نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی محضنقد ادبی

واسوخت و ضد رمانتيسم

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 854
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 10
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 211kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ضد رمانتيسم در مخالفت و رد مواضع فكري و ذوقيِ رمانتيكها در عرصهي هنر و ادبيات غرب شكل گرفت. در ايران نه چنان تجربهي فرهنگي-تاريخي، بلكه  ضامين غنايي-عاشقانه و ساختهاي رمانتيكي شبيه به آنچه در تجربيات پيشرمانتيسم ادبيات اروپايي رخ داده، همزمان با شكلگيري ادبيات غنايي  ايران به ويژه با مثنويهاي عاشقانهي نظامي گنجوي به وقوع پيوست كه دنبالهروان بسياري يافت. شاعر عصر صفويه، كمال الدين وحشي بافقي از يك  سو غزليات پرسوز و گداز و منظومهي عشقي فرهاد و شيرين به تقليد از آثار نظامي دارد و از ديگر سو، از سر شوريدگي عكس العملي بنا بر تجربهي  حقيقي و نگاه واقعي به مفهوم عشق و تغزّل نشان داده است. از جمله وحشى در دو تركيب بند مشهورش طرز خاصِ واسوختي و به عبارتي نگرش ضد  رمانتيك خود را في المثل با ابراز خشونت نسبت به معشوق، روگرداني از او و تنهايي عاشقانه بيان داشته است. لذا در نوشتار حاضر به منظور بررسي  مباني دو مكتب واسوخت و ضد رمانتيسم، در مبحث اصلي به مقايسهي مشخصه هاي مشترك دو جنبش ايراني و غربي خواهيم پرداخت كه با  نمونههايي از شعر وحشي بافقي و برخي از آثار غربيان مستند شده است و نتيجه ي بحث نيز تحليلي تطبيقي-سبكشناختي از عناصر واسوختي و  ضدرمانتيك خواهد بود.  

ندارد

991 ه.ق.) و اهميت منظومهي غنايي -؟ با نگاهي اجمالي به حجم غزليات عاشقانهي كمال الدين وحشى بافقى (  39 شايسته خواهد بود كه او را  در رديف شاعران تغزّلي-غنايي بررسي كنيم، بهويژه با توجه به گرايش « فرهاد و شيرين » سبكياش در شمار زيادي از غزليات وقوعي -واسوختي،  قهرمان نمودن شخصيت فرهاد در مثنوي نام برده و تركيب بندهاى عاشقانهاش كه از اين مجموع به نوشتهي يان ريپكا، به سبب غزليات عشقي اش  محبوب عصرش « فرهاد و شيرين » بوده، مسمط (تركيببند) او شاهكاري واقعي است. نخستينبار همو اشعاري از نوع غزليات و (419 : وحشي را با  صفت رمانتيك ناميد. (ريپكا، 1381 شهرت وحشي از روزگارش تا به امروز غالباً وابسته به چنين نوع غنايي و سبك تغزليِ آثار بوده كه در آن شاعر پاسخ   ي دهد و به عبارتي « حرف درشتانه » يار را بنده ميشود و گاه آن را با « طرز محبوبي » به گفتهي خود گاه گاه بهگاه در فضاهاي عاشقانهي  رمانتيك و ضد رمانتيك نفس مي كشد . از روي غلبه ي همين معاني رمانتيك و دغدغههاي فكري-سبكي است كه او را شاعر وقوعي يا واسوختگو  دانسته اند. تجربههاي نزديك به شاعران رمانتيك را ميتوان در شماري از غزليات كلاسيك و وقوعي شاعر مشاهده كرد كه فرهاد و » از مايههاي تغزلي  سبكهاي خراساني، عراقي و تيموري برخوردار بوده است. همچنين در منظومهي ناتمامِ ه وحشي در استقبال از منظومهي غنايي نظامي گنجوي  سروده است، روايت ايدآليستي ئي از عشق ارائه « شيرينميشود كه قهرمانِ محوري آن، فرهاد كاملاً مشخصهي رمانتيك و نمود ذهني از مؤلف دارد و  حال آن كه فرهاد در اشيهي روايت نظامي بوده است. در نظر محقق و شاعر رمانتيك معاصر، پرويز ناتل خانلري پردازش شخصيت چهار قرن فاصله ميان نظامي و وحشي (از قرن ششم تا » فرهاد در منظومهي وحشي يكدستتر است؛ طبيعي است كه قرن دهم) تصوير فرهاد را صيقل داده و صاف تر و  وش اندام تر ساخته و لطف طبع وحشي نيز در اين امر موثر بوده 1333 ) به خوبي ميتوان فهميد كه يكدست تر شدن -132 : 221 ؛ به نقل از آذران، 1388  : ناتل خانلري، سخن، سال 3957) «. است شخصيت فرهاد در منظومهي دوم، مديونِ پرداخترمانتيك وحشي بوده است. 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران