نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه در حکومت و ولایت

هویت و عزت نفس

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۹ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 565
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 75
فرمت فایل : word
حجم فایل : 95kb

قیمت فایل : 30,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

انسان درزندگي به دنبال معنايي مي گرددكه به خاطرآن زندگي مي كندوبارشدعقلاني فرددردوره نوجواني توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقيقت ، زيبايي ومرگ ونيستي كه دركل معناي زندگي است جلب مي شود. نوجوان تمام روابط وباورهايي راكه دردوران كودكي بدون چون وچراپذيرفته است موردپرسش وترديدقرارمي دهدوسعي مي كندباتوجه به شخصيت شكل پذيرواستقلال جوي خودنظامي ازارزشها بدست آورد

فصل اول : كليات

1-1 مقدمه ...................................... 2

2-1 موضوع تحقيق ................................ 8

3-1 اهداف تحقيق ................................ 10

4-1 اهميت موضوع ................................ 11

5-1 دلايل انتخاب موضوع .......................... 12

6-1 سوالات تحقيق ................................ 12

7-1 تعاريف عملياتي واژه ها...................... 13

فصل دوم : موضع گيري هاي نظري ويافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع

1-2 موضع گيري هاي نظري درخصوص هويت وعزت نفس....... 15

1-1-2- تعريف هويت وعزت نفس..................... 15

2-1-2- شكل گيري هويت........................... 21

3-1-2- نظريه هاي هويت.......................... 26

4-1-2- نظريه هاي عزت نفس....................... 34

2-2- يافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع............... 40

3-2 نتيجه گيري................................... 41

فصل سوم : روش پژوهش

1-3 روش تحقيق .................................. 44

2-3جامعه و نمونه آماري......................... 45

3-3 روش جمع آوري اطلاعات ........................ 46

4-3 ابزار اندازه گيري هويت ..................... 47

5-3 ابزاراندازه گيري عزت نفس.................... 49

6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات ................... 51

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش

1-4 بررسي جمعيت شناختي ......................... 53

2-4 بررسي توصيفي و استنباطي فرضيه ها............ 56

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

1-5 بحث و نتيجه گيري........................... 65

2-5 نتيجه گيري نهايي ........................... 67

3-5 محدوديتها .................................. 69

4-5 پيشنهادات ................................. 69

5-5 منابع ..................................... 70

 

 

 

 

بسياري ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بيان مي كند، وقتي براي اولين باربه دنياي اطراف خودمي نگرندوسعي مي كنندتاشخصيت خودراارزيابي نماينداحساس مي كنند كه درباره جهان ومعناي وجودانسان وحتي خودشان نيازمندپاسخ هستند( احمدي ، 1377 )

بنابراين دوران نوجواني به سبب تغييرات شديدجسماني ورواني وازطرف ديگرانتظاراتي كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسايرعواملي كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثيرمي گذاردبرحساسيت اين دوره مي افزايد.

براين اساس مسئله پذيرش نوجوان ، حمايت ، راهنمايي ومساعدت به نوجوان دركسب هويتي مستقل وارزشمندازاهميت فراواني برخورداراست . نوجوان دراين دوره نيازمنددريافت رهنمودهاي اساسي جهت دستيابي به يك زندگي هوقمنداست . انسانهابه حفظ يكتايي وحدت ومركزيت خودتوجه دارنداما علاقمند به بيرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات ديگروطبيعت هستند. انسانها براي كشف وجودخودعلاقمند ومايلندهويت شخصي خودراپيداكنندياخلق كنندوآغازاين علاقمندي به دوران نوجواني برمي گردد

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران