نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت اجرائئمدیریت اجرائئ

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش فساد مالی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۶ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 3153
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 120
فرمت فایل : word , pdf
حجم فایل : 2.77mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این مطالعه باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش فساد مالی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر صورت پذیرفت، جامعه آماري تحقیق را 500نفر از کارکنان سازمان تامیین اجتماعی استان بوشهر تشکیل داده اند. که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر با 217 نفر می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداري استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی واستنباطی می باشد. دربخش توصیفی فراوانی، میانگین وانحراف معیار و درصد، نمودار و جداول توصیفی ارائه می شود. دربخش استنباطی برای مشخص نمودن نرمال بودن داده ها از آزمون کلموموگروف استرمینوف و به منظورتجزیه وتحلیل اطلاعات برای فرضیات از آزمون تی تک نمونه ای استفاده می شود. برای رتبه بندی مولفه های عوامل موثر بر کاهش فساد اداری ازآزمون فریدمن استفاده می شود.

نتایج نشان می دهد که در فرضیات اصلی، کلیه فرضیه ها از جمله عوامل فرعی، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، عوامل فرهنگی و عوامل کیفیت زندگی کاری مورد تایید قرار گرفت. لذا این عوامل بر فساد اداری کارکنان سازمان تامین اجتماعی بوشهر موثر می باشند.

واژگان کلیدي

فساد، فساد اداري، عوامل فردي، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی.

چکیده. . 1

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مساله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق... 8

1-4. اهداف تحقيق... 10

1-4-1. هدف کلی.. 10

1-4-2. اهداف فرعی.. 10

1-4-3. اهداف كاربردي.. 11

1-5. پرسش های تحقیق... 11

1-5-1. پرسش اصلی تحقیق... 11

1-6. فرضيه‏هاي تحقیق... 12

1-6-1. فرضیه های اصلی.. 12

1-6-2. فرضیه های فرعی.. 13

1-7. تعريف عملیاتی واژه‏ها14

1-8. مدل مفهومی تحقیق... 20

فصل دوم(مبانی نظری و پیشینه تحقیق). 21

2-1. مقدمه. 22

2-2- تعریف فساد و انواع آن.. 23

2-2-1. تعریف فساد مالی.. 26

2-3- دلایل فساد. 26

2-4. شاخصهای فساد. 28

2-5. انواع فساد. 29

2-5-1. انواع فساد مالی.. 31

2-6- اثرات فساد. 33

2-7. مصادیق فساد مالی.. 36

2-7-1. مصادیق مذكور در قوانین.. 36

2-8. فساد مالی.. 39

2-8-1. پی آمدهای اقتصادی.. 39

2-8-2. سیاسی.. 41

2-8-3. فرهنگی و اجتماعی.. 42

2-8-4. اداری.. 42

2-4. پيشينه تحقيق... 43

2-4-1. تحقیقات داخلی.. 43

2-4-2. تحقيقات خارجي.. 47

فصل سوم(روش شناسی تحقیق). 51

3-1. مقدمه. 52

3-2. نوع و روش پژوهش.... 53

3-3. جامعه و نمونه آماري.. 54

3-4. روش و ابزار گردآوري داده ها55

3-4-1. روش جمع آوري داده هاي پژوهش.... 55

3-5. ابزار گردآوري داده ها56

3-6. روایی ( اعتبار) و پایای2 اعتماد( ابزار سنجش). 57

3-6-1. تعیین روایی ابزارسنجش.... 57

3-6-2. پایایی ابزارسنجش.... 57

3-7. روش تجزیه وتحلیل داده ها58

فصل چهارم(نتایج). 59

4-1. مقدمه. 60

4-2. یافته ها توصیفی.. 61

4-2-1. جنسیت... 61

4-2-2. وضعیت سن کارکنان.. 62

4-2-3. تحصیلات... 63

4-2-4. وضعیت سابقه خدمت... 64

4-3. یافته های استنباطی.. 66

4-3-1. آزمون کولموگروف اسمیرنف... 67

4-3-2. فرضیات اصلی.. 68

4-3-2-1. عوامل فردی بر فساد اداری کارکنان موثر است.68

4-3-2-2. عوامل درون سازمانی بر فساد اداری کارکنان موثر است.68

4-3-2-3. عوامل برون سازمانی بر فساد اداری کارکنان موثر است.69

4-3-2-4. عوامل فرهنگی بر فساد اداری کارکنان موثر است.70

4-3-2-5. عوامل کیفیت زندگی کاری بر فساد اداری کارکنان موثر است.71

4-3-3. فرضیات فرعی.. 72

4-3-4. آزمون فریدمن.. 83

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات). 85

5-1. تحلیل نتایج مربوط به یافته های توصیفی.. 86

5-2. تحلیل نتایج مربوط به یافته های استنباطی.. 86

5-3- پیشنهادات تحقیق.. 90

پیوست ها93

پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداري.. 102

منابع و مآخذ.. 107

منابع غیرفارسی.. 111

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (3-1) ارتباط سؤالات پرسشنامه و متغیرهای تحقیق.. 56

جدول(3-2) شاخص و آزمون بارتلت برای عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداري....................................... 57

جدول (3-3) ضرایب پایایی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداري........................................................... 58

جدول شماره (4-1) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس جنسيت.............................................. 61

جدول شماره(4-2) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس سن .. 62

جدول شماره(4-3 ) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس تحصيلات........................................... 63

جدول شماره(4-4) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس سابقه خدمت........................................ 64

جدول(4-5) آمار های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق................................................................. 65

جدول (4-6) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسی نرمالیته بودن داده ها67

جدول (4-7) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر عوامل فردی.......................................................... 68

جدول (4-8 ) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر عوامل فردی.............................................................. 68

جدول (4-9) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر عوامل درون سازمانی............................................... 68

جدول (4-10 ) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر عوامل درون سازمانی................................................ 69

جدول (4-11) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر عوامل برون سازمانی............................................ 69

جدول (4-12) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر عوامل برون سازمانی................................................ 69

جدول (4-13) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر عوامل فرهنگی.. 70

جدول (4-14) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر عوامل فرهنگی.. 70

جدول (4-15) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر عوامل کیفیت زندگی کاری.. 71

جدول (4-16) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر عوامل کیفیت زندگی کاری......................................... 71

جدول (4-17) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر عوامل تناسب شخصیت......................................... 72

جدول (4-18) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر تناسب شخصیت....................................................... 72

جدول (4-19) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر شفافیت در بعد اداري.......................................... 73

جدول (4-20) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر شفافیت در بعد اداري............................................... 73

جدول (4-21) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر تدوین سیستم ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل 73

جدول (4-22) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر تدوین سیستم ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل 74

جدول( 4-23) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر برقراري مکانیزم نظم و انضباط در سازمان 74

جدول (4-24) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر برقراري مکانیزم نظم و انضباط در سازمان................... 75

جدول (4-25 ) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر کاهش تعارض اهداف فرد و سازمان..................... 75

جدول (4-26) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر کاهش تعارض اهداف فرد و سازمان.......................... 76

جدول (4-26) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر توسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداري 76

جدول (4-27) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر توسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداري 77

جدول (4-28) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه هاي آزاد و مستقل در مبارزه با فساد اداري................................................................................................................................. 77

جدول (4-29 ) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه هاي آزاد و مستقل در مبارزه با فساد اداري .. 78

جدول (4-30 ) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر فرآیند اجتماعی سازي.......................................... 78

جدول (4-31) آزمون t تک نمونه ای برای فرآیند اجتماعی سازي...................................................... 79

جدول (4-32) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر تدوین منشور اخلاقی رعایت اخلاق در سازمان 79

جدول (4-33 ) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر تدوین منشور اخلاقی رعایت اخلاق در سازمان 80

جدول( 4-35) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر استقلال در شغل و پاسخگو بودن در برابر شغل 80

جدول (4-36) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر استقلال در شغل و پاسخگو بودن در برابر شغل 81

جدول (4-37) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر ایمنی و بهداشت روانی محیط کار......................... 81

جدول (4-38) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر ایمنی و بهداشت روانی محیط کار82

جدول (4-39) آمار آزمون تک نمونه ای برای متغیر مشارکت کارکنان در تصمیم گیري، تفویض اختیار همراه با کنترل و نظارت در جهت اعتماد سازي.............................................................................................................. 82

جدول (4-40) آزمون t تک نمونه ای برای متغیر مشارکت کارکنان در تصمیم گیري، تفویض اختیار همراه با کنترل و نظارت در جهت اعتماد سازي.. 83

جدول( 4 -41) نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری.................... 84

جدول(4 -42) رتبه بندی عوامل موثر بر فساد اداری.. 84

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار(1-1) روند کنترل فساد در ایران منبع(رهنورد، 1389). 60

نمودا(ر4-1) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس جنسيت..................................................... 61

نمودارشماره(4-2) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس سن................................................. 62

نمودار شماره(4-3) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس تحصيلات...................................... 63

نمودار شماره(4-4) توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر اساس وضعیت سابقه خدمت.................... 64

 

 

فساد اداري مالي طبق تعريف سازمان شفافيت بين المللي آن دسته از فعاليتهاي کارکنان و مسئولین دولت را شامل ميشود که اولاَ به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کننده) يا به شخص ديگر باشد. تحقيقات متعددي توسط محققين در خصوص تبيين عوامل موثر بر فساد و ارائه نظريات مختلف صورت گرفته است، ولي بسياري از آنها از ابعاد جامعهشناختي، روانشناختي، حقوقي، سياسي و اقتصاد جامعه به تبيين موضوع پرداخته و بررسيهاي انجام شده در خصوص عوامل درون سازماني موثر بر فساد اداري مالي در مقايسه با آنها محدود است. پژوهش حاضر نيز با توجه به اهداف و موضوع تحقيق از نوع کاربردي مي باشد، و همانگونه که فساد اداري مالي باعث زير سؤال رفتن عدالت، مسئوليت، و کاربرد ثروت و قدرت مي شود هدف از انجام اين پژوهش ارايه راهکارهاي مناسبي براي کاهش فساد در سازمان هاي دولتي مي باشد. بررسي ريشه هاي فساد اداري ما را به دليلي رهنمون مي سازد که موجد محيطي است که در بستر آن عوامل انساني جرات مي يابند تا به راحتي با سوءاستفاده از موقعيت شغلي ايجاد شدهدست به اقداماتي بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان نقض و يا حق مسلم فرد يا گروهي به آساني پايمال يا به ناحق به ديگري واگذار شود. حال مي توان اين نتيجه را گرفت که پيشگيري از تخلفات سازماني زيربنا و مقدمه سالم سازي محيط سازماني است و عوامل مختلفي در سالم سازي محيط سازماني تأثير دارد که يکي از اساسي ترين آنها توجه به عوامل انساني و مديريتي است و علت آن اين است که محور و قالب سالم سازي سازمان، انسانهاي سازماني هستند. بنابراين اگر انسانهاي سازمان سالم و پرورش يافته گردند، کار سالم سازي محيط سازماني سريعتر انجام مي شود و بصورت يک فرآيند مداوم در مي آيد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران