نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت اجرائئمدیریت اجرائئ

پایان نامه اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2304
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 185
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.8mb

قیمت فایل : 14,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری (چالوس، نور، بابلسر و تنکابن) است. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تایید روایی پرسشنامه در اختیار کارشناسان برجسته مهندسین مشاور و اعضای گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان مازندران و همچنین اساتید صاحب نظر دانشگاه مازندران قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از دو روش IPA و AHP استفاده شد. اولویت بندی و عملکرد شاخص ها، از هر دو روش به صورت یکسان به دست آمد و مهمترین شاخص با کمترین عملکرد، شاخص مشارکت شهروندان معین گردید که سنگ بنای حکمرانی خوب شهری به عنوان روش مدیریت مشارکتی است. شاخص امنیت نیز از بالاترین عملکرد در این شهر ها برخوردار بود. در نهایت نتیجه گیری شد که شاخص های حکمرانی خوب شهری با وجود اهمیت بالای آنها، عملکرد پایینی در مدیریت شهری، شهرهای مورد مطالعه داشته و راهکارهایی به منظور ارتقا آن ارائه شد.

 

واژگان کلیدی: حکمرانی خوب شهری، تحلیل اهمیت- عملکرد، تحلیل سلسله مراتبی، شهرهای مقصد گردشگری.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 اهمیت و ضرورت 3

1-3 بیان مسئله 5

1--4 مدل مفهومی تحقیق 8

1-5 اهداف انجام تحقیق 9

1-5-1 اهدف اصلی 9

1-5-2 اهداف کاربردی 9

1-6 سوالات تحقیق 9

1-7 قلمرو تحقیق 10

1-7-1 قلمرو موضوعی 10

1-7-2 قلمرو زمانی 10

1-7-3 قلمرو مکانی 10

1-8... تعریف واژه ها و اصطلاحات 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

2-1-1 مقدمه 12

2-1-2 مدیریت شهری 13

2-1-3 دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری 13

2-1-3-1 ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری 14

2-1-3-2 برایان مک للین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری 15

2-1-3-3 نظریه رکس و مور 16

2-1-3-4 نظریه پال 17

2-1-3-5 نظریه ریچارد تاردانیکو 18

2-1-4 دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری 19

2-1-4-1-نظریه صلاح الدین یلدیریم 20

2-1-4-2 نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت 21

2-1-4-3 نظریه مشارکتی جان ترنر 22

2-1-4-4 نظریه مشارکتی جیمز میجلی 23

2-1-4-5 نظریه مشارکتی شری ارنشتاین 24

2-1-4-6 نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون 25

2-1-4-7 نظریه مشارکتی دیوید دریسکل 25

2-1-4-8 نظریه میانجی گری 27

2-1--5 مدل های مدیریت شهری 27

2-1-5--1انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا29

2-1-5-2 انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی 35

2-1-5-3سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران 39

2-1-5-1 جمع بندی 41

2-1-6 شهرهای مقصد گردشگری 42

2-1-6-1 شهر نور 44

2-1-6-2 شهر چالوس 45

2-1-6-3 شهر بابلسر 46

2-1-6-4 شهر تنکابن 48

2-1-7مدیریت شهری و توسعه گردشگری 49

2-1-8 تعریف حکمرانی و انواع آن 51

2-1-8-1حکمرانی 51

2-1-8--2حکمرانی شهری 53

2-1-8--3حکومت شهری 54

2-1-8--4تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری 55

2-1-8-5حکمرانی الکترونیک 57

2-1-8-6حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری 59

2-1-9 اهداف حکمرانی شهری 60

2-1-10 مدل های حکمرانی شهری 60

2-1-11 حکمرانی خوب 61

2-1-12 حکمرانی خوب شهری 63

2-1-13 حکمرانی شهری و کیفیت زندگی 66

2-1-14 نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری 67

فصل دوم - بخش دوم: پیشینه تحقیق

2-2-1 مقدمه 69

2-2-2 پژوهش های داخلی 69

2-2-3 پژوهش های خارجی 71

2-2-4اسناد حقوقی و بین المللی 72

2-2-5 اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی 72

فصل دوم - بخش سوم: تشریح اجزای مدل

2-3-3-1مشارکت 75

2-3-3-2 حاکمیت قانون 75

2-3-3-3 شفافیت 75

2-3-3-4 مسئولیت و پاسخگویی 75

2-3-3-5 پاسخده بودن 75

2-3-3-6 بینش راهبردی 75

2-3-3-7 اجماع سازی 76

2-3-3-8 عدالت و انصاف 76

2-3-3-9 امنیت 76

2-3-3--10 اثر بخشی و کارایی 76

2-3-3-11 تمرکز زدایی 76

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 77

3-2 روش تحقيق 78

3-3جامعه‌ی آماری 79

3-4 نمونه‌ی آماری 80

3--5روش جمع‌آوری داده‌ها82

3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش 82

3-7روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات 83

3-7-1 روش تحلیل اهمیت- عملکرد 83

3-7-1-1تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد 84

3-7-1--2تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد 86

3-7-2 روش تحلیل سلسله مراتبی 87

3-7-2-1 مدل سازی مساله تصمیم 88

3-7-2-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت 88

3-7-2-3بررسي ميزان سازگاري در قضاوت‌ها89

3-8 جمع بندی 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1مقدمه 91

4-2- روش تحلیل اهمیت عملکرد91

4-2--1داده های توصیفی 92

4-2-2مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت 92

4-2--3مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تحصيلات 93

4-2-4مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن 94

4-2-5مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير میزان سابقه کاری 95

4-3آزمون فرضیه قابليت اعتماد يا پايايي ابزار اندازه‏گيري(پرسشنامه)96

4-4ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری 97

4-5آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری 98

4-6 نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف 99

4-7تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت - عملکرد 101

4-7-1ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر 102

4-7-2ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور 104

4-7--3ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن 106

4-7-4ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس 108

4-8 جمع بندی روش تحلیل اهمیت - عملکرد 110

4-9 روش تحلیل سلسله مراتبی 110

4-9-1 داده های توصیفی 110

4-9-2 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت 111

4--9-3 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تحصيلات 112

4-9-4 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن 113

4-9-5 مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير میزان سابقه کاری 114

4-10 مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری 115

4-11 اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری 116

4-12اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری 118

4-21--1اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر 119

4-21-2اولویت بندی عملکرد در شهر نور 121

4-12-3اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن 123

4-12-4اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس 125

4-13جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی 126

4-14- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی 127

4-14-1مقایسه نمونه آماری 127

4-14-2مقایسه نتایج حاصل از دو روش 128

4- 15جمع بندی 130

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1مقدمه 131

5-2مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار 131

5-3یافته‌ها132

5-4بحث 135

5-5نتیجهگیری 137

5-6پیشنهادات کاربردی 138

5-7محدودیت های تحقیق 141

5-8پیشنهاد‌هایی براي تحقيقات آينده 141

منابع 142

پیوست 149

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2- 1 نردبان مشارکت 24

جدول2- 2 حرکت از مشارکت عمومی به سوی برنامه ریزی مشارکتی 27

جدول2- 3 انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی 34

جدول2- 4 مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی 36

جدول2- 5مدل های غالب مدیریت شهری در ایران 40

جدول2- 6 تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری 56

جدول2- 7 ویژگی های مدل های حکمرانی شهری 61

جدول3- 1تعاریف مقیاس های مقایسه گزینه ها89

جدول4- 10 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور105

جدول4- 11 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن 107

جدول4- 12 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت-عملکرد شهر چالوس 109

جدول4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت 111

جدول4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات 112

جدول4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن 113

جدول4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کاری 114

جدول4- 17 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در اهمیت شاخص ها117

جدول4- 18 وزن نهایی اهمیت شاخص ها در تحلیل سلسله مراتبی 118

جدول4- 19مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر 119

جدول4- 1چگونگی توزیع جنسیت پاسخ دهندگان 92

جدول4- 2 چگونگی توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان 93

جدول4- 20 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر 120

جدول4- 21 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر نور121

جدول4- 22 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور122

جدول4- 23 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر تنکابن 123

جدول4- 24 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور124

جدول4- 25 مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر چالوس 125

جدول4- 26 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر چالوس 126

جدول4- 27 نتایج حاصل از اولویت بندی عملکرد و اهمیت شاخص ها از دو روش IPA و AHP 128

جدول4- 28 مقایسه نتایج حاصل از دو روش IPA و AHP 128

جدول4- 3 چگونگی توزیع سن پاسخ دهندگان 94

جدول4- 4 چگونگی توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان 95

جدول4- 5 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 96

جدول4- 6 میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها بر اساس مدل IPA 97

جدول4- 7 نتایج آزمون دو جمله ای 98

جدول4- 8 نتایج تحلیل آزمون t و نمره افتراقی 100

جدول4- 9 موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر 103

جدول5- 1 نتایج حاصل از مدل IPA 132

جدول5- 2 نتایج حاصل از مدل AHP 133

جدول5- 3 نتایج حاصل از آزمون نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف 133

 

فهرست شکل ها

 

شکل1- 1مدل تحلیل اهمیت – عملکرد 8

شکل2- 1 مدل شهردار قوی – شورا31

شکل2- 2 مدل شورا – مدیر شهر 32

شکل2- 3 حرکت به سمت حکمرانی خوب 63

شکل2- 4 مدل مفهومی تحلیل اهمیت – عملکرد 74

شکل3- 1 ماتریس اهمیت - عملکرد 86

شکل4- 1 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ جنسیت 92

شکل4- 10 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر تنکابن 106

شکل4- 11 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر چالوس 108

شکل4- 12 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر چالوس 108

شکل4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت 111

شکل4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات 112

شکل4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن 113

شکل4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کار114

شکل4- 17 مدل تحلیل سلسله مراتبی 115

شکل4- 2 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ تحصیلات 93

شکل4- 3 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سن 94

شکل4- 4 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سابقه کار95

شکل4- 5 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر بابلسر 102

شکل4- 6 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر بابلسر 102

شکل4- 7 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر نور104

شکل4- 8 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر نور104

شکل4- 9 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر تنکابن 106

شکل5- 1 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس 134

شکل5- 2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن 134

شکل5- 3 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور135

شکل5- 4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر 135

امروزه جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی می کنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است.روند شهرنشینی غیر قابل بازگشت است (مصطفی قدمی و همکاران، 1391). تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 درصد این رشد در کشور های در حال توسعه خواهد بود (برنامه اسکان سازمان ملل[1]، 2003). از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است.در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود.این مهم نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا تولید و ارئه خدمات عمومی را حداکثر ساخت(رفیعیان و همکاران، 1390).در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکلات و چالش ها در زندگی شهری، الگوهای متعددی ارائه شده است.یکی از این الگوها که مدل غالب در مدیریت شهری[2] محسوب می شود، الگوی حکمرانی شهری است[3](زیاری و همکاران، 1390).حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از طریق جوامع و سازمان ها تصمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخص می کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظایف خود را به انجام برسانند(نوبری و همکاران،1389).محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع مستلزم ظرفیت بالای مدیریت است که حکمرانی خوب شهری[4] قابلیت فراهم کردن آن را دارد(صالحی،1392).از سوی دیگر گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت ها ی مختلف می باشد که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات تشکیل شده است.نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب شهری، یکپارچه گی همه سازمان های ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد منابع و تسهیلاتی که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل می کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط لازم در توسعه گردشگری است (دیناری، 1384). در راستای تحقق گردشگری، مدیریت شهری که از سازمان دهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخگویی نیازهای ساکنین شهر شکل گرفته، مهمترین ابزار است (رضویان، 1381).

 

[1]UN-HABITAT

[2]Urban Management

[3]Urban Governance

[4]Good Urban Governance

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران