نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روان‌شناسی اجتماعی

رابطه نظام باورها با فرسودگی شغلی در معلمان و مدیران شهرستان پیشوا

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2224
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 104
فرمت فایل : word
حجم فایل : 480kb

قیمت فایل : 30,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نظام باورها با فرسودگی شغلی در معلمان و مدیران شهرستان پیشوا انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی، همبستگی است و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کليه معلمان و مدیران دبستان­ها و دبیرستان­های شهرستان پیشوا تشكيل می­دهند. در جهت گردآوری داده های لازم برای تحقيق و بررسی فرضیه های بيان شده، با توجه به ماهیت موضوع تحقيق (توصيفي و همبستگي)، از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ (1981) و پرسشنامه استاندارد فراشناخت ولز (1997) استفاده نموديم. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چند مرحله ای است که با استفاده از فرمول کوکران با تعيين حجم نمونه 299 نفر پرسشنامه این تحقیق را تکمیل کردند.در این پژوهش برای بررسی آماری اطلاعات وتجزیه و تحلیل داده های حاصله، از روش آمار توصیفی و روشهای استنباطی (آزمون همبستگي پيرسون )و نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد نظام باورها با فرسودگی شغلی معلمان و مدیران شهرستان پیشوا رابطه معنادار منفی دارد. همچنین، نتایج نشان داد که باورهای مثبت در مورد نگرانی و خودآگاهی شناختی با فرسودگی شغلی در معلمان و مدیران شهرستان پیشوا رابطه معنادار منفی دارد. علاوه بر این، باورها درمورد عدم اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار و باورهای غیرقابل کنترل و خطرناک در مورد نگرانی با فرسودگی شغلی در معلمان و مدیران شهرستان پیشوا رابطه معنادار مثبت دارد.

چکیده. خ‌

فصل اولکلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بيان مسئله. 3

1-3-اهميت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-4-1- هدف اصلی:7

1-4-2- اهداف فرعي:7

1-5-فرضيههايتحقيق.. 8

1-5-1- فرضیه اصلی:8

1-5-2- فرضیه های فرعي :8

1-6- قلمرو تحقيق.. 9

1-7-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها9

1-7-1-تعريف نظري :9

1-7-2-تعاریف عملیاتی:10

فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق.. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2-فرسودگی شغلی. 12

2-2-1-مفهوم و تعاریف مربوط به فرسودگی شغلی. 14

2-2-2-علل و عوامل فرسودگي شغلي. 16

2-2-3-رویکردهای موجود در مورد علل بروز فرسودگي شغلي. 17

2-2-3-1-رويكرد روان‌شناختی ـ اجتماعي. 17

2-2-3-2-رويكرد باليني. 19

2-2-3-3-رويكرد تبادلي چرنيس... 20

2-2-4-مراحل فرسودگی شغلی. 21

2-2-5-نشانه‌های فرسودگی شغلی. 22

2-2-6-پیامد‌های فرسودگی شغلی. 23

2-2-7-راه های بهبود فرسودگی شغلی. 24

2-2-8-فرسودگی شغلی در معلمان. 25

2-2-9-مدل های فرسودگی شغلی. 29

2-2-9-1-مدل سه عاملی ماسلاچ. 29

2-2-9-2-مدل فرسودگی شغلی ماسلاچ. 30

2-2-9-3-مدل ملاچ پاینز. 30

2-3-نظام باورها31

2-3-1-باور. 31

2-3-2-باورهای فراشناختی. 33

2-3-3-باورهاي غير منطقي. 36

2-3-4- تعریف باورهاي غير منطقي. 38

2-3-5-انواع باورهاي غير منطقي. 39

2-3-6-خصوصيات باورهاي منطقي. 41

2-3-7-طبقه بندي باورهاي غير منطقي. 41

2-3-8-مروري كلي بر نظرات آلیس درباره باورها44

2-4-پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی. 46

2-4-1-پیشینه تحقيقات داخلی:46

2-4-2-پیشینه تحقیقات خارجی. 50

2-5-چارچوب نظری.. 51

2-6-مدل مفهومی تحقيق.. 52

فصل سومروش اجرای تحقیق.. 53

3-1- مقدمه. 54

3-2-روش تحقیق.. 54

3-3-جامعه آماری.. 54

3-4-حجم نمونه. 55

3-5-روش نمونه گیری.. 55

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها55

3-7-روائی وپایائی ابزارتحقیق.. 57

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها58

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها59

4-1-مقدمه. 60

4-2-توصیف داده ها60

4-2-1-سن پاسخ دهندگان. 61

4-2-2-جنسيت پاسخ دهندگان. 62

4-2-3-تحصيلات پاسخ دهندگان. 62

4-2-4-وضعيت سابقه كار پاسخ دهندگان. 63

4-3-بررسی توصیفی متغیرهای مربوط به تحقيق.. 64

4-4-بررسي نرمال بودن داده ها65

4-5-تحلیل داده ها66

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات.. 73

5-1-مقدمه. 74

5-2-خلاصه یافته های توصیفی. 74

5-3-تحلیل یافته های پژوهش... 75

5-4-محدوديت‌هاي تحقيق.. 80

5-5-پیشنهادهای پژوهش... 81

5-5-1-پيشنهاد برای پژوهشگران. 81

5-5-2-پيشنهادات کاربردی.. 82

منابع. 83

منابع لاتین. 86

پیوست ها89

Abstract:93

عصر حاضر که دوران رشد سریع توسعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی است، بیش از هر چیز مدیون تلاش­های آموزش و پرورش نو از رنسانس تاکنون می­باشد.از این­رو، همه ملت­ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به این نهاد مهم توجه بسیار محسوسی نموده، و به آن به دیده یک نهاد تولید کننده می نگرند که هزینه­های مصرف شده در آن­ از بازده­های به بارآورده (نیروی انسانی رشد یافته و پیشرفت علم و تکنولوژی) بسیار ناچیزتر است (آتش افروز، 1386).

از جمله مسائلی که می­تواند در سطح نظام آموزش و پرورش مورد بررسی توجه قرار گیرد سلامت روان معلمان است.از جمله مشکلاتی که معلمان و مدیران آموزش و پرورش در معرض روبه رو شدن با آن قرار دارند فرسودگی شغلی است. در جهان امروز سلامت روانی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در عصری زندگی می­کنیم که به موازات پیشرفت ­های تکنولوژیکی، صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، نابسامانی­های روانی روز به روز در حال گسترش است و بسیاری از افراد، از ناراحتی­ها و نابسامانی­ها، به شدت رنج می­برند و نه تنها خود در عذاب هستند، بلکه خانواده و جامعه را نیز دچار عذاب می کنند.امروزه توجه روان درمانگران به سمت تاثیر باورها در ایجاد انواع مشکلات روانی جلب شده است(کارتیر[1] و همکاران، 2008). نوعنگرشافرادنسبت بهخودومحيطپيراموندرايجادوافزايشادراكاتش مؤثراست. افراديكهباور­هايسالموكارآمددارندو ازتدابيرمقابله­ايسازگارانهوموفقبهرهمي­برندودارايارتباطبينفردي سالم،رضايتاززندگيواحساسآرامشهستند(ولز[2]، 2009).

[1]Cartier, Greenwell & Prendergast.

[2]Wells

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران