نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم اجتماعی جامعه شناسی گروه های اجتماعی

نقش قانون ومقررات درزندگی فردی واجتماعی

ارسال کننده : جناب آقای رسول محسنی دادگر
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : sobhan7719[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 918
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 12
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 148kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

 فلسفۀ وجود قانون
فلسفهٔ وجود قانون، برقراری نظم و آرامش در جامعه است و قانون تصويب و اجرا می شود
تا پاسدار حقوق و آزادی های فردی باشد و از شهروندان حمايت کند.
قانون و نظم اجتماعی: پايه و بقای جامعهٔ انسانی نظم اجتماعی است. انسان برای زندگی در
اجتماع و برای رفع نيازها و برآورده ساختن علايق خويش با ديگر افراد اجتماع رابطه برقرار م یکند و به
کنش متقابل با آنان م یپردازد، امّا جامعه برای حفظ بقاء و هويت خويش، افراد را ناگزير می سازد تا روابط
و کنش های خود را در محدودهٔ چارچوب های معين و براساس الگوهای خاص سازمان دهند.
در هر گروه اجتماعی اعم از خانواده، مدرسه، کارگاه، کارخانه، سازمان اداری و غيراداری،
سازمان ورزشی يا هنری، نماد مذهبی يا غيرمذهبی، جامعه روستايی يا شهری روابط و حقوق و تکاليفی
بين افراد وجود دارد. اين روابط بايد تابع قواعدی الزام آور باشد که مقررات و قواعد اجتماعی ناميده
می شود. چنانچه اين قواعد و مقررات به وسيلهٔ مقام صلاحيتدار قانونی و به موجب نوشته ای تصويب
است: « قانون » به خود می گيرد. از اين رو وجود و بقای هر اجتماع نيازمند « قانون » شود،

مقدمه:

چکیده:

معنای عام و خاص قانون:

فلسفه وجودقانون:

نقش قانون دربرقراری عدالت:

بزه یاجرم :

واکنش جامعه درمقابل جرم:

ابعاد عدالت اجتماعی:

 معناي عام و خاص قانون
يکی از منابع حقوق، قانون است، در اين مبنا قانون در برابر عرف به کار می رود و مقصود از آن
تمام مقرراتی است که از طرف يکی از سازمان های صالح دولتی وضع شده باشد. خواه اين سازمان قوه
مقننه يا رئيس دولت يا يکی از اعضای قوهٔ مجريه باشد.
در معنای خاص، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشريفاتی که در قانون اساسی مقرر گرديده
از سوی مجلس شوای اسلامی وضع می شود و يا از راه همه پرسی، به طور مستقيم به تصويب می رسد
و پس از امضای رئيس حکومت، قوهٔ مجريه و قوهٔ قضائيّه آن را به موقع به اجرا درمی آورد.
مراحل وضع قانون: مراحل وضع قانون بطور خلاصه عبارتند از:
۱ تصويب قانون
۲ امضای قانون
۳ انتشار قانون
الزام ناشی از قانون: پس از انتشار و گذشتن مهلت اجرای قانون، رعايت احکام آن بر همه
واجب است و هيچکس نمی تواند به بهانهٔ جهل به قانون، از اجرای آن خودداری کند و در هيچ صورتی
ادعای جهل به قانون پذيرفته نيست.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران