نسل جوان ایران

فنی مهندسی مهندسی مکانیکساخت و تولیدساخت و تولید

روش اندازه گیری یون فلزات در آب

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 874
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 12
فرمت فایل : word
حجم فایل : 159kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اين روش بر اين اساس قرار دارد كه عناصر فلزي در حالت پائين‏ترين سطح انرژي 2 خود همان طول موجي را جذب مي‏كند كه پس از تحريك شدن 3 از خود انتشار مي‏دهد و هنگاميكه اشعه خروجي 4 از يك عنصر تحريك شده معين از ميان شعله‏اي كه محتوي اتمهاي همان عنصر به حالت تحريك نشده مي‏باشد عبور كند , شدت اشعه عبوري متناسب با مقدار اتمهاي عنصر موجود به حالت تحريك نشده در شعله , كاهش خواهد يافت .

يك لامپ كاتدي ميان تهي كه 5 كاتد آن از فلز مورد آزمون ساخته شده منبع ايجاد اشعه مورد نظر است و بوسيله مكش نمونه در شعله حاصل از سوخت و ماده اكسيد كننده اتمهاي فلز مورد اندازه‏گيري درون شعله در معرض اشعه قرار گرفته و يك منوكروماتور پرتو مشخصه فلز ساطع شده از لامپ را جدا و اشعه عبوري كاهش يافته شده توسط يك وسيله حساس به نور اندازه‏گيري مي‏شود .

براي تعريف واژه‏هاي بكار رفته در اين استاندارد به " استاندارد تعاريف واژه‏هاي آب " 6 مراجعه شود .

در اندازه‏گيري يك فلز معمولا عنصر فلزي ديگر با زياد ويا كم كردن مقدار اشعه جذب شده مزاحمت ايجاد نخواهد كرد بلكه معمول‏ترين مواد مزاحم موادي هستند كه با واكنش شيميائي در

شعله مانع از تبديل فلز مورد مطالعه به اتم مربوطه خود ميشوند و بعضي از آنيونها كه در شعله با ايجاد تركيبات نامحلول موجب كاهش نتايج بدست آمده خواهد شد .

ندارد

فسفاتها در اندازه‏گيري كلسيم ايجاد مزاحمت مي‏كنند ولي در دستور كار اثر تداخل فسفاتها تا 600 ميلي‏گرم در ليتر پيش‏بيني شده است .

5 ـ 3 ـ سيليس در اندازه‏گيري آهن ايجاد مزاحمت خواهد كرد ولي در اين دستور كار برطرف كردن اثر تداخل سيليس تا 200 ميلي‏گرم در ليتر پيش‏بيني شده است .

5 ـ 4 ـ منيزيم در اندازه‏گيري آلومينيم مزاحم بوده ولي در دستور كار اثر تداخلي مقادير بيشتر از 100 ميلي‏گرم در ليتر آلومينيم حذف مي‏شود .

اسپكتر فتومتر جذب اتمي : دستگاه بايد داراي قسمتهاي زير باشد . افشانه گردكننده 7 نمونه , مشعل , وسيله تنظيم فشار براي ثابت نگاهداشتن فشار سوخت و ماده اكسيدكننده در مدت آزمون , لامپ كاتدي ميان تهي براي هر فلز مورد اندازه‏گيري , سيستم نوري كه قادر به جداكردن خط طيف مورد نظر از اشعه باشد , شكاف قابل تنظيم , لامپ تقويت كننده 8 و يا هر وسيله حساس به نور تقويت كننده براي اندازه‏گيري نور و وسيله‏اي براي قرائت و مشخص كردن مقدار اشعه جذب شده

6-1-1- لامپهاي كاتدي ميان تهي چند عنصر كه به سهولت قابل دسترسي باشد نيز براي انجام كار رضايت بخش است .

6 ـ 2 ـ اكسيد كننده

6 ـ 2 ـ 1 ـ هوا : معمول‏ترين اكسيد كننده هوا مي‏باشد كه با عبور دادن از يك صافي مناسب تميز و خشك و عاري از روغن , آب و ساير مواد خارجي خواهد بود .

6 ـ 2 ـ 2 ـ اكسيد ازت : براي فلزات ديرگداز ممكن است از اكسيد ازت به عنوان اكسيدكننده استفاده شود .

6 ـ 3 ـ سوخت

6 ـ 3 ـ 1 ـ استيلن : سوخت معمول استيلن تجارتي استاندارد است كه چون استن هميشه همراه استيلن فشرده در سيلندر وجود دارد براي جلوگيري از ورود و صدمه زدن آن به سر مشعل بايد از سيلندر رهائي كه فشار استيلن در آن بيشتر از 70 كيلوگرم بر سانتي‏متر مربع است استفاده و قبل از رسيدن به اين فشار آنرا از دستگاه جدا كرد .

6 ـ 4 ـ شير فشارشكن : به دليل بالا بودن فشار منابع سوخت و اكسيدكننده كه معمولا بيشتر از فشار مورد نياز دستگاه مي‏باشد بايد از شير فشارشكن براي كم كردن و كنترل فشار سوخت و اكسيدكننده در هنگام آزمون استفاده شود

6 ـ 5 ـ مواد شيميائي مورد نياز

6 ـ 5 ـ 1 ـ خلوص مواد : كليه مواد شيميائي بكار رفته در آزمون بايد از نوع خالص براي تجزيه شيميائي باشد و از ساير انواع مواد شيميائي در صورتي مي‏توان استفاده كرد كه قبلا محرز شود ناخالص‏هاي موجود در هر يك از مواد شيميائي موجب كاهش در صحت اندازه‏گيري نخواهد شد .

6 ـ 5 ـ 2 ـ خلوص آب مقطر : آب مقطر بكار رفته در كليه مواد و آزمون و تهيه محلولها بايد عاري از مواد معدني باشد و چنانكه نوع مخصوص مشخص نگرديده بايد از آب مقطر براي مصارف آزمايشگاهي طبق استاندارد شماره 1728 ايران كه از ستون تبادل يون كاتيوني اسيد قوي عبور داده شده است استفاده شود .

6 ـ 5 ـ 3 ـ محلول كلسيم (0/25 گرم بر ليتر ) مقدار 0/63 گرم كربنات كلسيم را وزن كرده و به يك ارلن ماير 500 ميلي‏ليتري منتقل كنيد . مقدار 10 ميلي‏ليتر آب افزوده و بآرامي از كناره ارلن ماير 10 ميلي‏ليتر اسيد كلرئيدريك با چگالي 1/19 بر روي آن اضافه و پس از ريختن 200 ميلي‏ليتر آب محلول را بآرامي به مدت 20 دقيقه بجوشانيد . پس محلول را پس از سرد شدن با آب تا يك ليتر رقيق كنيد .

6 ـ 5 ـ 4 ـ اسيدكلرئيدريك غليظ با چگالي 1/19

6 ـ 5 ـ 5 ـ اسيدكلرئيدريك (99+1:) يك حجم اسيدكلرئيدريك غليظ با چگالي 1/19 را با 99 حجم آب مخلوط كنيد .

6 ـ 5 ـ 6 ـ محلول لانتانيم 9 (50 گرم در ليتر :) مقدار 58/65 گرم اكسيدلانتانيم را با آب مرطوب كرده و بآرامي 250 ميلي‏ليتر اسيدكلرئيدريك با چگالي 1/19 را با آن مخلوط و پس از حل شدن اكسيد لانتانيم حجم محلول را با آب تا يك ليتر رقيق كنيد .

6 ـ 5 ـ 7 ـ اسيد نيتريك (4+1:) يك حجم اسيدنيتريك با چگالي 1/42 را با چهار حجم آب مخلوط كنيد .

6 ـ 5 ـ 8 ـ اسيدسولفوريك (1+1:) يك حجم اسيد سولفوريك با چگالي 1/84 را به يك حجم آب با احتياط اضافه كنيد .

6 ـ 5 ـ 9 ـ محلولهاي استاندارد : براي تهيه محلولهاي استاندارد مورد نياز كاليبراسيون محلولهاي زير را با اسيد كلرئيدريك (99+1) رقيق كنيد و در ظرف‏هاي پلي‏اتيلن نگاهداري نمائيد .

الف ـ كادميم: (1ml = 0/1mgcd) مقدار 0/2031 گرم كلروركادميم (2/5H2Oو cdcl2) را در 200 ميلي‏ليتر آب حل كرده و حجم محلول را تا يك ليتر در بالن ژوژه رقيق كنيد .

ب ـ كلسيم : (1ml = 1/0mgca) مقدار 2/497 گرم كربنات كلسيم (CaCO3) را توزين و در يك ارلن ماير 500 ميلي‏ليتري مقدار 10 ميلي‏ليتر آب و 10 ميلي‏ليتر اسيدكلرئيدريك با چگالي 1/19 بآرامي از كناره ارلن ماير بآن اضافه كنيد و با 200 ميلي‏ليتر آب تا حل شدن كامل حرارت داده و پس از سرد شدن بآب تا يك ليتر رقيق كنيد .

ج ـ كروم (1ml = 1/0mgCr):مقدار 2/282 گرم بيكرومات پتاسيم (K2Cr2O7) را در 200 ميلي‏ليتر آب حل و حجم محلول را با آب تا يك ليتر رقيق كنيد .

د ـ كبالت(1ml = 1/0mgCo):مقدار 1/407 گرم اكسيدكبالت (Co2O3) را در 20 ميلي‏ليتر اسيدكلرئيدريك داغ با چگالي 1/19 حل و پس از سرد شدن محلول را تا يك ليتر با آب رقيق كنيد .

ه ـ مس (1ml = 1/0mgCu): مقدار 1/000 گرم مس الكتريكي را در بشر 250 ميلي‏ليتري در مخلوطي از 15 ميلي‏ليتر اسيد نيتريك با چگالي 1/42 و 15 ميلي‏ليتر آب حل كرده و بآرامي چهار ميلي‏ليتر اسيدسولفوريك (1+1) افزوده و محلول را حرارت دهيد تا بخارات 10SO3 ناشي از جوشش ظاهر شود جدار داخلي بشر را پس از سرد شدن بشوئيد و محلول را بآرامي به يك بالن ژوژه منتقل كرده و تا يك ليتر رقيق كنيد .

و ـ آهن (1ml = 1/0mgFe): مقدار 1/000 گرم آهن خالص را به كمك حرارت در 100 ميلي‏ليتر اسيدسولفوريك (1+1) حل و پس از سرد شدن محلول را در بالن ژوژه تا يك ليتر رقيق كنيد .

ز ـ سرب (1ml = 1/0mgpb): لايه اكسيد شده روي فلز سرب را به وسيله اسيدنيتريك (4+1) بزدائيد و فلز تميز شده را با آب شسته و خشك كنيد . مقدار 0/1000 گرم از آنرا در 25 ميلي‏ليتر اسيدنيتريك (4+1) حل كرده و در بالن ژوژه تا يك ليتر رقيق كنيد .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران