نسل جوان ایران

علوم پایهعلوم زمین زمین شناسی مهندسیزمین شناسی مهندسی

حرکات توده ای

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1045
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 17
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 508kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮده اي واژه اي ﻋﺎم ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ وزن ﺗﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ و زﯾﺎد را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮده اي از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮده اي را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﮓ و ﺧﺎك ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرات در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﺧﺎك و ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

مقدمه

لغزش های سنگی

گسیختگی صفحه ای

گسیختگی گوه ای

واژگونی

گسیختگی دورانی

لغزش های خاکی

خزش

عوامل ناپیداری مؤثر در دامنه ها

شیب و جهت دامنه

ارتفاع دامنه

شکل دامنه

ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺻﻔﺤﻪ اي در ﺷﯿﺐ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ. زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﯾﮏ ﺷﯿﺐ واﻗﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺖ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ، در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﯿﺐ ، ﺗﺮك ﮐﺸﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ تشکلیل شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران