نسل جوان ایران

فنی مهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتریمعماری سیستم های کامپیوتری

تشخيص اتوماتيك پلاك خودرو فارسي به روش لبه يابي با استفاده از شبكه عصبي هاپفيلد

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 798
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 8
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 426kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

سيستم تشخيص پلاك خودرو 1 كاربردهاي فراواني دارد كه از آن جمله مي توان به اخذ عوارض، محاسبه مدت سفر، انداز هگيري سرعت متوسط خودروها، كنترل ترافيك، پاركينگهاي عمومي، زمينه انتظامي، امنيتي و نظامي اشاره كرد. يك سيستم تشخيص پلاك خودرو از سه بخش اصلي  تشكيل شده است: تشخيص محل پلاك، جداسازي كاراكترها و تشخيص كاراكترها. روشهاي گوناگوني براي استخراج پلاك خودرو در ،[ پردازش تصوير  وجود دارد، كه از آن جمله مي توان به ويژگي رنگ [ 1 4] اشاره ] 3] و تبديل هاف 4 ] 2]، عملگرهاي مورفولوژي 3 ] لبه يابي 2 كرد. در روشهاي مبتني  ر رنگ هنگامي كه شرايط نوري تغيير مي كند رنگ نيز پايداري خود را از دست م يدهد و عوض مي شود. پلاكهاي رنگي زمان پردازشي زيادي  نسبت به پلاكهاي با سطح خاكستري مي برند. مزيت روش لب هيابي اين است كه ساده و پرسرعت پياده سازي مي شود، ولي عيب آن اين است  كه به تنهايي كاربرد ندارد و بسياري از نقاط خارج از پلاك را هم به عنوان پلاك شناسايي مي كند. در روش استفاده از تبديل هاف ابتدا لبه هاي تصوير  ورودي به دست مي آيند، سپس تبديل هاف جهت كشف ناحي ههاي پلاك بكار گرفته م يشود. اين روش هرگاه كه تصاوير به خودرو محصور شده باشد  تايج خوبي از خود نشان م يدهد، اما عيب اين روش اين است كه به تغيير شكل مرزهاي پلاك حساس بوده و زمان پردازشي آن زياد است. از  جمله رو شهاي ديگر مي توان به منطق فازي اشاره كرد [ 5]. در اين روش تعدادي قوانين شهودي تعري فشده، كه با آنها ناحيه پلاك توصيف مي شود.  ين روش به رنگ و روشنايي پلاك خودرو بسيار حساس بوده و نياز به زمان پردازش طولاني تري نسبت به روش هاي  بتني بر رنگ دارد. در [ 6]  از فيلتر سوبل براي استخراج پلاك استفاده شده است. در اين روش ، حجم گراديان و واريانس محلي، در يك تصوير محاسبه مي شود. اساس اين رو  ش مبتني بر اين است كه تغيير روشنايي در پلاك، نسبت به قسمتهاي ديگر تصوير بسيار چشمگيرتر و تكرا رشونده تر است. 

ندارد

در [ 7] از جستجوي چند رديف در ميان تصوير، براي تعيين محل پلاك خودرو استفاده شده است. در اين مقاله از روش شبكه عصبي بعنوان روشي  ناكارآمد ياد شده است. در اين روش ارائه شده براي پيدا رديف فاصله اسكن شده و لب ههاي N نمودن پلاك خودرو، تصوير با موجود شمرده م يشود.  اگر تعداد لبه ها بزرگتر از يك مقدار آستانه شد، حضور يك پلاك مشخص م يشود. در صورتي كه در اولين پردازه اسكن، پلاك پيدا نشود، الگوريتم با  كاهش مقدار سطح آستانه جهت شمردن تعداد لبه ها تكرار مي شود. اين روش سرعت اجراي خيلي خوبي دارد، به دليل اينكه فقط چند رديف در  ميان يك تصوير اسكن Archive of SID www.SID.ir نشريه الكترونيك و قدرت دانشكده مهندسي برق- سال اول- شماره سه- تابستان 1388 (42) Journal of Electronics and Power Engineering – Vol.1 –No.3- Summer 2009 مي شود. در [ 8] به معرفي يك سيستم چند كارگزاره براي  تشخيص پلاك خودرو پرداخته است. در سيستم پيشنهادي از سه كارگزار دقت، سرعت و قاضي استفاده شده است. كارگزار دقت با اعمال فيلتر گيبر  و كنكاش بيشتر بر روي تصاويري كه كارگزار سرعت قادر به يافتن پلاك خودرو در آنها نيست، محل پلاك را با سرعت و دقت بالايي پيدا مي نمايد. در [  9] تشخيص پلاك خودرو در فريمي از يك فيلم ويدئويي بررسي شده است. در اين روش براي تشخيص پلاك در يك فريم از فيلم ويدئويي، روشي مبتني  ر تبديل فوريه به نام تحليل طيفي مطرح شده است. براي شناسايي پلاك خودرو استفاده كرده IFT در [ 10 ] از تبديل است. در اين روش ابتدا  لب ههاي عمودي تصوير استخراج م يشود. در هر نقطه ي تصوير، چگالي لب هها را تخمين زده و چگالي نواحي شبيه مرز IFT پلاك تقويت مي شود.  سپس با استفاده از الگوريتم تبديل پلاك با دقت بالا استخراج م يشود. در [ 11 ] ابتدا با استفاده از اطلاعات رنگي، نواحي كانديد استخراج مي شوند.  سپس با استفاده از تعريف جديدي كه براي مورفولوژي رياضي ارائه شده است، وجود ارقام در نواحي كانديد بررسي م يشوند. در انتها با توجه به اينكه  ايد در ناحيه پلاك چندين رقم پشت سر هم موجود باشند، ناحيه پلاك مشخص م يشود. در [ 12 ] روش جديدي براي مكان يابي پلاك خودرو، با  استفاده از اطلاعات رنگ تصوير و با انجام پيمايش ستوني، ارائه و مورد بررسي قرار گرفته است. در اين روش با گسترش تكنيكهاي شناسايي الگو،  مكان پلاك تعيين م يشود. در [ 13 ] ابتدا با گستراندن بافت نگار تصوير، كيفيت تصوير بهبود مي يابد. سپس با تكرن گسازي تصوير و استفاده از تكنيك  شمارش تعداد دفعات تغيير سطح رنگ، محل كانديدهاي احتمالي پلاك تشخيص داده مي شوند. سپس با استفاده از روش هاي مورفولوژي و روش  هاي آماري، نويزهاي تصوير حذف شده، سپس صحت كانديداها  ررسي شده و محل پلاك تعيين م يگردد. در [ 14 ] با استفاده از آستانه گيري و سپس  ناسايي حوضچ ههاي سفيد رنگ پيوست هاي كه جزيره هاي سياه رنگ درون خود دارند (پلاك سفيد با عناصر سياه درونش) و با درنظر گرفتن  مساحت اين حوضچ هها به عنوان يك معيار كه نبايد از حد آستانه بيشتر يا كمتر باشد، نامزدهايي براي مكان پلاك خودرو معرفي م يشود. در [ 15 ] لبه  اي عمودي با عملگر سوبل 5 استخراج مي شود، سپس با بررسي معيار تراكم نواحي كه تراكم كمتري دارند حذف شده، سپس به كمك تركيبي  از عملگرهاي مورفولوژي پلاك خودرو استخراج مي شود. در اين مقاله ابتدا با استفاده از پردازش تصوير محل پلاك شناسايي مي شود. اين كار با تركيب  ب هيابي و عمليات مورفولوژي انجام مي شود. سپس كاراكتر ها جداسازي مي شوند [ 16 ]. پس از جداسازي كاراكترها .[ به كمك شبكه  هاي عصبي، كاراكترها شناسايي م يشوند [ 17 شناسايي كاراكترها به كمك شبكه عصبي هاپفيلد انجام م يشود. بخش دوم اين مقاله به بيان روش  پيشنهادي در تشخيص محل پلاك، بخش سوم جداسازي كاراكترها و بخش چهارم به شناسايي كاركترها مي پردازد. در پايان در بخش پنجم به بررسي  تايج پياده سازي الگوريتم بر روي تصاوير م يپردازد و مقايسه اي بين عملكرد روش پيشنهادي و روش مطرح شده در [ 15 ] انجام مي شود.  -2  شخيص محل پلاك از آنجا كه در اين روش از اطلاعات رنگ براي استخراج پلاك استفاده نمي شود، لذا سيستم شناسايي قادر به تشخيص پلا كها  با رن گهاي مختلف مي باشد. مراحل مختلف تشخيص محل پلاك در فلوچارت رسم شده در شكل ( 1) نمايش داده شده است. در ابتدا عكس هاي رنگي ورودي به سطح خاكستري تبديل مي شوند، تا پردازش روي آنها سريعتر انجام شود. شكل ( 2) نمونه اي از تصوير سطح خاكستري ورودي است  ه پلاك خودرو از آن استخراج مي شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران