نسل جوان ایران

فنی مهندسی فناوری نانونانو الکتریکنانو الکتریک

خودرو - دستگاههاي ضد سرقت- ويژگيها و روشهاي آزمون

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۵ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 519
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 44
فرمت فایل : word
حجم فایل : 210kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهامرجع رسمي كشوراست كه عهده داروظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش‌گفتار …..……… ب

فصل اول : دستگاههاي جلوگيري از استفاده غير مجاز

1 هدف …………….……. 1 2 دامنه كاربرد ..….. … 1

3 مراجع الزامي ………… 1

4 اصطلاحات و تعاريف ……… 2

5 ويژگيهاي عمومي ..….. …. 3

6 ويژگيهاي خاص ..… …… 5

7 وسايل جلوگيري از استفاده غير مجاز الكترومكانيكي و الكترونيكي ….. 7

8 تقاضاي تاييد نوع خودرو ……. 7

9 اعطا تاييد نوع..… …… 7

10 تغييرات نوع و تمديد تاييديه………... 8

11 تطابق توليد ..… 8

پيوست الف………… 9

پيوست ب ……… 11

پيوست پ ….… 13

پيوست ت ………. 15

فصل دوم : ايموبلايزر

1 كليات.. 18

2 اصطلاحات و تعاريف ………. 18

3 ويژگيهاي عمومي . …... 19

4 ويژگيهاي خاص .… …… 20 5 پارامترهاي عملكرد و شرايط آزمون …….. 21

6 دستورالعمل ………. 22 7

قاضاي تاييد نوع ايموبلايزر….…….. 23 8

اعطا تاييد نوع …………. 23

9 تغييرات نوع و تمديد تاييديه ……... 24

10 تطابق توليد ……….. 24

پيوست الف .…….… 25

پيوست ب …. 26

پيوست پ …..………. 28

فصل سوم : سيستم هاي هشدار دهنده خودرو

1 كليات …

…… 31

قسمت اول

 

2 اصطلاحات و تعاريف ….…

… 31

3 ويژگيهاي عمومي .…

……... 33

4 ويژگيهاي خاص

……… 34

5 پارامترهاي عملكرد و شرايط آزمون ………

….. 38

6 دستورالعمل

…… 43

قسمت دوم

 

7 تعاريف و اصطلاحات

……. 44

8 ويژگيهاي عمومي …

… 44

9 ويژگيهاي خاص ……

…. 45

10 شرايط آزمون …

…… 49

11 دستورالعمل ….……

….. 50

12 تقاضاي تاييد نوع خودرو …

50

13 تقاضاي تاييد سيستم هشدار

… 50

14 اعطا تاييد نوع

…… 51

15 تغييرات نوع و تمديد تاييديه

51

16 تطابق توليد

…. 51

پيوست الف ……

… 52

پيوست ب .

…. 53

پيوست پ

…. 54

پيوست ت …..

…. 55

پيوست ث ………

…. 59

پيوست ج

….. 61

پيوست چ

….. 63

پيوست ح ……

……. 66

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران