نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

: قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 766
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 26
فرمت فایل : word
حجم فایل : 106kb

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد. ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین، اشاره‌ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.

چکیده :

مقدمه

1- معنای لغوی و اصـطلاحی عـسر و حـرج‌ و اصر‌

2-‌ مستند عمومی رخصت های‌ قانونگذار‌ - تعریف

3- قـاعده و ادلهـ‌ اعتبار‌ آن‌

ب - سنت

ج - عقل‌

د - اجـماع

4- قاعده و تقدم آن بر سایر ادله

الف - امتنان

ب - تخصیص

ج - حکومت

5- قلمرو و قاعده

الف - حرج شخصی‌ یا‌ نوعی

ب - حرج و امور عدمی

ج - نفی‌ حـرج‌ رخـصت‌ یا عزیمت

6- "لاحرج" و تعارض آن‌ با‌ "لاضرر"

7-‌ قاعده و شمول نسبت به احکام وضیعه

8-‌ قاعده‌ و شمول‌ آن نسبت به محرمات

9- قاعده و احکام دارای عسر و حرج

10- مصادیق‌ عسر‌ و حرج و قوانین

11- بـحث تطبیقی

12- اعسار مالی مدیون

نتیجه‌

مآخذ

فقه غنی ما واجد 500 قاعده فقهی است که بعنوان حد فاصل بین مسئله اصولی که در حقیقت راه و روش تحقیق‌ و طـریق دسـتیابی به منظور نظر شارع است و به کار مجتهد و محقق می‌آید و مسئله فقهی که تکلیف عموم را مشخص می‌کند جایگاهی برزخی دارند که هم محقق‌ از‌ آن‌ها بهره می‌برد و هم افرادی که در وضـعیت‌های خـاص حقوقی در عرصه‌های مختلف زندگی قرار می‌گیرند از آن منتفع می‌گیرند از آن منتفع می‌گردند در میان این 500‌ قاعده‌ فقهی‌ اعسار از جایگاهی علمی و کاربردی‌ قابل‌ توجهی به خصوص در عرصه پیچیده صنعتی فعل برخوردار است مـقاله پیـش‌رو ضمن پرداختن به ابعاد مختلف قاعده یکی از موارد‌ کاربردی‌ آن‌ یعنی اعسار مالی را مورد مطالعه و کنکاش‌ قرار‌ داده و با پیشنهاد طرح قانونی خاتمه یافته است. امید آن که صاحب نظران بـخش‌های اجـتماعی سـیاسی و اقتصادی‌ در‌ محیط‌ تخصصی علمی و تـجارب عـلمی خـویش بیش از پیش به‌ بررسی و ارائه طریق در مسیر حل چنین مشکلی بپردازند چرا که ارزیابی اساتید حقوق از قوانین موجب‌ تأثیر‌ در‌ افکار عمومی و زمـینه سـاز بـقایا نسخ قانون می‌شود چنان که‌ نظرات‌ ایشان در رفـع اجـمال یا نقض قانون ایجاد عرفی می‌نماید که در هنگام تفسیر قوانین مورد‌ استناد‌ محاکم‌ قرار خواهد گرفت.

1- معنای لغوی و اصـطلاحی عـسر و حـرج‌ و اصر‌

حرج: به فتح "حا" و "راء" اسم مصدر به معنای شـدت و ضیق‌ است‌ و این معنا در نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین و اقرب الموارد و منتهی‌ الارب‌ دیده می‌شود و نیز از صحاح اللغـه و قـاموس نـقل شده است در‌ حدیث‌ نیز‌ آمده است که حضرت امام صادق عـلیه السـلام به ابوبصیر فرموده‌اند: "فان الذین لیس‌ بمضیق‌ فان... یقول: ما جعل علیکم فی الدین من حـرج "بـا تـوجه به این‌ معانی‌ که‌ در کتب لغت آمده و در روایات نیز به آن اشاره شـده و آیـات نـفی‌ حرج‌ را به مواردی از آن تطبیق نموده‌اند می‌توان بطور قاطع گفت: معنای‌ حرج‌ همان‌ مشقت و سـختی عـرفی اسـت که تحمل آن برای مردم مشکل بوده به نحوی که‌ بطور‌ عادت‌ در کارهای خود زیـر بـار آن نمی‌روند.

عسر: به ضم عین‌ اسم‌ مصدر و به معنای شدت و ضیق می بـاشد و ایـن مـعنا در کتاب های اقرب‌الموارد(1)‌ و مجمع البحرین(2) و نهایه ابن اثیر(3) دیده می شود و در قاموس‌ الغه(4)‌ نـیز نـقل شده است. از آیه شریفه‌ "و‌ یرید‌ اللّه بکم الیسر و لایرید بکم العسر"‌ )بقره،‌ 185) استفاده مـی شـود که

پژوهش‌های فقهی » شماره 3 (صفحه 83)

عـسر ضد یسر می باشد.

اصر: به‌ معنای‌ ثقیل و سنگین است. اصر‌ که‌ از امت‌ برداشته‌ شـده‌ و بـر امت های سابقه تحمیل‌ شده‌ بود، همان تکالیف صعب و مشکل است. بـنابراین مـعنای اصـر به معنای‌ عسر‌ و حرج نزدیک است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران