نسل جوان ایران

علوم انسانیتاریخ و فرهنگ باستان شناسی

روابط ايران و عثماني به مثاب. الگوي روابط

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 819
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 25
فرمت فایل : word
حجم فایل : 505kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقولاتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه  نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت م یشود، شرح جن گهای خونین دو همسا ۀی پرتوان است که هر کی سعی  میک‌ردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند. چنین چش ماندازی بیشتر از وقایع نامه های ایران و عثمانی ناشی م یشود که  ه تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجا مگرفته در این حوزه چنین به نظر م یرسد که حجم مطالعات مربوط به روابط  ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاری خنگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرص هها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فو قالعاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن  است تا کی سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تکنگار یها و مطالعات موردی نم یتواند چندان راهگشا باشد. با توجه به چنین  نقصانی، مطالعه و تب یین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد الگوی روابط « علمی و تب یی نگر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا  مقوله نظری که موضوع مقالۀ حاضراست ت***** در همین راستا است که میک‌وشد » شرقی اسلامی با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این  روابط برخاست هاند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مؤلف ههای این رابطه را در دو مقولۀ همگرایی  و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر ت***** کوچک است برای نظا ممند و عینیک‌ردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمیم ناروا و صرفاً در  سایه حقایق برآمده از تاریخ.

چکیده:

مقدمه :

بیان مسئله:

منبع و ماخذ:

مقولۀ نظری روابط شرقی اسلامی معرف انگار های از مناسبات سیاسی در چهارچوب کشورهای شرق اسلامی است که ایران و عثمانی دو نمونه  شاخص این مناسبات ب هحساب می آیند. این انگاره برآمده از سن تهای دیرپای خاورمیانه و تحولات تاریخی این منطقه است که نخستین دول تهای  شرق باستان را در پهنۀ خود پرورانده است؛ لذا اندیشۀ دولت و سیاست خارجی بین دول تهای این منطقه جغرافیایی عمری همپا ۀی نخستین تشک لهای سیاس ی اجتماعی خاورمیانه دارد. در توضیح و تحلیل مبانی سیاست خارجی باید در نظر داشت که سیاست خارجی اساساً پدیده ای چند  وجهی است و در خلاء شکل نم یگیرد و نتیجۀ دگرگون یهای مختلف در حیات اجتماعی و نتیجه تعامل و ب ههم آمیختگی تحولات داخلی، منطقه ای و  بی نالمللی است و در نهایت برآمده از تصمیمات انسانی در چهارچوب 6(. بر این اساس سیاست : ساختارهای جغرافیایی، فرهنگی و اداری است  )سجادپور، 1383 خارجی که سیاست بی نالمللی برآیند آن محسوب م یشود، مفهومی چند وجهی است که در پرتو نظریه های میان رشته ای درخور  بررسی و مطالعه است. در تحلیل جامعه شناختی جوامع ایران و عثمانی طی سد ههای شانزده تا بیست میلادی گفتنی است که تاریخ این جوامع،  اساس ساختار سیاسی و عملکرد سازمان دولت را توضیح م یدهد که منشأ ساختارها و نهادها، مفاهیم سیاسی کهنی است که طی سالیان  متمادی در سرزمین بین النهرین و فلات ایران یا به تعبیر امروز یتر شرق اسلامی و خاورمیانه تکوین یافته است. این میراث به ایران ساسانی رسید و از  طریق دیوانیان و اندرزنام ههای ساسانی به خلافت عباسی انتقال یافت و سپس در سراسر تمدن اسلامی گسترش یافت. مبانی نظری این ساختار  سیاسی در نوشت ههای متفکرانی چون خواجه نظا مالملک و امام محمد غزالی بیان شده است. این نوشت هها که با صفت عام سیرالملوک یا  سیاست نام هها  ناخته شده اند در ادامۀ سنت اندرزنام هنویسی دوران ساسانی هستند که میک‌وشند سلطان  

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران