نسل جوان ایران

علوم پایهشیمیآموزش شیمی

اثرات روي در جذب و انتقال آهن

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 565
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 142
فرمت فایل : word
حجم فایل : 2/143

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و ... بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد

فصل اول- مقدمه

(1) مقدمه. 1

1-1 متابولسيم روي.. 2

1-1-1 پيشگفتار. 2

1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:2

1-1-1-3تاریخچه. 3

1-1-2متابولسیم روی.. 3

1-1-3-کمبود روی در بدن. 4

1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟6

1-1-4-مسموم کنندگي ZinC.. 6

1-1-6-استفاده‌های پزشکی. 8

1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی. 8

1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی:8

1-1-7-2-مکانیسم فعالیت.. 8

1-1-8-محرکهای دارویی:9

1-1-9-نتیجه. 9

1-1-9-1فعل و انفعالات.. 11

1-1-9-2مکملهای مغذي (83) Nutritinal supplement11

1-1-9-3-نحوه مصرف روی:12

1-1-2-متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism)12

1-2-1-توزيع آهن در بدن:13

1-2-2-هموگلوبين. 13

1-2-3-ذخيره آهن. 13

1-2-4-جايگاه انتقالي ‌آهن. 14

1-2-5-جذب آهن (Iron absorption)14

1-2-5-1مكانيسم جذب آهن. 15

1-2-6-فريتين سرم (serum ferritin)15

1-2-6-ساختمان فريتين :15

1-2-6-2برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين. 16

1-2-6-3-عمل فريتين در بدن. 16

1-2-6-4-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي. 16

مقادير نرمال آهن سرم. 17

1-2-7-1تغييرات روزانه در آهن سرم. 17

1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم. 17

1-2-8-1- ملاحضات کلی:17

1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی:18

1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی:18

1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:18

1-2-9- روش اول:18

1-2-9-2-روش دوم (روش رزین):18

1-2-9-3- روش سوم:19

فصل دوم- - مواد و روشها

2- مواد، وسایل، روشها21

2-1 مواد. 21

2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده:21

3-3- روشهای دستگاهی. 21

2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :22

2-4-1 تعیین طول موج ماکزیمم:22

2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:22

2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. 22

2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22

2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22

2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23

2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین:23

2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23

2-4-3 بررسی اثر روی.. 23

2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. 23

2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین 24

2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین. 24

2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي:24

2-4-3-5 اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات 24

2-5- آزمايشات دياليز تعادلي:24

2-5-1 محلول‌هاي لازم:25

2-5-2- طرز كار با دستگاه:25

2-5-3- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين:26

2-5-4- روش كنترل PH:26

2-5-5- طرز اندازه گيري آهن:26

2-5-5-1- روش كار:26

2-5-6- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين. 27

فصل سوم-نتايج

3- نتايج :30

3-1 تيتراسيون اسپكتروفتومتري:30

3-1-1 تعيين طول موج ماكزيمم:30

3-1-1-2- اثر روي بر روي متالوتايونين. 31

3-1-1-3 اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه:31

3-1-2 بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين:47

3-1-2-1 اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين. 47

3-1-2-2 اثر زمان:47

3-1-2-3 اثر يون بيكربنات:47

3-1-2-4 اثر اسيد سيتريك.. 47

3-1-2-6 اثر PH.. 48

3-1-3 بررسي اثر روي.. 48

3-1-3-1 اثر تغييرات غلظت روي.. 48

3-1-3-2 اثر رقابتي روي با آهن. 48

3-2 نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي:49

3-2-1 تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين:49

فصل چهارم- بحث

بحث.. 69

آزمايشات Invitro:69

Refrences 71

روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئيك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوانها 60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملكرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران