نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتپرسشنامه پرسشنامه روانشناسی

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1248
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 3
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 295kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (سلامت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است. روایی پرسشنامه باباپور و همکاران (1388) برای بررسی پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده نموده و گزارش کردند که آلفای به دست آمده برای کل مقیاس 78 / 0 و برای هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب عبارت بود از 74 / 0 برای مشارکت اجتماعی، 74 / 0 برای پذیرش اجتماعی، 71 / 0 برای همبستگی اجتماعی، 70 / 0 برای شکوفایی اجتماعی، 77 / 0 برای انسجام اجتماعی، که نشان میدهد این ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. در پایان نامه اهری ( 1392 ) روایی سازه و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ 80 / 0 محاسبه شد.

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (سلامت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است. روایی پرسشنامه باباپور و همکاران (1388) برای بررسی پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده نموده و گزارش کردند که آلفای به دست آمده برای کل مقیاس 78 / 0 و برای هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب عبارت بود از 74 / 0 برای مشارکت اجتماعی، 74 / 0 برای پذیرش اجتماعی، 71 / 0 برای همبستگی اجتماعی، 70 / 0 برای شکوفایی اجتماعی، 77 / 0 برای انسجام اجتماعی، که نشان میدهد این ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. در پایان نامه اهری ( 1392 ) روایی سازه و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ 80 / 0 محاسبه شد.

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (سلامت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است. روایی پرسشنامه باباپور و همکاران (1388) برای بررسی پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده نموده و گزارش کردند که آلفای به دست آمده برای کل مقیاس 78 / 0 و برای هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب عبارت بود از 74 / 0 برای مشارکت اجتماعی، 74 / 0 برای پذیرش اجتماعی، 71 / 0 برای همبستگی اجتماعی، 70 / 0 برای شکوفایی اجتماعی، 77 / 0 برای انسجام اجتماعی، که نشان میدهد این ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. در پایان نامه اهری ( 1392 ) روایی سازه و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ 80 / 0 محاسبه شد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران