نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق تجارت

دانلود مقاله بررسي وضعيت شرعي مرورزمان برات و سفته و چک

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۸ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 942
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : word
حجم فایل : 65/3 KB

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

برات وسفته وچک اسنادي هستندکه تجارت براي رفع نيازهاي تجاري خودايجادکرده اندوهرچند وجوه اشتراکي نيزباموضوعات مدني دارندولي آنهارابايديک مقوله تجاري دانست ومسائل مربوط به آنهارابراساس منطق تجارت تحليل کرد. به همين علت است که وجوه تمايززيادي بين اسنادتجاري ومقولات مدني وجود داردکه درتحليل مسائل مربوط به اين اسنادبايدتوجه قرارگيرد. يکي ازاين مسائل مرورزمان است.

-1 مفهوممرورزمان

-2 مرورزمانبراتوسفتهوچک

-3 نظراتمربوطبهاعتباريابياعتباريمرورزمانماده 318

-1-3 اعتبارمرورزمانماده 318

2-3 بياعتباريمرورزمانماده 318

-4 نظرمنتخب

1-4 ويژگيهايبراتوسفتهوچک

-1-1-4 امکاناعتباريبودنبراتوسفتهوچک

-2-1-4 اصلغيرقابلاستنادبودنايرادات

3-1-4 امارهاشتغالذمّه

-2-4 استفادهبلاجهت

-1-2-4 مفهوماستفادهبلاجهت

-2-2-4 نظراتمربوطبهماده 319

نتيجه گيري

منابع

ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 درتعريف مرورزمان گفته بود عبارت ازگذشتن مدتي است که به موجب قانون پس ازانقضاءآن مدت دعوي شنيده پس ايرادمرورزمان باعث شنيده نشدندعوي توسط دادگاه ميگرديد. يعني به .»نميشود رغم وجودحق،دادگاه ازاستماع دعوي مربوط به آن ممنوع بوده است. به همين علت نيز مرورزمان ازسوي شوراي نگهبان غيرشرعي دانسته شد. زيرا استماع دعوي ازتوابع حق است وتا زماني که حق وجوددارد،امکان مطالبةآن نيزبايدوجودداشته باشد. البته درماده 732 قانون آئين دادرسي مدني شنيده نشدن دعوا توسط مرجع قضايي منوط به ايرادمرورزمان توسط خوانده بود. بنابراين به طورمطلق مانع استماع دعوي نميگرديد،هر چندشانس آنرابه طورقابل توجهی کاهش ميداد. پس اگرخوانده به اين امرايرادنميکرد، دادگاه بايدبه رسيدگي خود ادامه ميداد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران