نسل جوان ایران

علوم پایهزیست شناسیزیست گیاهیزیست شناسی تکوینی گیاهی

عوامل مؤثر در فتوسنتز

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 791
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 10
فرمت فایل : word
حجم فایل : 29/0 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

منحنى‌هاى واکنش برگ نسبت به نوردرشکل‌هاى A و B نشان داده است. درصورت عدم وجودنور (تاريکي) تنفس صورت مى‌گيردکه مقدارآن معادل۵ تا۱۰% CO۲جذب شده درنورزيادمى‌باشد. باافزايش تدريجى شدت نورميزان فتوسنتزتا رسيدن به نقطه توازن نورى (Light compersational level)،افزايش مى‌يابد. نقطه توازن ياتعادل نوري،شدت نورى است که درآن ميزان CO۲دفع شده ازطريق تنفس است (سرعت تبادل CO۲ (CER)، Carbon exchange rate مساوى صفراست). اگرشدت نوربازهم افزايش يابدبه ازاءهرواحدافزايش شدت نور،سرعت تبادل CO۲به مقدارکمى افزايش خواهديافت تااينکه نوربه نقطهٔ اشباع برسد. افزايش نوربعدازنقطهٔ اشباع تغييرات قابل ملاحظه‌اى درسرعت تبادل(CO۲ (CER،به‌وجود نخواهدآورد. بنابراين برگ‌هادربه‌کارگيرى انرژى نورانى درسطح پائين تابش نور،کارآمدترمى‌باشند.

عوامل مؤثردرفتوسنتز

نور

غلظت CO۲دراتمسفر

مقاومت برگ نسبت به جذب CO۲

درجه حرارت

آب

سن برگ ووضعيت موادمعدنى آن

منحنى‌هاى واکنش برگ نسبت به نوردرشکل‌هاى A و B نشان داده است. درصورت عدم وجودنور (تاريکي) تنفس صورت مى‌گيردکه مقدارآن معادل۵ تا۱۰% CO۲جذب شده درنورزيادمى‌باشد. باافزايش تدريجى شدت نورميزان فتوسنتزتا رسيدن به نقطه توازن نورى (Light compersational level)،افزايش مى‌يابد. نقطه توازن ياتعادل نوري،شدت نورى است که درآن ميزان CO۲دفع شده ازطريق تنفس است (سرعت تبادل CO۲ (CER)، Carbon exchange rate مساوى صفراست). اگرشدت نوربازهم افزايش يابدبه ازاءهرواحدافزايش شدت نور،سرعت تبادل CO۲به مقدارکمى افزايش خواهديافت تااينکه نوربه نقطهٔ اشباع برسد. افزايش نوربعدازنقطهٔ اشباع تغييرات قابل ملاحظه‌اى درسرعت تبادل(CO۲ (CER،به‌وجود نخواهدآورد. بنابراين برگ‌هادربه‌کارگيرى انرژى نورانى درسطح پائين تابش نور،کارآمدترمى‌باشند.

واکنش گونه‌هاى مختلف نسبت به شدت نور باهمديگر تفاوت دارد. بسيارىازگونه‌هاى C۴قادرهستندحتى درسطح نورى معادل نورکامل خورشيدبرشدت فتوسنتز خودبيافزايند. حال اينکه اغلب گياهان C۳قبل ازرسيدن به نورکامل خورشيدبه اشباع نورىمى‌رسند.

شکل A نشان مى‌دهدکه هرچه حداکثرسرعت تبادل گازکربنيک کمترباشد،شدت نورىکه درآن برگ به‌حالت اشباع مى‌رسدکمتراست.

بايدتوجه شودکه اگرچه گونه‌هاى C۴اغلب اشباع نورى نمى‌شوندودرسطوح نورى بالاخيلى بهترازگونه‌هاى C۳عمل مى‌کنند وليکنآنهادرنورضعيف‌تر (تاريک‌تر) بازدهى بهترى (جذب CO۲درهرواحدنور) ازنور شديدياروشن دارند. به‌عنوان مثال درشدتنورى معادل۵۰و۱۰% آفتاب کامل CER بهتر تيبت قريباً۷۲و۱۷% آفتاب کامل مى‌باشد. البته استفاده مؤثرنوردر CER درپائين‌ترين سطح نورى حاصل مى‌شود. شيب منحنى‌هاى واکنش برگ نسبت به نورنمايانگرميزانکارآئى يابازده فتوسنتز مى‌باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران