نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

مفهوم و قابليت استناد دلايل الكترونيكي و آشنايي با آن انواع امضاء ديجيتالي و الكتورنيكي و عملكرد تكنيكي زيرساخت كليد

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 899
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 134
فرمت فایل : word
حجم فایل : 179kb

قیمت فایل : 12,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با ظهور و توسعه تجارت الكترونيكي همه روزه شماره قابل توجهي از اسناد و مدارك ديجيتال (صورتحساب،شرايط كلي بيع، پست الكترونيكي و ...) بر روي اينترنت مبادله مي شود. در سالهاي اخير كشورهاي توسعه يافته با كنار گذاشتن تدريجي تجارت سنتي مبتني بركاغذ و مبادله فيزيكي اسناد، به شيوه تجارت الكترونيك روي آورده اند. در نظام‌هاي حقوقي، نحوه چگونگي استناد و پذيرش ادله هاي كه در دعاوي حقوقي و جزايي پيش خواهد آمد يكي از چالش‌هاي مهم و اساسي جامعه امروزي محسوب ميشود. در نظام ادله اثبات دعوا اكثريت مطلق كشورهاي جهان پس از اقرار، دلايل كتبي يا نوشته از اهميت غير قابل انكاري برخوردار هستند. باتحولاتي كه در تجارت الكترونيك به وقوع پيوسته است، آنچه بيشتر به چشم ميخورد آن است كه هم اكنون در دادگاه ها قواعد عام راجع به نحوه استناد پذيري ادله الكترونيكي كدامند؟ آنچه در بادي امر به نظر ميرسد اينكه اقامه به دلايل الكترونيكي مطابق قواعد سنتي اثبات دعوي فاقد قابليت استناد پذيري هستند. ليكن باكمي تأمل مي توان گفت استنادپذيري به دلايل الكترونيكي در قالب سند يا امارات منعي نداشته، ولي مي بايست آن را در قالب و فضاي الكترونيكي بررسي و جست و جو نمود. امروزه "داده پيام" به عنوان يك سند،قابليت استناد پذيري داشته و به طور محسوسي از گردش كاغذ و دلايل كاغذي كاسته است. هرچند كه اين فناوري قادر به حذف كامل گردش كاغذ نمي باشد، ولي دامنه آن را روز به روز كاهش خواهد داد و همچنين زير ساخت هاي كليد عمومي كه براساس امضاي ديجيتالي و با استفاده از مراجع گواهي عمل مي كنند، به يكي از مهمترين صور تصديق هويت اشخاص مبدل گرديده است. امضاي ديجيتال يا ساير فنون رمز نگاري رياضي كه زير مجموعه هاي امضاي الكترونيكي هستند چنين امري را ممكن مي سازند.

 

واژگان كليدي:

تجارت الكترونيك،امضاي ديجيتالي دليل الكترويك،داده پيام، امضاي الكترونيكي

چكيده............................................................................................................................................................5

بخش مفهوم و قابليت استناد دلايل الكترونيكي و قواعد حقوقي ناظر بر استناد پذيري ادله الكترونيكي.............6

مقدمه............................................................................................................................................................7

فصل اول:تعريف و مفهوم استناد پذيري ادله الكترونيك ..........................................................................71

مبحث اول: تعريف و مفهوم عناصر دلايل الكترونيكي ................................................................................17

مبحث دوم: اجزاء و زيرساخت ادله الكترونيك...........................................................................................20

گفتار اول: امضاء ............................................................................................................21

گفتار دوم: قابليت دستيابي و استفاده ...............................................................................23

گفتار سوم: اصالت .........................................................................................................25

گفتار چهارم: تماميت .....................................................................................................27

گفتار پنجم: دقت ..........................................................................................................29

گفتار ششم: امنيت ........................................................................................................31

 

فصل دوم:قواعد حقوقي ناظر بر استناد پذيري ادله الكترونيكي .............................................................33

مبحث اول: نظام حقوقي قابليت استناد پذيري ادله الكترونيكي ...................................................34

فرآيند احراز هويت .................................................................................................34

مبحث دوم: جايگاه، ضوابط و كاربرد ادله سنتي در ادله الكترونيك ..........................................35

گفتار اول: سند...........................................................................................................36

گفتار دوم: شهادت.....................................................................................................39

گفتار سوم: اقرار ........................................................................................................41

گفتار چهارم: امارات ..................................................................................................43

گفتار پنجم: علم قاضي ..............................................................................................46

گفتار ششم: دليل سماعي و استنادناپذيري ادله سماعي ................................................51

مبحث سوم: جايگاه دلايل الكترونيكي نوين در دعاوي الكترونيكي تجاري ...............................56

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

گفتار اول: داده پيام از نظر حقوقي ...............................................................................56

گفتار دوم: اشكال داده پيام و استنادپذيري آن ..............................................................59

بند اول: داده پيام عادي .......................................................60

بند دوم: داده پيام مطمئن......................................................65

بخش انواع امضاهاي ديجيتالي و الكترونيكي .........................................................................................69

فصل اول:امضاي الكترونيكي و انواع آن .............................................................................................71

مبحث اول: تعريف و مفهوم امضاء ............................................................................................72

 

گفتار اول: تعريف و مفهوم امضاي سنتي ........................................................72

بند اول: آثار حقوقي امضا سنتي ..........................................74

گفتار دوم: تعريف و مفهوم امضاي الكترونيكي .............................................75

مبحث دوم: انواع امضاي الكترونيكي .......................................................................................79

گفتار اول: تقسيم بندي از نظر سطح اطمينان بخشي .......................................79

بنداول: امضاي مطمئن .......................................................79

بند دوم: امضاي ساده ........................................................81

گفتار دوم: امضاهاي الكترونيكي مبتني بر رمزنگاري ....................................82

بنداول: مفهوم رمزنگاري ..................................................82

بند دوم: امضاهاي الكترونيكي غيرمبتني بر رمزنگاري ........84 الف:گذرواژه‌ها ...............................................................84

ب:امضاهاي سنتي(دستي رقمي شده) .................85

ج:امضاهاي الكترونيكي مبتني بر معرفهاي زيست شناختي..............86

گفتار سوم:تقسيم بندي امضاءبراساس كليدبكاررفته ....................................87

بند اول:امضاي مبتني بر رمزنگاري متقارن.........................87

بنددوم:امضاي مبتني بر رمزنگاري نامتقارن ......................88

بندسوم: تقسيم بندي تشخيص هويت واقعي فرستنده پيام الكترونيكي..90

عنوان فهرست مطالب صفحه

 

فصل دوم:آشنايي با زيرساخت كليد عمومي ..........................................................................................93

مبحث اول: معرفي زيرساخت كليد عمومي..................................................................................94

گفتار اول: مفهوم زيرساخت كليد عمومي .......................................................95

گفتار دوم: انواع برداشتهاي مفهوم زيرساخت كليد عمومي .............................96

 

مبحث دوم:

اجزاء و انواع زيرساخت كليد عمومي .............................................................99

گفتار اول: مرجع بايگاني .................................................................................101

گفتار دوم:مراجع گواهي .................................................................................102

گفتار سوم: مرجع ثبت ....................................................................................106

گفتار چهارم: ثبت نام کننده (موضوع گواهی) ...............................................107

گفتار پنجم:طرف اعتماد کننده ......................................................................111

گفتار ششم: فهرست زیرساخت کلید عمومی .................................................113

مبحث سوم: عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید عمومی .............................................................115

گفتار اول: امضای دیجیتالی ...........................................................................115

گفتار دوم: محرمانگی پیام ..............................................................................119

مبحث چهارم: زیرساخت کلید عمومی و جنبه های بین المللی آن ..............................................121

گفتار اول: اصل عدم تبعیض ...........................................................................122

گفتار دوم: مواجهه گواهی نامه ها....................................................................128

بند اول: تأیید متقابل گواهینامه ها ......................................................128

بند دوم: تأیید گواهی به صورت سلسله وار ......................................128

گفتار سوم: روابط مرجع گواهی ....................................................................130

بند اول: سلسله مراتب عادی (دو سویه) ............................................130

بند دوم: سلسله مراتب عمودی (ریشه ای) .......................................131

مبحث پنجم: مسئولیت مراجع گواهی ...................................................................................133 گفتار اول: قواعد عمومی مسئولیت ..........................................................................135

عنوان صفحه

 

بند اول: مسئولیت میان مرجع گواهی و کاربر گواهی شده ....................................136

بند دوم: مسئولیت میان کاربر گواهی شده و طرف تجاری او ............139

بندسوم: مسئولیت میان مرجع گواهی و طرف تجاری کاربرگواهی شده .....141

گفتار دوم: مسئولیت دردستورالعمل اروپایی در مورد امضای الکترونیکی.......145

نتیجه گیری کلی و پیشنهاد ......................................................................................................148

فهرست منابع ...........................................................................................................................151

 

 

فهرست شکل ها

4-2-1 رمزنگاری متقارن ........................................................................................................................88

4-2-2 رمزنگاری نامتقارن ......................................................................................................................89

5-3-1 چکیده کردن پیام .......................................................................................................................116

5-3-2 ایجاد امضای دیجیتال .................................................................................................................117

5-3-3 ایجاد امضای دیجیتال .................................................................................................................118

5-3-4 محرمانه سخن پیام .....................................................................................................................120

5-4-1 تأیید سلسله وار گواهی .............................................................................................................129

5-4-2 سلسله مراتب عادی ..................................................................................................................130

5-4-3 سلسله مراتب عمودی ..............................................................................................................132

از دید کمتر کسی حضور فناوری اطلاعات(اینترنت)جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی بیشتر و سرعت و بهره وری هرچه کامل تر به دور مانده است.پدیده مزبور که در تکامل حقوق عمومی و شکل گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی،خاصه تجارت الکترونیک تأثیر شگرف داشته است،طبعاً قواعد دادرسی را نیز در این زمینه ها متأثر نموده است.تأثیری که محدود به مرزهای سرزمینی نیز نبوده و شکل گیری همکاری بین المللی را در امر دادرسی باعث گردیده است لذا یکی از لوازم توسعه علم حقوق همگامی با تحولات فناوری است.امروزه فناوری های جدید الکترونیکی و به ویژه اینترنت زندگی بشر را در همه جوانب متحول ساخته است.عصر جدید اقتصاد تجارت بانکداری پول بنگاه های اقتصادی آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چارچوب خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد.لذا دستیابی به اطلاعات صحیح و به روز جهت اثبات دعاوی تجارت الکترونیکی یک امر ضروری و اساسی است که شناسایی این امر جز با تحقیق و پژوهش تخصصی در این مورد امکان پذیر نمی باشد.با بررسی و چگونگی اثبات دلیل فناوری های جدید و الکترونیک به ویژه اینترنت که یکی از مهم ترین مباحث حقوقی موجود در عصر کنونی می باشد، می توان بسیاری از دلایل حقوقی را کشف نمود.قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را در ماده 1258 به پنج مورد اقرار،شهادت،اسناد کتبی،امارت و قسم محدود کرده است.ماده 194 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم در معرفی دلیل می گوید: دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند با در نظر گرفتن حکم کلی ماده اخیر هر امری که برای اثبات ادعا قابلیت استناد داشته باشد دلیل فرض می شود.قانون تجارت الکترونیکی،به قواعد ویژه ای که مربوط به دلایل استنادی خاص فناوری اطلاعات است نیز اشاره دارد که مسائل آن را می توان به نحو زیر تقسیم کرد:

1-ارزش اثباتی داده پیام

2-امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

3-ارزش اثبات داده پیام مطمئن

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران