نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بشر

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 736
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 24
فرمت فایل : word
حجم فایل : 35.3KB

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

نتیجه ی پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربه ی کیفری نظام های تقنینی، نشان میدهد، زنان بیش از مـردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چرا که برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرایم نیز صـادق اسـت ، مجرمـان تمایـل بـیش تـری نسبت به قرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده ، به واسطه ی نیروی جسمانی و توان مقابله ی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارنـد. علیرغم این که در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزه دیدگی زنان و حمایت از ایشان صـورت گرفتـه ، امـا هنـوز ساختار قوانین جزایی عمدتا برمبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوین شده اسـت و در ایـن میـان قوانین جنایی ایران ، از این قاعده مستثنی نیست . گاهی بنابراصل برابری تفاوتی بین بزه دیده ی زن و مرد مشاهده نمیشـود، در معدود مواردی با تبعیض مثبت به نفع بزه دیده ی زن روبرو هستیم و در برخی موارد، جنسیت زن ، بـه عنـوان بـزه دیـده ، سـبب محرومیت او از حمایت کیفری و نوعی تبعیض منفی علیه زنان میشود. این امر لزوم اتخاذ سیاستی یکپارچه در ایـن زمینـه را یادآور میشود. در موارد بسیاری نیز قانون گذار اصل برابری را رعایت کرده است . ولی، در مورد حمایت قانونی و ویژه از زنان بزه دیده در فرآیند کیفری، خلاهای فراوانی وجود دارد. زیرا، زنـان بـزه دیـده در ایـران از شـرایط اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی مناسبی برای ورود به فرآیند کیفری و ادامه آن بهره مند نیستند.

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

٢ - مـباني نـظري‌

٢-١-١سياست جنايي قانوني (تقنيني)

٢-٢بزه ديدگي

٣- روش پژوهش و فـرضيات

پيشينه

پژوهش

٥-١قـانون اسـاسي

٥-٢قانون مجازات اسلامي

٦- علل بزه ديدگي

٦-١عوامل اجتماعي و رواني

٧-٢حمايت مـالي و حـقوقي

٩- نتيجه گـيري‌

منابع

بزه ديدگي زنان در اغلب کشورها يکي از‌ قلمروهايي است که سياست جنائي ناگزير به مداخله در آن و تنظيم برنامه اي ويژه در قبال آن شـده‌ اسـت‌ . زنـان‌ به عنوان افراد بالقوه آسيب پذيرتر از مردان ، آمـاج هـاي مطلوبي‌ براي‌ آنها محسوب مي شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روي زنان از طريق بالا بردن‌ هزينه‌ کيفري‌ ارتـکاب جـرم مـي تواند در فرآيند گزينش آنها توسط بزه کاران تأثير‌ گذاشته‌ و در‌ نـتيجه ضريب بزه ديدگي زنان را کاهش دهد؛ بنابراين اتخاذ يک سياست کيفري افتراقي‌ از‌ طريق‌ ساز و کار جرم انگاري هاي ويژه و تـشديد کـيفر بـزه کاراني که بزه ديده آنها‌ يک‌ زن است ضروري است . قانونگذار کيفري ايران نـه تـنها در قبال تعرضات مجرمانه‌ عليه‌ زنان‌ از يک سياست کيفري افتراقي منسجم و هماهنگ پيروي نکرده است ، بلکه به واسطه حـمايت‌ کـيفري‌ کـمتر از آن ها در قبال برخي جرايم عليه تماميت جسماني آن ها‌ نظير‌ قتل‌ ، قطع عـضو و جـرح ، زمـينه هاي «بزه ديدگي» آن ها را از طريق کاهش هزينه کيفري‌ ارتکاب‌ جرم بر روي آن ها فراهم نـموده اسـت . بـا پيدايش جرم شناسي‌، توجه‌ به‌ مباشر جرم ، يعني شخص بزهکار رو به فزوني گذاشت و نهادهاي مـختلفي در حـقوق جزا بر‌ اساس‌ توجه‌ به شخص بزهکار تأسيس شد (نهادهايي همچون آزادي مشروط ، تـعليق اجـراي مـجازات‌ و ...). هنوز‌ از تولد جرم شناسي بيش از يک سده نگذشته بود که تلاش هاي جرم شناسان در‌ جـهت‌ عـلت شناسي جرم منجر به پيدايش رهيافت جديدي در علت شناسي جنايي‌ شد‌. اين رهيافت پژوهش هـاي خـود را مـتوجه‌ کنشگر‌ ديگر‌ بزهکاري يعني بزه ديده معطوف ساخت . مطالعه‌ نقش‌ بزه ديده و جايگاه حمايتي اختصاص يافته بـه آن در سـياست جنائي ايران از‌ يک‌ طرف کمبودهاي موجود در قوانين‌ ايران‌ در زمينه‌ حمايت‌ از‌ انواع بزه ديدگـان را آشـکار مـي‌ سازد‌ و از طرف ديگر ضرورت پيش بيني تأسيسات ويژه اي را در اين‌ زمينه‌ آشکار مي سازد. از آنجائي که‌ در اين زمينه تـحقيق‌ جـامع‌ و مـانعي صورت نگرفته است ، بررسي‌ همه‌ جانبه و تحليل منطقي جرم شناسانه و متکي بـه قـانون در خصوص "سياست جنائي تقنيني‌ ايران‌ در قبال بزه ديدگي زنان‌ " ضروري‌ مي‌ باشد. در اين‌ راستا‌ سعي شـده اسـت هم‌ از‌ ديدگاه جرم شناسي و هم با توجه به قوانين مطروحه و جاري و بـا تـکيه بر يافته‌ هاي‌ حقوقدانان و مصوبات مراجع قـانون گـذاري مـوضوع‌ را‌ مورد تحقيق‌ و مطالعه‌ قرار‌ داده ، سياست جنايي ايرانـ‌ را از ديدگـاه شکلي و ماهوي در قبال بزه ديدگي زنان بررسي کرده و تا حدي از‌ راهکارهاي‌ جرم شـناسان در زمـينه پيشگيري نيز‌ استفاده‌ کرده‌ اسـت‌ . پسـ‌ اهداف پژوهـش حـاضر‌ را‌ مـي توان بدين صورت بيان کرد: ١. بـررسي جـايگاه زنان بزه ديده در قوانين ايران و ٢. ارائه راهکارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ کاهش نرخ بزه ديدگي زنان .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران