نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت آموزشیمدیریت آموزشی

بررسی رابطه بين مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 820
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 135
فرمت فایل : word
حجم فایل : 2.78mb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش جغتای می باشد. در این تحقیق 5 بعد از ابعاد مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام شامل: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت ها و منابع، و فرآیند ها در آموزش و پرورش جغتای مورد ارزیابی قرار گرفته. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی و عملکرد که به ترتیب آلفای کُرنباخ بدست آمده95%و 88% می باشد. جامعه آماری این تحقیق معلمان، معاونین، مدیران و پرسنل اداری آموزش و پرورش جغتای جامعه آماری ما را تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده تعداد104نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی و استنباطی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spssانجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش جغتای رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه سایر مؤلفه ها را تایید می نماید. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که 47%از تغییرات عملکرد تحت تاثیر مدل تعالی سازمانی می باشد.

کلید واژه ها: تعالی سازمانی EFQM، عملکرد، آموزش و پرورش، توانمند ساز ها.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده............................................................................................................................................ 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه................................................................................................................................ 3

1-2- بیان مسئله......................................................................................................................... 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................... 6

1-4- اهداف پژوهش.................................................................................................................. 8

1-5- فرضیه ها........................................................................................................................... 9

1-6- متغیّرهای پژوهش.............................................................................................................. 9

1-7- تعاریف نظری................................................................................................................... 11

1-8- تعاریف عملیّاتی................................................................................................................ 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه............................................................................................................................... 16

2-2- تعریف تعالی سازمانی ایی اف کیو ام.................................................................................. 19

2-3 -مزاياي مدل تعالي سازماني ایی اف کیو ام............................................................................ 20

2-4-تاريخچه مدل هاي تعالي سازماني.......................................................................................... 21

2-5- معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني................................................................................... 23

2-6- توانمند سازها در مدل تعالي سازماني ایی اف کیو ام............................................................. 24

2-7- معیاری های نتایج در مدل ایی اف کیو ام............................................................................ 40

2-8- رهیافت های مختلف خود ارزیابی در مدل ایی اف کیو ام..................................................... 41

2-9- منطق رادار در چرخه خودارزيابي........................................................................................ 42

2-10- سطوح تعالي در کسب جايزه............................................................................................ 43

2-11- مدل تعالي سازماني در ايران.............................................................................................. 44

2-12- تعریف ارزیابی عملکرد................................................................................................... 45

2-13- تاریخچه ارزیابی عملكرد.................................................................................................. 46

2-14- انواعارزیابی................................................................................................................... 46

2-15- اهداف ارزیابی عملكرد.................................................................................................... 46

2-16- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد.................................................................................. 47

2-17- ارزیابی عملکرد سازمان................................................................................................... 48

2-18- روش‌ها و الگوهای ارزیابی عملکرد.................................................................................. 49

2-18-1- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی............................................................................ 49

2-18-2- نظام مدیریّت کیفیّت ایزو....................................................................................... 50

2-18-3- هرم عملکرد.......................................................................................................... 50

2-18-4- نظام کارت امتیازی متوازن...................................................................................... 51

2-18-5- فرآیند کسب و کار............................................................................................... 52

2-18-6- چارچوب مدوری و استیپل...................................................................................... 53

2-18-7- روش تحلیل ذی نفعان............................................................................................ 53

2-18-8-نظام مدیریّت بر مبنای هدف.................................................................................... 54

2-18-9- نظام مدیریّت کیفیّت جامع...................................................................................... 55

2-18-10- روش مالکوم بالدریج............................................................................................ 55

2-18-11- مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام.......................................................................... 55

2-19- پیشینه تحقیق................................................................................................................. 56

2-19-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................... 56

2-19-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور...................................................................... 57

2-20- نتیجه گیری.................................................................................................................... 59

2-21- مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................... 60

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه............................................................................................................................... 63

3-2- روش انجام پژوهش.......................................................................................................... 63

3-3-جامعه آماری.................................................................................................................... 64

3-4- حجم نمونه........................................................................................................................ 65

3-5- روش نمونه گیری............................................................................................................. 65

3-6- روش گردآوری اطّلاعات.................................................................................................. 66

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه................................................................................................... 66

3-8-روش های آماری............................................................................................................... 67

3-9- روش تجزیه و تحلیل......................................................................................................... 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطّلاعات

4-1- مقدمه............................................................................................................................... 70

4-2 - توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)............................................................... 70

4-2-1- جنسیت................................................................................................................... 70

4-2-2 - تحصیلات............................................................................................................... 72

4-2-3 - سابقه کار............................................................................................................... 74

4-2-4 - پست سازمانی......................................................................................................... 75

4-2-5 - رشته تحصیلی.......................................................................................................... 77

4-2-6- سن......................................................................................................................... 78

4-3 - آمار استنباطی.................................................................................................................. 79

4-3-1- بررسی فرضیه اول..................................................................................................... 79

4-3-1-1- بررسی نرمال بودن متغیّر رهبری....................................................................... 79

4-3-1-2- آزمون فرضیه فرعی اول.................................................................................... 80

4-3-2- بررسی فرضیه دوم.................................................................................................... 82

4-3-2-1- بررسی نرمال بودن متغیّر خطّ مشی و استراتژی.................................................... 82

4-3-2-2 - بررسی فرضیه فرعی دوم.................................................................................. 82

4-3-3- بررسی فرضیه فرعی سوم........................................................................................... 84

4-3-3-1- بررسی نرمال بودن متغیّر کارکنان.................................................................... 84

4-3-3-2- بررسی فرضیه فرعی سوم................................................................................... 85

4-3-4- بررسی فرضیه فرعی چهارم........................................................................................ 87

4-3-4-1- بررسی نرمال بودن متغیّر شراکت ها و منابع...................................................... 87

4-3-4-2- بررسی فرضیه فرعی چهارم................................................................................ 87

4-3- 5- بررسی فرضیه فرعی پنجم......................................................................................... 89

4-3-5-1- بررسی نرمال بودن متغیّر فرآیندها..................................................................... 89

4-3-5-2- بررسی فرضیه فرعی پنجم.................................................................................. 90

4-3-6- بررسی فرضیه اصلی.................................................................................................. 91

4-3-6-1- بررسی نرمال بودن متغیّر مدل تعالی سازمان......................................................... 91

4-3-6-2- بررسی فرضیه اصلی.......................................................................................... 91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه............................................................................................................................... 96

5-2- نتایج................................................................................................................................ 96

-3-نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق..................................................................................... 97

5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی................................................................................ 97

5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول............................................................................ 98

5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم.......................................................................... 100

5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم......................................................................... 101

5-3-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم...................................................................... 101

5-3-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم........................................................................ 102

5-4-نتیجه گیری نهایی............................................................................................................ 103

5-5-پیشنهاد های تحقیق........................................................................................................... 104

5-5-1-پیشنهادات کاربردی مبتنی برنتایج تحقیق........................................................................ 104

5-5-2-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی........................................................................................ 106

پیوست.................................................................................................................................... 108

منابع فارسی.............................................................................................................................. 116

منابع انگلیسی........................................................................................................................... 122

چکیده انگلیسی........................................................................................................................ 125

 فهرست اشکال

عنوان صفحه

 شکل2-1- الگوی تعالی بنیاد مدیریّت کیفیّت اروپا.......................................................................... 24

شکل2-2- (مدل مفهومی تحقیق)...................................................................................................... 61

  فهرست جداول

عنوان صفحه

 جدول1-1- مكاتب اصلي استراتژي.................................................................................................. 29

جدول2-2- راهنمای انتخاب روش ارزیابی........................................................................................ 42

جدول4-1-آماره های توصیفی مربوط به متغیّر جنسیت...................................................................... 71

جدول4-2- آماره های توصیفی مربوط به متغیّرتحصیلات.................................................................... 72

جدول4-3- آمار های توصیفی مربوط به متغیّر سابقه کار................................................................... 74

جدول4-4- آماره های توصیفی مربوط به متغیّر پست سازمانی........................................................... 76

جدول4-5- آماره های توصیفی مربوط به متغیّر رشته تحصیلی............................................................. 77

جدول4- 6: آماره های توصیفی مربوط به سن................................................................................... 78

جدول4-7- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای برای نمرات متغیّر رهبری............................... 80

جدول4-8- جدول توصیفی مربوط به متغیّر رهبری........................................................................... 80

جدول4-9- نتایج آزمون زوج-نمونه ای............................................................................................ 81

جدول4-10- میزان همبستگی بین متغیّرها......................................................................................... 81

جدول4-11- بررسی رابطه خطی بین متغیّر ها.................................................................................... 81

جدول4-12- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای برای نمرات متغیّر خطّ مشی و استراتژی......... 82

جدول4-13- آزمون یک نمونه ای فرضیه دوم................................................................................... 83

جدول4-14- میزان همبستگی بین متغیّرها......................................................................................... 83

جدول4-15- بررسی رابطه خطی بین متغیّر ها.................................................................................... 84

جدول4-16- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای برای نمرات متغیّر کارکنان........................... 85

جدول4-17- آزمون یک نمونه ای فرضیه سوم.................................................................................. 86

جدول4-18- میزان همبستگی بین متغیّرها......................................................................................... 86

جدول4-19- بررسی رابطه خطی بین متغیّرها...................................................................................... 86

جدول4-20- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای برای نمرات متغیّر شراکتها ومنابع.................. 87

جدول4-21- آزمون یک نمونه ای فرضیه چهارم............................................................................... 88

جدول4-22- میزان همبستگی بین متغیّرها......................................................................................... 88

جدول4-23- بررسی رابطه خطی بین متغیّر ها.................................................................................... 89

جدول4-24- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای برای نمرات متغیّر فرآیندها........................... 90

جدول4-25- آزمون یک نمونه ای فرضیه پنجم.................................................................................. 91

جدول4-26- میزان همبستگی بین متغیّرها......................................................................................... 91

جدول4-27- بررسی رابطه خطی بین متغیّرها...................................................................................... 91

جدول4-28- آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای برای نمرات متغیّر مدل تعالی سازمان.............. 92

جدول4-29- آزمون یک نمونه ای فرضیه اصلی................................................................................. 93

جدول4-30- میزان همبستگی بین متغیّرها......................................................................................... 93

جدول4-31- بررسی رابطه خطی بین متغیّرها...................................................................................... 94

جدول 5-1- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی اصلی......................................... 98

جدول 5-2- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی اول........................................... 99

جدول 5-3- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی دوم.......................................... 100

جدول 5-4- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی سوم......................................... 101

جدول 5-5- پنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی چهارم..................................... 102

جدول 5-6-نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ی پنجم.......................................... 102

 

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 نمودار 2-1- (گلاک و همکاران1980)............................................................................................ 28

نمودار4-1- نمودار میله ای فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان................................................................ 71

نمودار4-2- نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان..................................................... 72

نمودار4-3- نمودارمیله ای فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................... 73

نمودار4-4- نمودار دایره ای درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.................................................. 73

نمودار4-5- نمودار میله ای فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان.............................................................. 75

نمودار4-6- نمودار دایره ای درصد فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان.................................................. 75

مودار4-7- نمودار میله ای فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان......................................................... 76

نمودار4-8- نمودار دایره ای درصد فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان............................................ 77

نمودار4-9- نمودار میله ای فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان........................................................ 78

نمودار4-10- نمودار میله ای فراوانی سن پاسخ دهندگان 79

دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده؛ منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجّه روز افزون به بهره وری گردیده است. بهروری و یا بهبود عملکرد سازمان ها؛ می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. امروزه بنگاه و سازمان هاي مختلف کشور در فرآيند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازار هاي جهاني و حتّي باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرت مند است. با توجّه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرآيند ها و ساختار سازماني در صحنه رقابت، سازمان هايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند که نسبت به خواست ها و انتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند(هداوند،1385). سازمان هاي آموزشي نيز از اين قائده مستثنی نيستند. سازمان هاي آموزشي از يک طرف به خاطر قدمت چندين ساله خود و از طرفي به دليل نيروي انساني متقاضي آموزش عالي با چالش هاي زيادي مواجه بوده اند. فعّاليّت هاي آموزشي هر کشور را مي توان سرمايه گذاري يک نسل براي نسل ديگر دانست(بازرگان،1383).در عصر کنوني با رخ دادن تحوّلات شگرف در زمينه هاي صنعت، مديريّت و خدمات، نظام ارزيابي اجتناب ناپذير شده است به گونه اي که نبود نظام ارزيابي جامع و مستمر در ابعاد مختلف (رهبري، کارکنان، منابع، اهداف، استراتژي) به عنوان يک از علائم بيماري و ضعف سازمان قلمداد مي شود(صالح اولیاء،1383).

طبق گزارشات خبر گزاری فارس(1383) نظام های آموزشی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه شکوفایی جامعه نقش اساسی را به عهده دارند. عملکرد مدیران به عنوان مهم ترین جزء این نظام ها اهمیّتی ویژه دارد و اگر قرار است در آموزش تحوّلی صورت گیرد بایستی از مدیریّت شروع شود. وزارت آموزش و پرورش، از نهادهای بخش عمومی است که رویکرد آن به روی تعالی دانش و فرهنگ عامّه مردم تمرکز دارد و با توجّه به اهمیّتی که این سازمان می تواند در بر طرف کردن نیازهای مردم داشته باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله نقاط ضعف و قوّت و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب درآن شناخته شود و با توجّه به آن ها تدابیری جهت غلبه بر ضعف ها و بهبود عملکرد سازمان فراهم آید.در این پژوهش قصد داریم، عملکرد اداره آموزش وپرورش شهرستان جغتای را با استفاده از مدل تعالی سازمانی(EFQM)[1] مورد ارزیابی قرار دهیم، و همچنین از میزان موفقیّت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود، در معیارهای مختلف مدل، آگاهی یابیم.

 

[1]European Foudation for Quality Management

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران