نسل جوان ایران

هنرگرافیکطراحی پوستر

بررسی خط نوشته در طراحی پوستر

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۵ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 912
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 84
فرمت فایل : word
حجم فایل : 5.22MB

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

آن چيزي كه امروز به گرافيك مشهور است، پيش از اين ريشه در كتاب سازي و آثار مكتوب داشت. آثار مكتوب در اين زمينه كه درخشان هم هستند به هزار سال پيش باز مي گردد. دقيقاً از هزار سال پيش ما شش نوع قلم منقح شده داريم كه اسم دارد، داراي شخصيت است و كاربردهاي مشخصي دارد. اين شش قلم از ميان چهل يا پنجاه نوع قلم كه از قرن دوم رواج داشته و به اسم اشخاص و مكان ها يا نوع كاربرد ،شناخته مي شده، توسط فردي در اوايل قرن چهارم منقح مي شود و به شش قلم نامگذاري مي شود. اين قلم ها به اضافه سه قلم ديگر كه ايراني ها از قرن چهارم و پنجم به بعد به طور اختصاصي براي خودشان طراحي كردند، در حال حاضر كشورهايي را كه از رسم الخط ما استفاده مي كنند، تحت پوشش خود قرار داده است.

به طور مثال نوشتن كتيبه ها، فصل ها، عناوين كتاب ها و فرمان ها، هركدام يك قلم خاص خود را دارد. در واقع غناي انواع خط نگاري فارسي در برابر نمونه هاي اروپايي كه تنها سه قلم دارند بسيار بيشتر

است.

چكيده............................................................................................................ 1

فصلاول-كلياتتحقيق....................................................................................... 2

مقدمه............................................................................................................ 2

بيانمساله...................................................................................................... 3

رضيات......................................................................................................... 3

فصلدوم -خطوتاريخچهوآنواعآن....................................................................... 4

تاريخچهپيدايشخطوالفبا................................................................................... 4

خطپارسيوخطميخي....................................................................................... 9

 

تاريخچه خط نسخ و توقيع محقق و رقاع ............................................................................................................... 21 خط نستعليق و سير تحول آن .................................................................................................................................. 31 خوشنويسان بر تر .......................................................................................................................................................... 61 ميرزا غلامرضا اصفهاني ................................................................................................................................................ 61 عمادالكتالكُتّابّاّب، خوشنويس مشهور (1315ـ1240 شمسي) .................................................................................... 71 ميرعماد حسني ............................................................................................................................................................. 81 مير علي تبريزي ............................................................................................................................................................ 91 سلطانعلي مشهدي ....................................................................................................................................................... 02 مراحل خوشنويسي ...................................................................................................................................................... 02 نظري ............................................................................................................................................................................... 12 ذهني ............................................................................................................................................................................... 12 خطوط و سطوح در معماري ...................................................................................................................................... 12 سطح صاف ..................................................................................................................................................................... 22 سطح خميده ................................................................................................................................................................. 22 دايره ................................................................................................................................................................................ 32 بيضي ............................................................................................................................................................................... 32 كره ................................................................................................................................................................................... 32 مربع ................................................................................................................................................................................. 32 مستطيل ......................................................................................................................................................................... 32 مثلث ............................................................................................................................................................................... 32 هرم .................................................................................................................................................................................. 42 شش ضلعي .................................................................................................................................................................... 42 فصل سوم -سرچشمه هاي پوستر و كاربرد آن ....................................................................................................... 52

تعريف پوستر ................................................................................................................................................................. 52 هنر پوستر ...................................................................................................................................................................... 52

آگهي ديواري ................................................................................................................................................................. 52 پوستر-آگهي همگاني چاپي ........................................................................................................................................ 62 اهداف يك پوستر ......................................................................................................................................................... 72 تهيه پوستر ..................................................................................................................................................................... 82 اجزاي پوستر .................................................................................................................................................................. 82 فصل چهارم-كاربرد خط و پوستر در عصر مدرنيسم ............................................................................................. 63 مدرنيستها و شيو ههاي قديمي ................................................................................................................................... 63 سنت شكني در ارتباط شكل و محتوي .................................................................................................................... 63 سرآمدن پوسترهاي مصور در غرب .......................................................................................................................... 04 قرن بيستم و تحولات تبليغاتي ................................................................................................................................. 24 بيلبوردها از سالهاي 1990 تا امروز .......................................................................................................................... 24 گرايش هاي متنوع در جهان ..................................................................................................................................... 24 دورانجنگ جهاني اول .............................................................................................................................................. 34 كاربرد عكاسي در پوستر ............................................................................................................................................. 34 ارمغان پوسترهاي كرت ............................................................................................................................................... 44 تايپو گرافي و كاربرد خط در گرافيك ...................................................................................................................... 44

تايپوگرافي در پوسترهاي ايراني ................................................................................................................................ 54 تغييراتنوشته(حروفگذاري)درپوسترو هنر مدرن ........................................................................................ 25 نقاشيكوبيسم .............................................................................................................................................................. 25 فوتوريسمودادئيسم .................................................................................................................................................... 45 سبك فوتوريسم ............................................................................................................................................................ 45 آيند هگري در ايتاليا ....................................................................................................................................................... 65 اصول كلي آيند هگري ................................................................................................................................................... 75 هنرمندان فوتوريسم ..................................................................................................................................................... 75

مقايسه بين استفاده از حروف در نقاشي كوبيستي و فوتوريستي ...................................................................... 85 ساختارگرايي و نوشتار ................................................................................................................................................. 95 هنر انتزاعگرا و طراحي حروف .................................................................................................................................... 06 دو عامل بر ظهور كوبيسم ............................................................................................................................................ 16 ورتيسيسم ....................................................................................................................................................................... 26 فصل پنجم-نتيجه ......................................................................................................................................................... 64 منابع ................................................................................................................................................................................. 76

 

خطوط هفت گانه ( اقلام سبعه ) عبارتند از خطوطي كه ظاهرا از دو خطمعقّلّي و كوفي بوجود آمده اند و شامل خطوط : » ثلث، نسخ، محقّقّ، ريحان،توقيع، رقاعو تعليق « م يباشد كه اغلب در كشورهاي عربي متداولند و برخي از آنها نيز اكنونديگرمنسوخ شده اند. در ميان خطوط ايراني و عربي، خط نستعليق به گواه آثار آفريدهشده به عنوان زيباترين خط و برتر از خطوط هفتگانه شناخته شده و آن را عروس خطوطاسلامي ناميدهاند. خط نستعليق (= نسخ تعليق) از تركيب دو خط » نسخ « و » تعليق » بوجود آمده كه سابقهي آن به حدود قرن هفتم هجري ميرسد و در دورهي تيموريان توسطميرعلي تبريزي مدون و قانونمند شد و به دست ميرعماد الحسني (درگذشت 1024 ه.ق.) بهاوج زيبايي خود رسيد.

خط نسخ چون تقريبا در سطح خط زمينه نوشته ميشود، بين تمام خطوطهفت گانه خواناترين خط است و به همين دليل معمولا براي نوشتن ادعيه و قرآن استفادهشده و ميشود. اما تعليق كه بيشتر به عنوان خط تحرير براي نوشتن نامهها وفرمان هاي حكومتي بكار ميرفته، داراي دواير زياد، حروف مدور و قابليت بسياري درارائه ي تركيبهاي متنوع و كمپوزيسيونهاي گوناگون دارد. به همين دليل بيشتر در بينكساني رواج داشته كه از نظر سواد و ميزان آشنايي با خط در سطح بالايي بوده و درزمانه ي ب يحوصله ي ما نميتواند از نظر خوانايي گسترهي كاربري همگاني پيدا كند .اما خط نستعليق كه داراي تناسب بينظيري در ميزان سطح و دور است، هر دو مزيتخوانايي و توان ارائهي تركيبهاي گوناگون را دارد. كه به همين دليل براي نوشتنزبان فارسي، مناسب ترين خط است و از اين رو خط ملي و رسمي ايران بشمار ميرود.

همچنين پوستر واژه انگليسي است كه در دهه هاي اخير به زبان فارسي وارد شده است و به معني آگهي ديواري به كار مي رود.اما نمي توان گفت كه هر نوع آگهي اي كه روي ديوار نسب شود لزوما پوستر است.بين برخي انواع پوستر و اطلاعيه مرز خيلي دقيقي نيست.اطلاعيه ها معمولا ابعاد كوچك تري دارند و در آنها براي اطلاع رساني غالبا از واژگان استفاده مي شود تا تصوير .

از آنجا كه واژه (( اعلان )) ، (( آگهي ديواري )) يا (( اطلاعيه )) نمي توانند مفهوم امروزي پوستر را بيان كنند از واژه انگليسي (( پوستر )) در زبان محاوره اي بيشتر استفاده مي شود. واژه ديگري كه براي اين مفهوم در ايران تا حدودي رايج است واژه فرانسوي (( افيش )) مي باشد كه معادل مفهوم (( پلاكات ))در زبان آلماني و (( پلاكارد)) در زبان روسي است. واژه اخير در ايران كاربرد ويژه اي پيدا كرده است و آن را به طومارهاي بزرگي مي گويند كه روي آن شعار مي نويسند و در راهپيماييها ي سياسي حمل مي كنند يا روي ديوارها يا ساختمانها نصب مي شود.

كاربرد پوستر ها بيشتر در زندگي شتابان و ماشيني شهرهاست.اين رسانه كه به منظور اقناع ، القا ، تغيير دادن و اطلاع رساندن مورد استفاده قرار مي گيرد اگر به درستي به كار رود و مسير و برنامه ريزي تبليغاتي صحيح باشد و ويژگيها ي بصري لازم در طراحي آن رعايت شود ، تاثير شگرف و قابل تصوري در انتقال پيام دارد.1

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران