نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیاقدام پژوهی

تاثیر تکنولوژی آموزش و پرورش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم سوم راهنمایی

ارسال کننده : جناب آقای alireza parvizi
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : rezapazira2013[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۵ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 903
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 22
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 510 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده هدف اين پژوهش بررسی تأثیر تکنولوژي آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال
سوم متوسطه در درس علوم شهرستان ورامین است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمايشی بود و
جامعه آماري کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه مدرسه پروين اعتصامی می باشد. عمده ترين يافته
هاي پژوهش اين است که استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در افزايش انگیزه تحصیلی، ارتقاء مهارت
پرسشگري، تقويت روحیه پژوهشی، افزايش نمرات درسی و در مجموع بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
سال سوم متوسطه در درس علوم در حد زياد اثر گذار بوده است. و اين اثر گذاري در بین دانش آموزان
دختر با معدل و سنین و رشته هاي مختلف، يکسان بوده است.

چکیده 1
مقدمه 2
تعريف پرخاشگري 3
علائم مشاهده شده در دانش آموزان : 4
الف مشاهده رفتار دانش آموزان در کلاس - 4
ب مصاحبه با مدير و ساير همکاران مدرسه - 5
ج مصاحبه با والدين اين دانش آموزان - 5
د تجزيه و تحلیل داده ها واطلاعات جمع آوري شده - 6
راه حل هاي پیشنهادي 7
راهکارهاي تربیتی براي بهبود پرخاشگري دانش آموزان 11
پیشنهادات کاربردي به والدين 13
پیشنهاد به محققین بعدي 15

قرن 21 قرن دانايی و انقلاب اطلاعات است. يعنی تبديل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و امروزه
ثروتمندترين کشورها و جوامع انسانی، آنهايی هستند که بیشترين دانش و آگاهی و اطلاعات را در اختیار
دارند و يقیناً راهبري آموزش و پرورش آينده به عهده فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT خواهد بود.
)نوروزي و ديگران، 1387 ،ص 10 ( با ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه هاي آموزش و برنامه درسی،
مديريت کلاس به کلی متحول شد و با رويکردي پژوهش محور و دانش آموز محور انجام می پذيرد
مسئولیت معلم ديگر انباشتن و انتقال اطلاعات نیست، بلکه مسئولیتهاي گوناگونی بر عهده می گیرد و بايد
فردي چند مهارتی باشد. الگوي بسته، محدود و متمرکز منابع آموزش و يادگیري سنتی هم به الگويی باز،
غیر متمرکز، نامحدود و بري از محدوديت هاي زمان و مکان تبديل می شود و نتايج بسیار راهبردي براي
نظام آموزش و يادگیري را به ارمغان می آورد. مطالب درسی بر گرفته از فناوري، ماهیتی چند بعدي و
حرکتی داشته و طراحان آن رويکردي فرايند محور دارند نه محتوا محور. در نگرش سنتی به اين
موضوع، رويکرد معلم محوري اصل و اساس آموزش انسانی است. ولی در نگرش نوين اساس تعلیم و تربیت
بر پايه دانش آموز محوري بنا نهاده شده است. )محمدي، 1381 ،ص 2 ( اين که نظامهاي مبتنی بر مواد به
صورت تك محور در حال فرو پاشی است و روشهاي تربیتی بر اساس بهره گیري از ارزشهاي متقابل
يادگیري برحسب سیستم هاي ارتباطی نوين و چهارچوب ديداري، شنیداري پی يافته، موضوعی غیر قابل
انکار است. ناکار آمدي روشهاي سنتی آموزش در عصر حاضر امري پذيرفته شده است و کاربرد فناوريهاي
رايانه و اطلاعات جهت بهبود کمی و کیفی فرآيند آموزش اجتناب ناپذير می باشد. )يزدچی، 1385 ،ص 4 )
پیشرفت تحصیلی يکی از ارکان مهم آموزشی است و طبعاً بايد متناسب با عصر اطلاعات، متحول شود. با
بررسی آمار و اطلاعات موجود در مورد میزان گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش و
پرورش کشورهاي جهان در می يابیم که در بسیاري از کشورها از جمله کشورهاي توسعه يافته و در حال
توسعه، براي تجهیز مدارس با امکانات گوناگون همچون رايانه و اينترنت، برنامه هاي جامعی مدون شده
است و دير زمانی است که توجه خاصی به نقش ابزارهاي فن آوري اطلاعات در برنامه هاي درسی خود

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران