات ایران و فرانسه

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 820
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 27
فرمت فایل : word
حجم فایل : 36.2KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

یکی از شروط اصلی صدور معافیت از کیفر احراز مجرمیت واصلاح مرتکب میباشد که این تاسیس رسالت مجازات را به نتیجه میرساند همچنین در اختیار قاضی صادر کننده حکم می باشد یعنی یا میتواند حکم به مجازات دهد یا حکم به معافیت که انتقاداتی نسبت به آن وارد است . در قانون ایران و فرانسه این تاسیس نوین حقوقی یک راهکار برای فردی کردن مجازات ها و تعدیل اجرای مجازات ها می باشد و همچنین راهکاری برای بهتر قضایی شدن جرایم و مجازات ها و جلوگیری از افزایش آمار پرونده های کیفری میباشد. این پژوهش بصورت توصیفی، تحلیلی بوده وروش تحقیق بصورت کتابخانه ای میباشد.

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

١-شرايط صدور‌ معافيت‌ از کـيفر در حـقوق ايران

١-١-١- قملرو معافيت‌ در‌ مجازات ها

١-١-٢- قلمرو معافيت در مجرم

١-١-٢-١-فقدان سابقه کيفري‌ موثر‌

١-١-٢-٣-احراز جهات تـخفيف

١-١-٢-٤-گذشت شاکي

١-٢- اخـتيار قاضي‌ صادر‌ کننده حکم

١-٢-١-احراز مجرميت مرتکب

١-٢-٢-پيش بيني اصلاح مرتکب

٢- شرايط صـدور مـعافيت از کـيفر در حقوق فرانسه

٢-١-١-قلمرو معافيت در مجازات ها

٢-١-٢- قلمرو‌ معافيت‌ در جرايم

٢-٢- اختيار قاضي صادر کننده‌ حکم‌

٣- مقايسه دو نظام در‌ صدور‌ معافيت از کيفر

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مآخذ

پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات زيادي در عـرصه هـاي مختلف از جمله عرصه‌ قوانين‌ جزايي بوجود آمده است . اضافه شدن تاسيسات حقوق اسلام ، حذف بسياري از تاسيسات حقوقي سابق ، تغييرات اساسي در جرايم ، مجازات ها آيين دادرسي و

... بطور کلي حقوق جزاي جديدي را‌ در‌ ايران بـوجود آورده کـه با گذشته کاملا متفاوت است . در حقوق خارجي نيز، بويژه در حقوق فرانسه که قوانين آن مورد مطالعه و توجه حقوق دانان حق قانونگذاران در نظام‌ حقوق‌ نوشته‌ قرار گرفته است ، تغييرات جدي‌ بـوجود‌ آمـده‌ است .

بخشي از اين تغييرات ناشي از طبيعت و ماهيت حقوق کيفري است که ضوابط آن حالت پذير و دگرگون است ؛ و تحت تاثير‌ رشد‌ جوامع‌ بشري و مسايل اعتقادي قرار دارد.

توجه جوامع بشري‌ به‌ تاسيسات نوين حـقوق جـزا مـانند: جرم زدايي، کيفرزدايي، تعليق مراقبتي، تـبديل کـيفري و... در دو دهـه اخير به شدت افزايش‌ يافته‌ است‌ .

پيشينيان هيچگاه در اجراي مجازات از اصلاح و تربيت بزهکاران غافل‌ نبودند. منتهاي مراتب در اجراي مجازات اميدوار بـودند رنـج و مـشقتي که به بزهکار تحميل مي کنند در رفتار‌ او‌ تـغيير‌ پديد آورد و او را مـتبه کند. وي امروزه دانش ما از‌ رفتار‌ و خلق و خوي انسان ها فزون يافته است . تغيير رفتار و يا به عبارت ديگر عادات زشـت و نـاپسندانسان‌ مـوضوع‌ پژوهش‌ هاي روان شناختي است . بر اين اساس ، رفتار مجرمانه نوعي نـاسازگاري اجتماعي‌ است‌ و بزهکار‌ کسي است که بنا به دلايلي قادر نيست خود را با خواسته هاي جامعه‌ تطبيق‌ دهد‌. حـال چـگونه و بـا چه ابزاري مي توان بار ديگر انسان کژ رفتار را با‌ گـروه‌ اجـتماعي خود پيوند و آشتي داد. اين سوالي است که با بررسي ابزار کيفري‌ يعني‌ مجازات‌ ها آسان مي تـوان بـه آن پاسـخ داد. از تاثير تربيتي بعضي از مجازات‌ مانند‌ اعدام ، رجم و مجازات هاي توانگيز بطور کـلي بـايد مـايوس بود؛ زيرا، بازپروري اصولا‌ با‌ اجراي‌ اين قبيل مجازات ها منافات دارد. تنها مجازاتي که خصيصه تـربيتي آن بـه ظـاهر و نسبت‌ به‌ مجازات هاي ديگر بارز است کيفر زندان است : اصطلاح (حبس تاديبي)١ زمـاني‌ شـيوه‌ اي‌ از اجراي مجازات را تداخل مي کرد که با سياست يک نهاد تربيتي بايد منطبق‌ مـي‌ بـود‌.٢ امـروزه ديگر از اعجاز زندان ها سخني نيست ، بلکه سعي بر اين‌ است‌ که با تـعليق اجـراي مجازات و يا آزادي مشروط و تعويق و معافيت از کيفر و ياراه کارهاي ديگر در‌ حد‌ امکان از آثار زيانبار زندان هـا تـا حـدودي کاسته شود. با اين‌ همه‌ ، انديشه زندان تربيتي موجب شده است که‌ رفت‌ رفته‌ غـل و زنـجير از پاي زندانيان باز کنند‌ و آنان‌ را از دخمه هاي تاريک و نمور قرون گذشته بيرون آورنـد؛ و بـيش از تـربيت‌ به‌ سلامت او بينديشند بطور کلي‌ مجازات‌ ها به‌ صفاتي‌ متصف‌ اند که گاه مانع از وصـول‌ هـدفي‌ کـه قانونگذار از اجراي مجازات قصد کرده است مي شوند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران