نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۹ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 793
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 29
فرمت فایل : word
حجم فایل : 72/8 KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت‌ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی‌توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی‌اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به‌خطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راه‌حل‌های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات املاک شده است. درحالی که ارائۀ هر راه‌حلی در این حوزه باید با توجه به مبانی حمایتی نظام ثبت املاک از «مالک» و «اشخاص ثالث» و کارکردها و اوصاف «اطلاع‌رسانی» و «رفع تعارض» نظام‌های ثبتی باشد. بر همین مبنا، تقسیم‌بندی نظام‌های ثبتی از لحاظ آثار به نظام‌های ثبتی «ایجادی» و «تأییدی» قابل طرح است. این تقسیم‌بندی بیانگر آن است که در هر حال، ثبت در اعتبار عمل حقوقی راجع به املاک مؤثر می‌باشد؛ هرچند میزان این تأثیر بر حسب نوع نظام متفاوت است.

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

کـارکردها و اوصـاف نظام‌ ثبت‌ املاک‌

انـواع نـظام هاي ثبتي از لحـاظ اثـر بر اعتبار اعمال حـقوقي

. نظام هاي ايجادي

١. ٢. انواع نظام هاي ايجادي

الف ) نظام هاي مرکب يا دوگانه

٢. نظام هاي تأييدي يا‌ حمايتي‌

٢. ١. مفهوم نظام تأييدي

منابع و مآخذ

اهميت‌ حقوقي و اقتصادي املاک و اينکه املاک موضوع دعاوي بزرگ و طولاني دستگاه قضايي هستند، نظام هاي حقوقي مختلف را بر آن داشته است تـا بــه دنبـال راهکارهـايي براي تضمين امنيت معاملات حقوقي در‌ خصوص‌ املاک و بـرقـراري نظـم حقـوقي ايـن اموال باشند. به همين منظور، نهاد ثبت املاک و ثبت معاملات ايجاد شده است .

مطالعۀ تطبيقي نظام هاي حقوقي مـختلف نـشان ميدهـد کـه ايـن نظـام هـا‌ مفـاهيم‌ متفاوتي را از ثبت پذيرفته اند و اين امر منجر به آن شده است کـه در هـر کشـوري- بـا توجه به مفهوم پذيرفته شده از ثبت - اثر ثبت بر اعتبار‌ اعمال‌ حـقـوقي بــه ويـژه معـاملات ناقل حق مالکيت ، متفاوت باشد.

به اعتقاد ايو پيکد (Yves Picod)، حقوق دان فرانسوي، قانون گذار که بايد آثـار ثبـت را مشخص کند، ممکن است‌ ميان‌ مفاهيم‌ متعـدد نظـام ثبتـي مـردد باشـد‌ و بـرحسـب‌ گـزينش‌ هريک از مفاهيم ثبتي، اثري که ثبت بر اعتبار اعمال حقوقي ميگذارد، متفـاوت خواهد بود (589.p ,١٩٩٩ ,Picod).

در تعيين آثار‌ ثبت‌ بر‌ اعتبار اعمال حقوقي و تعيين ضمانت اجراي شکل گرايي‌ ثبتي‌، بيگمان مـلاحظۀ مـباني و کـارکردها و اوصاف مـورد انتظـار از نظـام هــاي ثـبتـي اهـميـت فوق العاده اي دارد؛ زيرا بر مبناي‌ کارکردهاي‌ مورد‌ انتظار از نظام ثبتي که بيانگر مبـاني و اهداف ثبت است‌ ، ميتوان ضمانت اجراي صحيح عدم ثـبت عـمل حـقوقي را تعيـين کـرد.

درحالي که اگر ضمانت اجراي عـدم ثـبت‌ معامله‌ بدون‌ لحاظ مبـاني و کارکردهـاي نظـام ثبتي تعيين شود، بي ترديد نميتواند هدف‌ قانون‌ گذار را از ايجاد نهاد ثبت ، تـحقق بـخشد.

در اين مـقاله ، نخست کارکردها و اوصاف مورد انتظار‌ از‌ نظام‌ ثبتي تحليـل مـيشـود، سـپس بر مبناي اين کارکردها، اقسام نظام هاي ثبت‌ املاک‌ در‌ دنيا از لحاظ تأثير ثبت بـر اعتبار عمل حقوقي بررسي مـيگردد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران