نسل جوان ایران

علوم پایهعلوم زمین زمین شناسی مهندسیزمین شناسی مهندسی

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﯾﺮان

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 965
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 2
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 46kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ري ـ اﯾﻮاﻧﮑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ آﺑﺎدي در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﯿﺎن ري و اﯾﻮاﻧﮑﯽ ﻧﺎﺑﻮد و ﺷﻬﺮ ري ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ 2000 رخ داد. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ. ﺷﻤﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﻠﺶ ﺳﻄﺤﯽ در ﺷﻬﺮ ري ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻮاﻧﮑﯽ و ﯾﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزهﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ و ﻫﺰاره اول ﺑﻌﺪ از ﻣﯿلاد

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ري ـ اﯾﻮاﻧﮑﯽ

زمین لرزه 22 می 855 شهر ری

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزهﻫﺎي ﻫﺰاره دوم به اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ

زمین لرزه های مه 1177 ﻣﯿﻼدي ﺷﻬﺮ ري ـ ﻗﺰوﯾﻦ

 

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ري را وﯾﺮان ﮐﺮد. ﻃﺒﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد و روز اداﻣﻪ داﺷﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ 40 ﭘﺲ ﻟﺮزهﻫﺎي ﻣﺤﺴﻮس اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزهه ﺗﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرﮔﯽ اﻣﻮاج 7/1 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدي اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ اﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه را 350ﻟﺮزه را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮﮐﺎﻟﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﻧﺪ. 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران