نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزیآموزش کشاورزی

آموزش و حفظ منابع طبیعی توسط نهادهای مردمی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 698
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 13
فرمت فایل : word
حجم فایل : 42

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

منابع طبیعی تجدید شونده، امروزه در ابعاد مختلف زندگی بشر نقش بسزایی را ایفا می کند. در اغلب کشورهای در حال توسعه در اثر رشد فزاینده جمعیت، گسترش بی رویه شهرها و عدم آگاهی مردم به اهمیت منابع طبیعی و فقدان برنامه ریزی اصولی، سطح منابع طبیعی شدیدا کاهش یافته و به واسطه تخریب کمی و کیفی، منابع طبیعی در خطر نابودی قرار گرفته است. لذا آموزش توسط نهادهای مردمی به مردم باعث افزایش کیفیت در نگهداری از محیط زیست ما می شود.

ندارد

یکیازمهمترینعواملرشدوتوسعهاجتماعی – اقتصاديیکجامعهبهویژهدرجوامعروستایینقشو حضورفعالانهمردمدرکارهاوفعالیتهايمربوطبهروستايخوداست. بدونهمیاريومشارکتمردم،توسعهمفهومینخواهدداشت،چراکههرگامیکهدرراهرشدوتوسعهبرداشتهمیشود،بایدباهمراهیمردم انجامگیرد.

مطالعاتسازمانمللازتوسعهاندكوناموفقمشارکتهايمردمیدرکشورهايدرحالتوسعهحکایت میکند.

بررسیهايروانشناختینشانمیدهندهرگاهافرادفرصتبیاناندیشههايخودرابیابندودر تصمیمیکهبرسرنوشتآناناثرمیگذاردشریکشوند،نوآفرینیوآفرینندگیبیشترازخودنشانمی دهندومسؤولیتبیشتريرامیپذیرند. درایرانتحلیلمحتوايآثارموجوددربارهمشارکتوحوزههايآننشانمیدهدکهاینمفهومطیچند دههاخیرتوجهبیشتريرابهخودجلبکردهاست.مروريبربرنامههايپنجسالهتوسعهاقتصادي،اجتماعیو فرهنگیایرانگویاياینمطلباستکهدرهردورهنسبتبهدورههايقبلبرمشارکتهايمردمیتاکید بیشتريشدهاست موانعمشارکتمردمدرامور :

- عدماعتمادمتقابلبینمردموذینفعان

- عدمتوجهبهخاستگاهاقتصاديمردم

- پایینبودنآموزشهادرمسوولینومردمدرخصوصمشارکت

- عدمآشناییبانیازمردم

- تفاوتهايموجودبینفرهنگهاوموقعیتهايجغرافیاییدرمقیاسملی

- فقدانتعریفمشخصازمشارکتدربینمردم

- عدم آشنایی دولتمردان با نحوه مشارکت مردم در امور زیربنایی

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران