نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود پایان نامه بررسی فقهی - حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 734
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 60
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 0/99 MB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مقدمه
مجمع عمومی سازمان ملل، همکاری بين المللی عليه مشکل جهانی مواد مخدر، ژانويه 2002 او از زندان تايباد در ايران به ما تلفن کرد تا بگويد در کمتر از دو ساعت اعدام می شود. تا جايی »که من می دانم او هرگز به دادگاه نرفت... ما نتوانستيم جنازه او را پس بگيريم، چون ايران 200 اين گفته «. ميليون ريال (بيش از 18000 دلار امريکايی) طلب می کرد که از عهده ما برنمی آمد های يکی از خويشان حاج بصير احمد، يک تبعه افغانستان است که گويا در سپتامبر 2011 در ايران اعدام شده است. مقامات هنوز اعدام او را تاييد نکرده اند. اعدام مجرمان متهم به قاچاق مواد مخدر از اواسط 2010 در ايران به سرعت افزايش يافته است. تعداد زياد اين اعدام ها، پس از اين که قوه قضاييه در مهر 1389 قصد سرکوب قاچاق مواد مخدر را اعلام کرد و پس از اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر که در دی 1389 به اجرا در آمد، ادامه يافته است. بسياری از محکومان در اعدام های پنهانی دسته جمعی در زندان ها کشته شده اند و اغلب به خانواده ها و وکلای آنها اطلاع کمی داده شده يا اصلا اطلاعی داده نشده است. اکثر يا شايد همه
آنها در محاکمه های به شدت ناعادلانه، از جمله با محروميت از داشتن وکيل و بدون حق فرجام خواهی، به مرگ محکوم شده اند. در ميان اين عده سه زن هر سه مادر و تنها سرپرست کودکانشان هم بودند که در بهمن 1387 با سوءظن به قاچاق مواد مخدر دستگير شدند، بدون حضور وکيل
مورد بازجويی قرار گرفتند و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب در همدان بدون حق فرجام خواهی به مرگ محکوم شدند. تعداد دستگيری های مظنونان به قاچاق مواد مخدر در سال های اخير در ايران به شدت افزايش يافته است و بخشی از اين دستگيری ها نتيجه همکاری بين المللی برای متوقف ساختن جريان مواد مخدر از افغانستان است. کسانی که بيش از همه در خطر اعدام به سر می برند اکثرا مردمانی از بخش های محروم جامعه هستند: اعضای فقير جامعه اکثريت فارس زبان؛ اعضای جوامع قومی که در عمل و قانون در ايران با تبعيض روبرو هستند؛ تبعه های کشورهای ديگری که از وضعيت خوب اقتصادی برخوردار نيستند، به ويژه افغان ها. زنان در ميان محکومان به مرگ هستند و بعضی از آنها ممکن است به خاطر آوردن نان برای خانواده يا فريب و وسوسه به حمل مواد مخدر دست زده باشند، در حالی که سلطان های مواد مخدر از دستگيری و پيگرد فرار می کنند.
مقامات ايران به طور منظم طيفی از موازين بين المللی مربوط به استفاده از مجازات اعدام را نقض می کنند، از جمله اين که اين مجازات حداکثری بايد تنها در مورد مهمترين جرايم و پس از محاکمه عادلانه اجرا شود و نبايد يک مجازات الزامی باشد. بسياری از دستگير شدگان به اتهام جرايم مواد
شوند. « اعتراف » مخدر مورد شکنجه يا بدرفتاری های ديگر قرار می گيرند تا وادار به محمود اسلامدوست، از مسلمانان اهل سنت اقليت آذربايجانی 1 وپدر زندانی محکوم به اعدام يوسف اسلامدوست، که پس از محاکمه ای ناعادلانه به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام شد، به عفو بين
الملل گفت: پسر من بيگناه است. با وجود اين که قاضی به ما گفته بود يوسف به شش يا هفت ماه زندان محکوم » خواهد شد، وزارت اطلاعات خواستار اعدام او شد.

فهرست
1 مقدمه........................................................................................ 5
2 پيشينه: استفاده از مواد مخدر در ايران و مبارزه با قاچاق مواد مخدر .................... 9
مصرف مواد مخدر در ايران .................................................................. 9
ابتکار عمل های مبارزه با قاچاق مواد مخدر............................................... 10
3 توسل گسترده ايران به مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر............................ 13
قانون مبارزه با مواد مخدر ................................................................. 13
14 ................................. اصلاحيه های قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 2011
اعدام ها: آمار و ارقام ...................................................................... 16
اعدام در زندان وکيل آباد.................................................................... 20
شرايط در زير حکم اعدام ................................................................... 22
4 قربانيان مجازات اعدام .................................................................... 24
گروه هايی که بيش از همه در خطرند ...................................................... 24
افغان ها................................................................................... 24
بلوچ ها ................................................................................... 25
کوره سُنی................................................................................. 25
زنان ......................................................................................... 26
مجرمان نوجوان............................................................................. 27
زندانيان سياسی محکوم به اتهام های جرايم مواد مخدر ................................... 27
5 نظام ناعادلانه قضايی ..................................................................... 29
تبعيض عليه اتباع خارجی................................................................... 32
6 مجازات اعدام: نقض حقوق بشر.......................................................... 35
مجازات اعدام برای جرايم به مواد مخدر: حقوق و موازين بين المللی ..................... 36
7 نتيجه گيری ها و توصيه ها ............................................................... 40
توصيه ها .................................................................................... 40
پيوست 1: جرايم مستوجب اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر ............................. 42
پيوست 2: نمونه پرونده های افغان ها از ولسوالی غوريان که به جرايم مواد مخدر در ايران
محکوم شده اند................................................................................. 44
پيوست 3: زنان محکوم به اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر.................................. 45
پيوست 4: نوجوانان محکوم به اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر ............................. 46
پيوست 5: ماده 128 قانون آيين دادرسی کيفری ............................................. 48
پی نوشت ها.................................................................................... 49

مقدمه
مجمع عمومی سازمان ملل، همکاری بين المللی عليه مشکل جهانی مواد مخدر، ژانويه 2002 او از زندان تايباد در ايران به ما تلفن کرد تا بگويد در کمتر از دو ساعت اعدام می شود. تا جايی »که من می دانم او هرگز به دادگاه نرفت... ما نتوانستيم جنازه او را پس بگيريم، چون ايران 200 اين گفته «. ميليون ريال (بيش از 18000 دلار امريکايی) طلب می کرد که از عهده ما برنمی آمد های يکی از خويشان حاج بصير احمد، يک تبعه افغانستان است که گويا در سپتامبر 2011 در ايران اعدام شده است. مقامات هنوز اعدام او را تاييد نکرده اند. اعدام مجرمان متهم به قاچاق مواد مخدر از اواسط 2010 در ايران به سرعت افزايش يافته است. تعداد زياد اين اعدام ها، پس از اين که قوه قضاييه در مهر 1389 قصد سرکوب قاچاق مواد مخدر را اعلام کرد و پس از اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر که در دی 1389 به اجرا در آمد، ادامه يافته است. بسياری از محکومان در اعدام های پنهانی دسته جمعی در زندان ها کشته شده اند و اغلب به خانواده ها و وکلای آنها اطلاع کمی داده شده يا اصلا اطلاعی داده نشده است. اکثر يا شايد همه
آنها در محاکمه های به شدت ناعادلانه، از جمله با محروميت از داشتن وکيل و بدون حق فرجام خواهی، به مرگ محکوم شده اند. در ميان اين عده سه زن هر سه مادر و تنها سرپرست کودکانشان هم بودند که در بهمن 1387 با سوءظن به قاچاق مواد مخدر دستگير شدند، بدون حضور وکيل
مورد بازجويی قرار گرفتند و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب در همدان بدون حق فرجام خواهی به مرگ محکوم شدند. تعداد دستگيری های مظنونان به قاچاق مواد مخدر در سال های اخير در ايران به شدت افزايش يافته است و بخشی از اين دستگيری ها نتيجه همکاری بين المللی برای متوقف ساختن جريان مواد مخدر از افغانستان است. کسانی که بيش از همه در خطر اعدام به سر می برند اکثرا مردمانی از بخش های محروم جامعه هستند: اعضای فقير جامعه اکثريت فارس زبان؛ اعضای جوامع قومی که در عمل و قانون در ايران با تبعيض روبرو هستند؛ تبعه های کشورهای ديگری که از وضعيت خوب اقتصادی برخوردار نيستند، به ويژه افغان ها. زنان در ميان محکومان به مرگ هستند و بعضی از آنها ممکن است به خاطر آوردن نان برای خانواده يا فريب و وسوسه به حمل مواد مخدر دست زده باشند، در حالی که سلطان های مواد مخدر از دستگيری و پيگرد فرار می کنند.
مقامات ايران به طور منظم طيفی از موازين بين المللی مربوط به استفاده از مجازات اعدام را نقض می کنند، از جمله اين که اين مجازات حداکثری بايد تنها در مورد مهمترين جرايم و پس از محاکمه عادلانه اجرا شود و نبايد يک مجازات الزامی باشد. بسياری از دستگير شدگان به اتهام جرايم مواد
شوند. « اعتراف » مخدر مورد شکنجه يا بدرفتاری های ديگر قرار می گيرند تا وادار به محمود اسلامدوست، از مسلمانان اهل سنت اقليت آذربايجانی 1 وپدر زندانی محکوم به اعدام يوسف اسلامدوست، که پس از محاکمه ای ناعادلانه به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام شد، به عفو بين
الملل گفت: پسر من بيگناه است. با وجود اين که قاضی به ما گفته بود يوسف به شش يا هفت ماه زندان محکوم » خواهد شد، وزارت اطلاعات خواستار اعدام او شد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران