نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم اجتماعی جامعه شناسی گروه های اجتماعی

بررسی رابطه پایگاه اقتصادی و اجتماعی و پایبندی دینی (مطالعه موردی: شهروندان شهر قرچک ورامین)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1976
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 126
فرمت فایل : word
حجم فایل : 553kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه پایگاه های اقتصادی و اجتماعی و میزان پایبندی به دین شهروندان شهر قرچک ورامین می باشد. الگوي دينداري استفاده شده در اين تحقيق بر اساس الگوي گلاک و استارک است که دينداري را داراي ابعاد اعتقادي، تجربي، پيامدي و مناسکي در نظر مي گيرند. متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از: جنسیت و سن پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر و شغل مادر و درآمد خانواده با پایبندی دینی می باشد.

روش: روش تحقیق اسنادي و پیمایشی و ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماري این پژوهش کلیه شهروندان شهر قرچک ورامین می باشد. که با استفاده از جدول مورگان تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.

یافته ها: به طور کلی نتایج نشان داد که بین جنسیت و سن پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر و شغل مادر و درآمد خانواده با پایبندی دینی رابطه معنادار وجود دارد. اما ببین تاهل، سن مادر، تحصیلات پدر و وضعیت وسایل رفاهی با پایبندی دینی رابطه معنادار وجود نداشت.

نتيجه گيري: وضعيت دينداري مردم شهر قرچک ورامین، نشانگر پراکندگي قابل توجه ميزان پايبندي آنان به ابعاد مختلف دينداري است. تفاوت نمرات مربوط به ابعاد مختلف دينداري، بيانگر گرايش به دينداري باطني (التزام به ابعاد و نشانه هاي فردي دين) در مقابل دينداري اجتماعي (التزام نسبت به ابعاد و نشانه هاي جمعي دين) است.

 

واژگان کلیدي:

دانشجویان، مناسک دینی، شئونات اخلاقی و فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی.

فصل اولکلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- ضرورت و اهمیت مسئله 4

1-4- اهداف پژوهش 5

1-4-1- هدف کلی:5

1-4-2- اهداف ویژه:5

1-5- سوالات پژوهش 6

1-6- فرضیات پژوهش 6

1-7- مفاهیم اساسی تحقیق 7

1-8- چهارچوب نظری تحقيق 8

فصل دومادبیات و پیشینه پژوهش 10

2-1- مقدمه 11

2-2- تعریف دین و پایبندی دینی(دینداری) 11

2-2-1- خاستگاه و نقش دین و پایبندی دینی 13

2-2-2- تاریخچه دینداری 15

2-2-3- اهمیتپایبندی دینی 16

2-2-4- ابعاد پایبندی دینی(دینداری) 18

2-2-5- نظریه ها و رویکردهای اجتماعی واقتصادی پایبندی دینی 19

2-2-6- رابطه پایگاه اقتصادی و اجتماعی و پایبندی دینی 23

2-2-6-1- رابطه پایگاه اقتصادی و پایبندی دینی 23

2-2-6-2- رابطه پایگاه اجتماعی(سطح ونوع تحصیلات والدین) و پایبندی دینی 24

2-2-6-3- رابطه نگرش ها و اعتقادات خانواده و پایبندی دینی 25

2-2-6-4- رویکرد کارکردگرایی براون 28

2-2-6-5- رویکرد نئوکارکردگرایی یينيگر 28

2-2-6-6- رویکرد کارکردگرایی اودي 29

2-2-6-7- الگوی دینداری گلاک و استارک 30

2-2-6-8- نظریه قشر بندی بروس کوئین 32

2-3- رابطه پایگاه اقتصادی و اجتماعی و پایبندی دینی 33

2-3-1- رابطه پایگاه اقتصادی و پایبندی دینی 33

2-3-2- رابطه پایگاه اجتماعی(سطح ونوع تحصیلات والدین) و پایبندی دینی 37

2-3-3- رابطه نگرش ها و اعتقادات خانواده و پایبندی دینی 39

2-4- پیشینه تحقیق 43

2-4-1- پژوهش‌های انجام شده داخلی 43

2-4-2- پژوهش های انجام شده خارجی 55

2-5- مدل مفهومی تحقیق 59

فصل سومروش شناسی تحقیق 60

3-1- مقدمه 61

3-2- روش پژوهش 61

3-2-1- نوع پژوهش از نظر هدف 62

3-2-2- نوع پژوهش از نظر مسیر 62

3-3- جامعه آماری، نمونه آماری 62

3-3-1- روش نمونه گیری 62

3-4- روش و ابزارهای جمع آوری دادههای پژوهش 63

3-5- بررسی اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری 64

3-6- روش تحلیل داده ها64

فصل چهارمتجزیه و تحلیل اطلاعات 65

4-1- مقدمه 66

4-2- یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 67

4-3- یافته های استنباطی تحقیق 78

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها78

4-3-2- آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون فرضیه‌ها79

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات 98

5-1-مقدمه 99

5-2- بررسی نتایج 99

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 99

5-2-2- نتایج و بررسی آمار استنباطی 101

5-3- نتیجه گیری 105

5-4- محدوديت ها107

5-5- پيشنهادات 107

منابع 109

Abesterac 134

 

گرایش به خداجویی در هر نحله و مذهبی به شکلهاي گوناگون تجلّی یافته است. همان طور که کنت می گوید: جامعه به یک اعتقاد مذهبی مشترك نیاز دارد. دین همان اصل وحدت بخش است و زمینۀ مشترکی را فراهم می سازد که اگر نبود، اختلافهاي فردي، جامعه را از هم می گسیختند. دین به انسانها اجازه می دهد تا برتمایلات خود خواهانه شان فایق آیند و به خاطر عشق به همنوع انشان فراتر از این خودخواهی عمل کنند. دین همان شیرازة نیرومندي است که افراد جامعه را با یک کیش و نظام عقیدتی مشترك به همدیگر پیوند می دهد و نیز سنگ بناي سامان اجتماعی است.

دین به عنوان یکی از مهم ترین نهاد هاي سنّتی، از همان ابتداي ظهور مدرنیته مورد انتقاد شدید تفکر مدرن قرار گرفت. لذا تغییر جایگاه دین درجامعۀ مدرن، به موضوعی مهم درمحافل علمی و فلسفی تبدیل شد و بسیاري از اندیشمندان را برآن داشت که با بررسی و شناخت هر چه بیشتر دین ازجنبه هاي گوناگون، رابطۀ با مدرنیته را درك و همچنین آینده آن را در جامعۀ نوین پیش بینی کنند. در جوامع سنّتی با تأکید بر جایگاه و نقش برجستۀ دین در زندگی اجتماعی، اغلب یک نوع آمیزش میان نمادها و شعائر دینی با فرهنگ مادي و هنري جامعه وجود داشت. اما باگذشت زمان و پیشرفت صنعتی شدن، جایگاه دین نیز مانند بسیاري ازحوزه هاي دیگر زندگی دچار دگرگونی شد. این امر درسطح مادي با نزول قدرت دنیوي سازمان کلیسا و مجامع دینی و همچنین محدود شدن وظایف وکارکردهاي این مجامع همراه بود و در سطح اندیشه نیز رشد فزایندة تفکر علمی و فنّاوري بیش ازپیش، دین و باورهاي دینی را به عنوان شیوه هاي نادرست درك و شناخت جهان به رویارویی فراخواند.(گیدنز، 1387: 495-497)

وبر از جمله اندیشمندانی است که به بررسی رابطه‌ی میان دین‌ و پایگاه اقتصادی اجتماعی پرداخته است. او به پیوندهای میان انواع گوناگون دین و گروه‌های خاص اجتماعی و تأثیر انواع دیدگاه‌های مذهبی بر دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی به خصوص رفتار اقتصادی توجّه کرده است. از نظر او اساساً دین، پاسخی به دشواری‌ها و بی‌عدالتی‌های زندگی و کوششی برای توجیه ناکامی‌ها و در نتیجه ابزاری برای توانمند کردن انسان‌ها برای کنار آمدن با مشکلات و اعتماد به نفس بخشیدن به آن‌ها در برابر مشکلات است. مفاهیم مذهبی در پی این واقعیّت پدید می‌آیند که زندگی، اساساً مخاطره‌آمیز و نامطمئن است. در نتیجه رویکردهای مذهبی؛ گرایش به پیوستگی با گروه‌های مختلف جامعه دارند. گروه‌های گوناگون، دیدگاه‌های مذهبی کم و بیش متفاوتی دارند. زیرا مسائل متفاوتی را تجربه می‌کنند که ناشی از تفاوت میان چشم‌داشت‌ها و واقعیّات تجربی‌اند. در نتیجه به عقیده وبر جامعه‌شناسی دین در واقع بررسی روابط میان اقشار مذهبی و گروه‌های اجتماعی متفاوتی است که حاملان این افکارند (خدامی و کریمی ،1390: 12).

مذهب يك عامل محرك و برانگيزاننده كيفيت و كميت اعمال و رفتارها و نتايج آنها است. اين عامل مي‌تواند اميد بخش، سوق دهنده به جلو،‌ موجب رشد و پيشرفت، تحرك، ايجاد تحول، بهبود بهره‌وري و توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد الگوي مصرف و پس‌انداز خاص و مانند اينها شود. بر اين اساس مي‌توان مذهب را يك عامل مؤثر بر متغيرهاي فردي و اجتماعي دانست و گفت مذهب يک عامل محرك رو به جلو است. اين عملكرد و اثرگذاري مانند عملکرد سرمايه فيزيکي است. از اين رو مذهب را سرمايه تلقي مي‌كنيم. اين سرمايه مي‌تواند درون يك فرد يا يك جامعه انباشته شود. در هر دو حالت, اين سرمايه قابل كاهش و افزايش است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران