نسل جوان ایران

مدارسمقطع ابتداییپایه دوم

طرح درس سالانه قران مقطع دوم ابتدایی

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۶ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1020
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 4
فرمت فایل : word
حجم فایل : 26/7 KB

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با کتاب قرآن دوم آشنا شوند و چگونگی احترام گذاشتن به قرآن را

بدانند .به قرآن علاقمند شوند. آشنایی با الف کوتاه شده (قصوره)

 

خواندن حروف الفبای قرآنی با الف مقصوره .آموزش اولین پیام قرآنیبا رعایت آداب شمرده شمرده عبارات را بخوانند

 

بتوانند ساکن را با توجه به مصوت قبلی بخوانند .عبارات قرآنی را روان و شمرده شمرده بخوانند .آموزش طریقه خواندن تشدید

 

 

 

آموزش سوره نصر .

آموزش حروف نا خوانا (والی)

 

 

آموزش سوره کوثر و حمد

تمرین و خواندن عبارات قرآنی با اشاره و شمرده شمردهتشخص حرف کاف و اختلاف آن با فارسی

 
   

 

پیام قرآنی را بخواند و معنی کند

مفهوم آن را بیان کند

عبارات قرآنی را با رعایت آداب بخواند

 

 

 

 

روانی خوانی سوره ی ناس

خواندن عبارات قرآنی با توجه به (ت گرد)درک مفهوم پیام قرآنی

 

 

 

 

 

 

عبارات قرآنی را روان و شمرده شمرده بخواندحرف (ت گرد )را تشخیص داده و می خوانند

 

 

مفهوم تنوین را درک کند

تقویت خواندن حروفی که تنوین کسره دارندسوره ی فلق را همراه با نوار یا روخوانی روان بخواند

 

 

عبارات قرآنی را با رعایت آداب بخواند

تنوین کسره را در عبارات تشخیص دهد .نعمت های خدا را بشناسد و قدر دانی کنداز نعمت ها درست استفاده نماید

 

ت

نوین ضمه oراتشخیصدهد

 

 

کلمات تنوین فتحه دار را روان می خواند

خواندن عبارات حل تمرین ها

 

 

سوره توحید را بخواند

عبارات قرآنی را با توجه به قاعده ی جدید بخواندپیام قرانی را بخواند و معنی کند و درک نماید

 

روان خواندن سوره نصرتشخیص همزه و خواندن آن با مصوت های کوتاه وتنوین ها .خواندن شمرده شمرده عبارات قرآنیخواندن و معنی کردن پیام قرآنی و درک مفهوم آن

 

 

آشنایی با پیامبر بزرگ خدا و علاقمند شدن به اوچگونگی فتح مکه توسط پیامبر

خلاصه کردن داستان

 

سوره ی کوثر را روان و همراه با نوار بخواندهمزه را در کلمها تشخیص دهد و عبارات قرآنی را با توجه به آداب

خواندن بخواند . پیام قرآنی را بخواند و معنی کند و درک کند

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .داستان را بخواند و با یکی دیگر از پیامبران بزرگ خدا آشنا شود

داستان را به زبان کودکانه بازگویی کند

 

سوره ه نصر را روان و همراه با نوار می خواند .عبارات قرآنی را شمرده شمرده می خواندپیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند

 

 

خواندن عبارات قرآنی با رعایت آداب و قواعد خواندن

 

 

سوره ی فیل را روان همراه با نوار صوتی بخواندهمزه (أ ) را در عبارات قرآنی تشخیص دهدداستان اصحاب فیل را بخواند و با زبان کودکانه باز گو کند.

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .سوره ماعون را روان و همراه با نوار می خواند

 

سوره ه کافرون را روان و همراه با نوار بخواند .عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کندعبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

 

سوره ه انشراح را روان و همراه با نوار بخواند .پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند

 

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .باخواص و معنای صلوات آشنا شود

 
 

سوره ه تین را روان و همراه با نوار بخواند .عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

آشنایی با حضرت ابراهیم )ع( و کار بزرگ او که شکستن بت هابود پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند

 

سوره ه قدررا روان و همراه با نوار بخواند .پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کندعبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .با یکی دیگر از داستان های حضرت ابراهیم )ع( آشنا می شود

 

یاد آوری آن چه تا کنون آموخته است

شکر خدا بزرگ برای یاد گیری قرآن

در پایان هر کار خدارا شکر کند و الحمد للله بگوید .

 

 

 

پایان تدری و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

 

هدیه های آسمان

علامت ساکن

تشدیدسوره ی نصردومین پیام

قرآنی سوره ی کوثر

تمرین حروف ناخوانا والی

سوره ی حمد

نکته: ک در قرآنپیامقرآنیسوم

سوره ی ناس

تدریس ت گرد

پیام قرآنی 4خواندن عبارات قرآنی

با توجه به حروف نا خواناتنوین کسره

سوره ی فلقخواندن عبارات قرآنی

پیام قرآنی 2تنوین ضمه

تنوین فتحه

عبارات قرآنیسوره ی توحید

(ی) و (او) ی اشباح شده

پیام قرآنی 2سوره نصر

همزه ی تنها (درآخر)

پیام قرآنی 2فتح مکه

عبارات قرآنیسوره ی کوثر

همزه با دندانه (ئ)

پیام قرآنی 2عبارات قرآنی

کودک خداپرست سوره ی عصر

پیام قرآنی 9

عبارات قرآنی

سوره ی فیل

همزه با صندلی (الف)(أ)

اصحاب فیلعبارات قرآنی

سوره ی ماعون

سوره ی کافرون

عبارات قرآنی پیام قرآنی 34

عبارات قرآنی سوره ی انشراح

پیام قرآنی 3

عبارات قرآنی

صلوات و معنی آن

با کتاب قرآن دوم آشنا شوند و چگونگی احترام گذاشتن به قرآن را

بدانند .به قرآن علاقمند شوند. آشنایی با الف کوتاه شده (قصوره)

 

خواندن حروف الفبای قرآنی با الف مقصوره .آموزش اولین پیام قرآنیبا رعایت آداب شمرده شمرده عبارات را بخوانند

 

بتوانند ساکن را با توجه به مصوت قبلی بخوانند .عبارات قرآنی را روان و شمرده شمرده بخوانند .آموزش طریقه خواندن تشدید

 

 

 

آموزش سوره نصر .

آموزش حروف نا خوانا (والی)

 

 

آموزش سوره کوثر و حمد

تمرین و خواندن عبارات قرآنی با اشاره و شمرده شمردهتشخص حرف کاف و اختلاف آن با فارسی

 
   

 

پیام قرآنی را بخواند و معنی کند

مفهوم آن را بیان کند

عبارات قرآنی را با رعایت آداب بخواند

 

 

 

 

روانی خوانی سوره ی ناس

خواندن عبارات قرآنی با توجه به (ت گرد)درک مفهوم پیام قرآنی

 

 

 

 

 

 

عبارات قرآنی را روان و شمرده شمرده بخواندحرف (ت گرد )را تشخیص داده و می خوانند

 

 

مفهوم تنوین را درک کند

تقویت خواندن حروفی که تنوین کسره دارندسوره ی فلق را همراه با نوار یا روخوانی روان بخواند

 

 

عبارات قرآنی را با رعایت آداب بخواند

تنوین کسره را در عبارات تشخیص دهد .نعمت های خدا را بشناسد و قدر دانی کنداز نعمت ها درست استفاده نماید

 

ت

نوین ضمه oراتشخیصدهد

 

 

کلمات تنوین فتحه دار را روان می خواند

خواندن عبارات حل تمرین ها

 

 

سوره توحید را بخواند

عبارات قرآنی را با توجه به قاعده ی جدید بخواندپیام قرانی را بخواند و معنی کند و درک نماید

 

روان خواندن سوره نصرتشخیص همزه و خواندن آن با مصوت های کوتاه وتنوین ها .خواندن شمرده شمرده عبارات قرآنیخواندن و معنی کردن پیام قرآنی و درک مفهوم آن

 

 

آشنایی با پیامبر بزرگ خدا و علاقمند شدن به اوچگونگی فتح مکه توسط پیامبر

خلاصه کردن داستان

 

سوره ی کوثر را روان و همراه با نوار بخواندهمزه را در کلمها تشخیص دهد و عبارات قرآنی را با توجه به آداب

خواندن بخواند . پیام قرآنی را بخواند و معنی کند و درک کند

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .داستان را بخواند و با یکی دیگر از پیامبران بزرگ خدا آشنا شود

داستان را به زبان کودکانه بازگویی کند

 

سوره ه نصر را روان و همراه با نوار می خواند .عبارات قرآنی را شمرده شمرده می خواندپیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند

 

 

خواندن عبارات قرآنی با رعایت آداب و قواعد خواندن

 

 

سوره ی فیل را روان همراه با نوار صوتی بخواندهمزه (أ ) را در عبارات قرآنی تشخیص دهدداستان اصحاب فیل را بخواند و با زبان کودکانه باز گو کند.

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .سوره ماعون را روان و همراه با نوار می خواند

 

سوره ه کافرون را روان و همراه با نوار بخواند .عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کندعبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

 

سوره ه انشراح را روان و همراه با نوار بخواند .پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند

 

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .باخواص و معنای صلوات آشنا شود

 
 

سوره ه تین را روان و همراه با نوار بخواند .عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

آشنایی با حضرت ابراهیم )ع( و کار بزرگ او که شکستن بت هابود پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کند

 

سوره ه قدررا روان و همراه با نوار بخواند .پیام قرآنی را با معنی بخواند و مفهوم آن را درک کندعبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .

 

عبارات قرآنی را شمرده شمرده و بخش تخش بخواندو اصول و قواعد آن را رعایت کند .با یکی دیگر از داستان های حضرت ابراهیم )ع( آشنا می شود

 

یاد آوری آن چه تا کنون آموخته است

شکر خدا بزرگ برای یاد گیری قرآن

در پایان هر کار خدارا شکر کند و الحمد للله بگوید .

 

 

 

پایان تدری و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

 
برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران