نسل جوان ایران

علوم انسانیاقتصاداقتصاد کلان

اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی درمنتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 866
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 140
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1,026kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (2012-2000) اجرا شده است. روش : جامعه آماری شامل منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (2012-2000) می باشد. از این جامعه آماری 15 کشور به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده است تمام دادههای مربوط به متغیرهای مورد نیاز در این مطالعه و موجودی سرمایه از آمار و اطلاعات منتشر شده از طریق بانک جهانی(WDI) که در سال 2012 گردآوری شده اند. داده مربوط به موجودی سرمایه از سایت(IMF) استخراج گردیده است. در اینجا از میان این 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی تعداد 15 کشور را مورد بررسی قرار داده ایم کشورهایی مانند ، مصر ، ایران ،عربستان ،ترکیه، قطر، امارات، اندونزی ، ازبکستان ، تاجیکستان، نیجریه ، بحرین ، کویت، جمهوری آزربایجان، ترکمنستان و تونس.در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و سپس آزمون پسران ،آزمون های مانایی، آزمونF و آزمون هاسمن استفاده شده است.

یافته های پژوهش: یافته ها نشان میدهدکه موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی تأثیر منفی دارد.

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 8

1-4-فرضیه های پژوهش:9

1-4-1- فرضیه اصلی.. 9

1-4-2- فرضیه فرعی.. 9

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- روش تحقیق:10

1-7- تعريف واژه‏های کلیدی.. 10

1-7-1- تعاريف سلامت... 10

1-7-2- رشد اقتصادی.. 11

1-7-3-سرمایه گذاری.. 12

1-7-4-سلامت... 12

1-7-5-نرخ امید به زندگی.. 12

1-7-6- نرخ باروری.. 13

1-7-7- نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال. 13

1-8- محدودیت های انجام. 14

فصل دوم. 16

2-1- مقدمه:17

2-2- اثر سلامت در نیروی کار به امید به زندگی و اثرات آن بر بهره وری.. 19

2-3- اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی.. 26

2-4- رابطه ارتقاي کیفیت نیروي کار با بهره وری.. 31

2-5- رابطه امید به زندگی با بهره وری.. 36

2-6- اثر سلامت بر بهره وري.. 39

2-7- سرمايه انساني، سلامت و بهره وري.. 42

2-8- تاثیر شاخصهاي سلامت بر رشد اقتصادي.. 46

2-10- نتیجه گیری:59

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 62

3-1- مقدمه. 63

3-2-نوع و روش پژوهش:63

3-3-1- روش اقتصادی داده های پانل ( تابلویی)167

3-4-جامعه و نمونه آماري.. 73

3-4-1- جامعه آماري.. 73

3-5-روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 74

3-5-1-روش جمع آوري داده هاي پژوهش... 74

3-5-1-1-کتابخانه اي:74

3-6- مدل داده های ترکیبی سری زمان – مقطعی ( پانل ). 74

3-6-1- محاسبه. 75

3-6-2- محاسبه آماره هاسمن برای انتخاب روش اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی.. 76

3-7-ابزار گردآوري اطلاعات.. 76

3-8- روش برآورد مدل. 77

3-9-بررسی آزمونها77

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها78

3-11- نتیجه گیری.. 78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل.. 79

4-2- تصریح و برآورد مدل برای منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی.. 80

4-3- آزمون استقلال مقطعی پسران. 84

4-4- آزمون های مانایی.. 85

4-4-1- روش برآورد مدل. 86

4-5- آزمون F : آزمون معنی دار بودن. 86

4-6- آزمون هاسمن.. 87

4-7- آزمون بریوش پاگان. 88

4-8- آزمون نسبت درستنمایی.. 88

4-9- تشخیص وجود یا عدم وجود خودهمبستگی(آزمون وولدریج). 89

4-10- برآورد مدل و تحلیل نتایج برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی.. 90

4-11- تغییر ضرایب... 91

4-11-1- موجودی سرمایه (0,086598*k). 92

4-11-2- نرخ باروری (-0,132649*F ). 92

4-11-3- امید به زندگی در ابتدای تولد (+1,439824*L). 93

4-11-4- مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (-0,409568*M). 93

فصل پنجم : نتیجه گیری.. 94

5-1- مقدمه:95

5-2- مروری کلی بر پژوهش... 95

5-3- بحث.. 96

5-2- پیشنهادات.. 98

5-2-1- سیاسی.. 98

5-2-2- پیشنهادات در خصوص مطالعات آینده:100

منابع:101

منابع لاتین.. 103

Abstract:110

پیوست ها111

توسعه اقتصادي در يك تعريف كلي عبارت از رشد اقتصادي همراه با تغيير و تحولات كيفي است. به عبارت ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كمي و كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را در بر مي گيرد .در حقيقت ميتوان توسعه اقتصادي را ارتقاي فراگير و همه جانبه سطح زندگي و رفاه جامعه دانست .

همچنین مهمترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي را می توان: نيروي كار، سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني دانست. به طور كلي مفهوم سرمايه انساني در ادبيات اقتصادي شامل آموزش (تحصيلات)، سلامت، مهارت (تخصص)، تجربه، مهاجرت و ديگر سرمايه گذاري هايي است كه باعث افزايش بهره وري نيرو ي كار و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي مي شوند. درحال حاضر اكثر مطالعات صورت گرفته در مورد سرمايه انساني بر آموزش به عنوان معيار سرمايه انساني تمركز داشته اند و كمتر به سلامت توجه دارد. در حالي كه از بهبود كيفيت نيروي كار سخن گفته مي شود.

مسئله منحصر به آموزش، مهارت و تجربه نمي شود، بلكه بهداشت و سلامت افراد نيز بايد به عنوان عاملي در انباشت سرمايه انساني در نظر گرفته شود. چادويك[1]درسال 1842 با انتشار مقالهاي، مخارج بهداشتي را به عنوان يك نوع سرمايه گذاري در سرمايه انساني معرفي كرد. علي رغم، اين معرفي و اهميت سلامت در تئوريهاي رشد، فقط در چند دهه اخير يك سري مطالعات پراكنده بر روي تأثير سلامت بر رشد اقتصادي انجام شده است. اين مطالعه، از اين جهت اهميت دارد كه گسترش و جداسازي هر چه بيشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي مي تواند از تحليلهاي نادرست در مورد سهم و نقش هر يك از اين عوامل بر رشد اقتصادي جلوگيري كند و پيش بيني ميزان رشد اقتصادي را دقيق تر سازد. به طور كلي، مي توان گفت كه دو گروه شاخص هاي سلامتي وجود دارد شاخصهاي نهاده(سرمايه گذاري) سلامت[2] و موجودي سلامت[3]شاخص هاي نهاده .سلامت شامل مواردي از جمله مخارج بهداشتي، در دسترس بودن تسهيلات بهداشتي است. شاخص هاي موجودي سلامت شامل اميد به زندگي، نرخ مرگ و مير نوزادان، نرخ بقاي بزرگسالان و نرخ باروري مي باشد.

در اين پژوهش، از گروه شاخصهاي نهاده سلامت از متغير مخارج بهداشتي و در گروه شاخصهاي موجودي سلامت از متغير اميد به زندگي استفاده شد. همچنين در اين پژوهش از دو متغير آموزش و سلامت به طور همزمان استفاده شده است. اين نكته از اين لحاظ اهميت دارد كه اگر چه هر دو از اهميت بالايي در پايداري رشد برخوردارند اما ميتوان نقش هر يك را در رشد اقتصادي بررسي كرد؛ اگر چه كه تأكيد اين تحقيق بر تأثير شاخصهاي سلامت بر رشد اقتصادي ميباشد.

همچنين با توجه به وجود رابطه متقابل و همزمان شاخص امید به زندگی و رشد اقتصادي، بررسي تأثير هر يك از اين دو متغير بدون در نظر گرفتن اثر متقابل آن ها از لحاظ روشهاي اقتصاد سنجي چندان معتبر نخواهد بود. بر همين اساس، در اين مطالعه اين نكته مورد توجه قرار گرفته است و از سيستم معادلات همزمان استفاده شده است. بنابراين در اين پژوهش علاوه بر رويكرد اقتصادي به مقوله سلامت به مباني نظري ارتباط سلامت و رشد اقتصادي نيز توجه شده است.

سلامت و سلامتي مقولهاي است كه ارتباط نزديكي با پيشرفت و توسعه همه جانبه و از جمله رشد و توسعه اقتصادي دارد. افراد جامعه سالم از يك سو با نشاطتر و شادابتر و با انگيزه بيشتري تلاش و فعاليت دارند. از طرف ديگر، هزينه هاي مستقيم و غير مستقيمي كه به كاهش درآمد ملي و در نتيجه رشد و توسعه منجر مي گردد، كاهش مييابد. به همين دليل، امروزه كليه جوامع توجه ويژهاي به افزايش شاخصهاي سلامت جامعه داشته اند. در ادبيات اقتصاد براي سلامت تعاريف متعددي به صورت هاي زير ارائه شده است:

الف) ديدگاه سازمان جهاني بهداشت:[4] نه تنها فقدان بيماري و ناخوشي بلكه رفاه كامل جسماني، رواني واجتماعي(World Health,2010)

ب) ديدگاه تئوري سرمايه انساني: سلامت را مي توان مانند هر كالاي ديگر اقتصادي و به عنوان يك كالاي بادوام در نظر گرفت. همه افراد با ذخايري از سلامت به دنيا مي آيند كه برخي كمتر و برخي بيشتر از آن بهره مندند. نظريه گروسمن[5] بر اينعقيده است كه هر شخص در آغاز هر دوره مثلاً شروع يك سال خاص، داراي ذخيرهاي از موجودي كالاي سلامت است. با گذشت زمان موجودي سلامت شخص با افزايش سن كاهش و استهلاك مييابد كه اين فرآيند را گذر عمر[6] مينامند و زماني كه ذخيره موجودي سلامت فرد از حد بحراني كمتر شود، آنگاه فرد از بين خواهد رفت. مانند ساير كالاهاي بادوام، ذخيره سلامتي افراد جرياني از خدمات را توليد مي كند كه موجب به دست آوردن رضايت و مطلوبيت مي گردد. سلامت به عنوان يك كالا هم براي مصرف و هم براي سرمايه گذاري به كار ميرود. از ديدگاه مصرفي، افراد به دنبال داشتن سلامتي هستند، چرا كه در اين صورت به خاطر بهبود كيفيت زندگي خود لذت و مطلوبيت بيشتري مي برند.

 

[1]. Chadwick

[2]. (Investment) Indicators Health Input

[3]. (Health Stocks Indicators)

[4] .Health Organization World

[5] .grossman

[6] .Aging

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران