نسل جوان ایران

علوم پایهعلوم زمین زمین شناسی مهندسیزمین شناسی مهندسی

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 909
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 20
فرمت فایل : powerpoint
حجم فایل : 630kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه، ﻟﺮزش زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻫﺎ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺮژي ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ، ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ اﻧﺮژي را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژي از ﻧﻘﻄﻪ اي در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه آﻏﺎز و ﺑﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮاج، ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزش ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه اﺻﻠﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه و ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﭘﺲ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه اﺻﻠﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ

مقدمه

ریشه واژه زلزله

ﻋﻠﻞ رﺧﺪاد زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ

ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺷﻬﺎب ﺳﻨﮓ

اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎزه

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي اﻟﻘﺎﯾﯽ

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮑﯽ

اﻧﻮاع ﮔﺴﻞ زﻟﺰﻟﻪ

ﺑﺰرﮔﯽ

ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ رو ﻣﺮﮐﺰ و ﮐﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه

ﺷﺪت زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪت ﻣﺮﮐﺎﻟﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه و آژاﻧﺲ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ژاﭘﻦ

ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻫﺎ، زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه اﺻﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه اي رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ اﺻﻠﯽ رخ داده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در واﻗﻊ زﻟﺰﻟﻪ اول ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه، زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺒﺢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻣﺨﺮب ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺒﺢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺒﺢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺒﺢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران