نسل جوان ایران

فنی مهندسی کامپیوترالگوریتم ها و محاسباتالگوریتم ها و محاسبات

آموزش نرم افزار متلب

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 921
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 9
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 479KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

نرم افزار matlab به عنوان یکی از قوی ترین نرم افزارهای شبیه سازی سیستم، در سطح وسیعی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا به کار می رود. در کشور ایران این نرم افزار هنوز نوپاست و بسیاری فقط به جهت کارهای ریاضی این نرم افزار قدرتمند را می شناسند.

 

چیکده

مقدمه

فصل اول

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻠﺐ

ﺻﻔﺤﻪي Command Window

ﺻﻔﺤﻪي Editor


ﺻﻔﺤﻪي Work Space


Profiler

Help

فصل دوم

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻠﺐ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮها

ﻣﺘﻠﺐ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪي ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﺘﻠﺐ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪي ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻠﺐ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن در ﺟﻠﻮي ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ. اﻧﺪازهي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﺘﻠﺐ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪا از ﺑﺪﻧﻪي اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺷﮑﻠﻬﺎي زﯾﺮ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻠﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران