نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیروابط بین الملل

نظریه سازه انگاری در روابط بین الملل

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۸ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 821
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 11
فرمت فایل : word
حجم فایل : 37kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

دربحث فرا نظری، دو بحث اصلی وجود داشت، یکی بحث هستی شناسی ودیگری بحث معرفت شناسی دربحث سازه انگاری، هستی شناسی از اهمیت خاص بر خور داراست وکانون اصلی توجه سازه انگاران را تشکیل می دهد. سازه انگاران از یک سو به انگاره ها، معانی قواعد،هنجارها رویه ها تأکید دارند وتأکید آنها برنقش تکوینی عوامل فکری، آنها را دربرابر مادی گرایی قرارمی دهد وازطرف دیگر، به دلیل پذیرش واقعیت مادی، آنها را ازپسا ساختارگرایی متمایزمی کند.
دربرداشت هستی شناسی سازه انگاران، دیوید دسلر ازمدل گشتاری ساختار بین الملل،ساختار هم شامل منابع است« به معنای خصوصیات فزیکی تشکیل دهنده توانمندی» وهم قواعد«یعنی رسانه های که کنشگران ازطریق آنها باهم ارتباط برقرار می کنند ومیان کنش های خود هماهنگی ایجاد می نمایند».
از نگاه دسلر دو دسته قواعد دارای اهمیت است، یکی قواعد تنظیمی ودیگری قواعد تکوینی،رفتاری که درپیروی ازقواعد صورت می گیرد، معنی داراست. قواعد تنظیمی درشرایط تعریف شده، رفتار های را تجویزیا منع می کند وعدم پیروی از آن، همراه با مجازات است. قواعد تکوینی، اشکال جدید رفتار را خلق ویا تعریف می کند. مثال: استفاده ازپا برای بازی فوتبال ازقواعد تکوینی است؛ یعنی بدون اینها، فوتبال به این معنی نداریم واین که کسی توپ را بادست بزند، خطاست وبسته به محلی که صورت گرفته، جریمه دارد، قاعده تنظیمی است.

به طورکلی سازه انگاران برابعاد غیرمادی حیات اجتماعی تأکید دارند وامانوئل آدلر درتعریف خود از سازه انگاری، این دو وجه را جمع کرده وگفته« سازه انگاری، دیدگاهی است که نشان می دهد، چگونگی شکل دادن جهان مادی به کنش انسان وشکل گرفتن جهان مادی توسط کنش تعامل انسان».
سازه انگاران مانند نظریه پردازان انتقادی وپست مدرنیسم، اعتقاد دارندکه واقعیت اجتماعی خارجی وعینی،آنگونه که به نظر می رسند، وجود ندارد وعقیده کلیدی این است که دنیای اجتماعی، ازجمله روابط بین الملل، یک ساختار بشری است. براساس نظریه سازه انگاران، دنیای اجتماعی، چیزی خاص ومعین نیست یعنی چیزی درخارج نیست که قوانین آن را ازطریق تحقیق علمی، همانطوری که رفتارگرایان معتقدند، قابل کشف باشد ویا به کمک نظریه علمی قابل تشریع باشد. درمقایسه به رفتار گرایان، برنقش عقاید وشناخت مشترک دنیای اجتماعی تأکید دارند، مثال: مساله امنیت، تنها ازاین واقعیت تشکیل نشده است که دوکشور دارای سلاح هسته ای هستند،بلکه به این امربستگی داردکه دولت ها چه دیدی نسبت به همدیگردارند. این دیدگاه برمبنای شناخت مشترک قرار دارد، مانند 500 سلاح هسته ای انگلیس ها برای آمریکا، نسبت به 5 سلاح هسته ای کره شمالی، کم خطرتراست؛ زیرا انگلیس ها دوستان آمریکا اند وکره شمالی این گونه نیست. براین اساس، مناسبات دوستانه ویا خصمانه، حاصل فهم مشترک است«ونت».

خلاصه این که، جهان سیاست، ازجمله روابط بین الملل، تماما توسط افراد ساخته وشکل می گیرد وچیزی اجتماعی خارج از فعالیت انسانها ومستقل ازآن وجود ندارد. درواقع سازه انگاران تلاش دارند، توازنی میان اثبات گرایان وفرا اثبات گرایان برقرار کند، ازیک طرف با اثبات گرایان هم عقیده اند که ما می توانیم نظریه های تجربی را به وجود آوریم که بتواند آنچه در روابط بین الملل درجریان است، تشریح کند واز طرف دیگر،براهمیت عقاید وشناخت مشترک تأکید دارند.

ندارد

اومعتقد است که ساختار اجتماعی دارای سه عنصر شناخت مشترک، منابع مادی وعمل است. در درجه اول ساختارهای اجتماعی تا اندازه ای به فهم، توقعات وشناخت مشترک تعریف می گردد واین عوامل بازیگران را در یک موقعیت خاص وماهیت روابطشان را« چه مشارکت جویانه وچه منازعه جو» را به وجود می آورد. درواقع ساختار اجتماعی، به عقاید وابسته است.

در واقع سازه انگاری، پاسخی است دربرابر اثبات گرایان که معتقدند، رفتار دولت ها بطور عمده، توسط ساختار مادی سیستم بین الملل شکل می گیرد وتوزیع توانمندی های مادی دولت،عامل مهم وکلیدی برای فهم جهان سیاست است وفرا اثبات گرایان که معتقدند، دنیای اجتماعی را، زبان، عقاید ومفاهیم شکل می دهد.

ونت:« واقع گرایی، نوواقع گرایی ونولیبرالیسم را مادی گرا می داند؛ برای این که این ها،بنیادی ترین واقعیت، درمورد جامعه را، نیروی مادی می دانند ودرمقابل، معنا گرایان قرارمی گیرندکه بنیادی ترین واقعیت را، سرشت وساختار آگاهی اجتماعی می دانند.

ونت می گوید: اشخاص اولا براساس معانی که چیزها دارند عمل می کند وثانیا این معانی در ذات جهان نیستند، بلکه در تعامل شکل می گیرند مانند دوستی وخصومت. ازنظرونت، باوجود این که توانمندی های مادی دارای اهمیت اند.اما باید به ساختار های شناختی مشترک که به عنوان بستر منابع مادی عمل می کند، توجه شود، ساختار های شناختی، معنی لازم را برای کنش انسان می دهد. مانند 500 سلاح هسته ای دربرابر 50 سلاح هسته ای.

جان راگی: اوبرآن است که سازه انگاری، سیاست بین الملل را براساس یک هستی شناسی رابطه ای می بیند وبه عوامل فکری مانند فرهنگ، هنجار وانگاره ها اهمیت می دهد. او بلوک های ساختمانی واقعیت بین الملل را، هم فکری وهم مادی می داند. همانگونه که در روابط میان افراد درجامعه، فهم های بین ذهنی وجود دارد، در روابط میان دولت ها ، هم چنین فهم های وجود دارد.
نیلاس اونف، معتقد است که سازه انگاری، دوگانگی دکارتی ذهن وماده را می پذیرد. اوبرآن است که شرایط مادی جهان، اهمیت دارد ونمی توان همه چیز را به امرذهنی تقلیل داد وازاین که ونت، سازه انگاری را معنا محور می داند، انتقاد می کند.
ازنظر وریس- اسمیت، سا ختارهای فکری ازطریق سه سازوکار، به هویت کنشگران شکل می دهد:
Ø 1) تخیل: یعنی ساختار های غیرمادی، کنشگران را متوجه می سازد که چگونه باید عمل کنند وچه محدودیت های دارند.
Ø 2) ارتباطات: یعنی کنشگران برای توجیه رفتارهای خود، به هنجار های موجود متوسل می شوند.
Ø 3) محدویت: ساختارهای غیرمادی، باعث محدودیت در کنش می شود، به گونه که نمی توان هرکاری را انجام داد.
اونف، به قواعد وحکم به عنوان شاخصهای عامل درجامعه سیاسی توجه دارد. اوبرآن است که کردارها به شکل زبانی قوام یافته اند، نیروهای محرکی درفرایند قوام متقابل جامعه وکنشگران عمل می کند. کردارها ،اعمالی که انجام می شوند وقواعد به این کردارها ساختار می بخشد. قواعدندکه رفتاربشری را هدایت می کند وبه آن معنی می بخشد. قواعد هم جنبه تکوینی دارد وهم جنبه تنظیمی، ازجمله قواعد تکوینی درنظام بین الملل، انخصار سرزمینی است. قواعدند که عوامل مادی را به منابع تبدیل می کند وباتوجه به دسترسی متفاوت به منابع، روابط اجتماعی نامتقارن یا روابط قدرت وبه تعبیر اونف، حکم شکل می گیرد.
یکی ازموارد که سازه انگاران برآن تأکید دارند، فرهنگ در روابط بین الملل است ومعتقدندکه بدون توجه به فرهنگ سیاسی جهان استاندارد کننده، نمی توان ثبات بالای نظام دولتی وکاهش تنوع ا شکال سیاسی را توضیح داد.
ساختار- کارگزار: یکی ازبحث های که در روابط بین الملل مطرح است ، بحث ساختار- کارگزار است که به نظرسازه انگاران، ساختار وکارگزار به شکلی متقابل به یکدیگر قوام می بحشد. دراین مورد، سازه انگاران، تحت تأثیر نظریه آنتونی گیدنز ونظریه ساختاریابی اوهستند.
ونت، مشکل نظریه های ساختاری را درنگاه هستی شناختی، تقلیل گرایانه(نوواقع گرایی) وساختار گرایانه( نظام جهانی) می بیند. به نظرونت، ساختارگرایی نوواقع گرایی دربعد هستی شناختی، تقدم با دولت هاست ودرنگاه ساختارگرایانه نظام جهانی که درنظریه امانوئل والرشتاین دیده می شود، ساختار ها دارای اهمیت اند. ساختارهاست که به دولت ها به عنوان کارگزار قوام می بحشد. درمقابل این دوبرداشت، که هردو یک جانبه نگرند، برداشت ساختاریابی قرارمی گیردکه تقدم هستی شناسی را به یکی ازاین دو نمی دهد، بلکه برقوام بخشی متقابل ساختار وکارگزار تأکید دارند( اونف هم برهمین عقیده است). اما آنچه به نظر اونف، قوام متقابل را میان ساختار وکارگزار را ممکن می سازد، قواعدند.
هویت کنشگران: یکی ازمسایل مهم مورد توجه سازه انگاران دربعد هستی شناسی، مسله هویت کنشگران است . هویت عبارت است از فهمها وانتظارات درمورد خود که خاص نقش است وهویت ها را باید دربستراجتماع تعریف کرد. هویت های اجتماعی برداشت های خاص از خود را در رابطه با سایرکنشگران نشان می دهد وبه تصمیم سیاست گذاری شکل می دهد که این خود، خود را دوست، رقیب ویا دشمن دیگری بداند.
نهادهای بین الملل، رژیم های بین الملل مانند هم چون رژیم های تسلیحاتی وحقوق بشر وهنجارهای بین الملل، کنشگران را به سمت باز تعریف منافع وحتی هویت شان، سوق می دهد اگرهویت ها، اجتماعی وحاصل تعامل هستند، می توانند به صورت های متفاوت شکل گیرند.
به نظرونت، مشکل هویت این است که آیا وتحت چه شرایطی، هویت ها جمعی تر ویا خود محورترمی شوند،مثال: هرچه احساس یگانی دولتها نسبت به هم بیشتر باشد، بیشتربه سمت رویه های امنیتی جمعی اشتیاق نشان می دهند، درنتیجه، همکاری میان آنها تقویت می شود وبالعکس هرچه ازهم احساس دوری بیشتری داشته باشند، رابطه میان شان،مبتنی برخود محوری بیشترخواهد بود. براین اساس ازنگاه سازه انگاران، واقعیت بین المللی یعنی ساختارهای بنیادین بین الملل، فهم دولت ها از خود ورفتار عمومی دولتها را قوام می بخشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران