نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 4527
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 222
فرمت فایل : word
حجم فایل : 337kb

قیمت فایل : 8,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

کلید واژه: حریم خصوصی، مسئوولیت مدنی، حقوق معنوی، اسرار تجاری، شیوه های جبران، خسارت معنوی.

چکیده:1

مقدمه. 2

فصل اول ـ مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 6

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی.. 6

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی.. 8

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی.. 9

1ـ نظریه پردازان.. 9

2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا10

3ـ کنفرانس نروژ. 11

4ـ شورای اروپا11

5ـ کمیته یانگر انگلستان.. 11

6ـ کمیته کلکوت انگلستان.. 11

گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 12

الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی.. 12

1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.. 13

2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت... 14

3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد. 17

ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی.. 18

1ـ مبانی حقوق بشری.. 18

2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی.. 19

3ـ مبانی فطری.. 19

مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی.. 19

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی.. 20

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر. 20

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 21

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 22

د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976. 22

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام. 22

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی.. 23

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی.. 23

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی.. 24

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی.. 25

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی.. 26

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی.. 27

و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی.. 27

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی.. 28

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش... 28

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن.. 33

ج ـ ممنوعیت استراق بصر. 36

دـ ممنوعیت استراق سمع.. 37

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی.. 38

و ـ ممنوعیت غیبت... 40

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر. 41

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت... 42

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف.. 44

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی.. 45

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران.. 46

الف ـ قانون اساسی.. 46

ب ـ قانون مسوولیت مدنی.. 49

ج ـ قانون مجازات اسلامی.. 51

د ـ قانون آئین دادرسی کیفری.. 54

هـ ـ قانون مطبوعات... 56

و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.. 57

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی.. 57

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی.. 58

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند.. 58

ی ـ سایر قوانین مرتبط.. 59

1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.. 59

2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.. 60

3ـ قانون وکالت... 60

4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.. 60

5ـ آئین نامه مترجمان رسمی.. 60

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی.. 61

الف ـ فن آوری.. 62

1ـ تقویت... 62

2ـ عادی سازی.. 62

3ـ تصعید.. 63

ب ـ دولتها63

ج ـ بخش خصوصی.. 64

فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت... 66

مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی.. 66

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی.. 66

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی.. 67

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها68

1ـ تفتیش عقیده. 68

2ـ بازداشت و تفتیش افراد. 70

3ـ بازرسی داخل بدن.. 74

1ـ3ـ آزمایش خون.. 75

2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی.. 75

3ـ3ـ شستشوی معده. 75

4ـ3ـ بیومتریکس... 76

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد. 77

الف ـ انواع ورود. 77

1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت... 78

2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت... 78

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد. 79

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران.. 81

1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد. 82

2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد. 83

گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات... 86

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی.. 87

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی.. 89

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی.. 89

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی.. 89

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات... 90

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست... 90

1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی.. 91

2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی.. 92

3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی.. 94

4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری.. 98

ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای.. 100

1ـ آزادی بیان و مطبوعات... 101

2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون.. 103

3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی.. 106

4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای.. 108

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان.. 109

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات... 111

الف ـ ارتباطات دور. 112

1ـ ارتباط از طریق پست... 112

2ـ ارتباط از طریق تلفن.. 115

3ـ ارتباط از طریق تلگراف.. 117

4ـ ارتباط از طریق بی سیم. 118

ب ـ ارتباطات نزدیک... 119

1ـ ارتباطات جنسی.. 119

2ـ ارتباطات کلامی.. 121

3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره. 122

ج ـ ارتباطات الکترونیکی.. 122

1ـ اینترنت... 123

2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی.. 124

مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 125

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 126

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی.. 126

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی.. 127

1 ـ نظریه تقصیر شخصی.. 127

2ـ نظریه تقصیر نوعی.. 128

3ـ نظریه خطر. 129

4ـ نظریه مختلط.. 131

5ـ نظریه تضمین حق.. 131

6 ـ نظریه استناد عرفی.. 132

7 ـ حقوق اسلام. 133

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران.. 134

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق.. 136

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 138

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر. 138

1 ـ انجام فعل زیانبار. 139

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار. 140

3ـ عنوانهای معاف کننده. 141

4 ـ ‌تقصیر. 143

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی.. 145

1ـ مفهوم ضرر. 145

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی.. 147

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی.. 148

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی.. 148

2ـ3 ضرر معنوی.. 150

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی.. 152

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر. 152

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر. 153

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد.. 154

ج ـ رابطه سببیت... 155

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر. 156

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی.. 156

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی.. 156

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر. 157

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده. 158

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر. 158

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی.. 160

الف ـ شیوه های جبران مالی.. 160

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی.. 163

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن.. 163

2ـ اعاده وضع به حالت سابق.. 165

3ـ الزام به عذرخواهی.. 166

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری.. 167

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات... 169

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک... 170

7 ـ پاسخگویی.. 171

8ـ اعاده حیثیت... 174

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی.. 176

الف ـ اقسام شخص حقوقی.. 176

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی.. 176

1ـ1ـ دولت داخلی.. 176

2ـ1ـ دولت خارجی.. 177

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی.. 178

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری.. 178

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری.. 179

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی.. 179

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی.. 181

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر. 181

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر. 184

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی.. 184

2ـ2ـ اظهار تأسف... 185

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق.. 185

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی.. 185

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف.. 186

6ـ2ـ سایر روشها186

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر. 186

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی.. 187

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی.. 187

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات... 191

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت... 195

الف ـ تأمین خواسته. 195

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری.. 196

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی.. 197

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری.. 199

1ـ اقسام دستور موقت... 200

قسم اول ـ توقیف مال.. 200

قسم دوم ـ انجام عمل.. 201

قسم سوم ـ منع از امری.. 201

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت... 202

نتیجه گیری.. 203

فهرست منابع.. 206

Abstract. 214

 

1- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران