نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

تاثیر اهداف، اصول و قواعد حقوق کار در حمایت از کارگر بر حوادث ناشی از کار

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1552
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 121
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 2/04MB

قیمت فایل : 65,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جستار پیش رو تلاش دارد تا تاثیر اهداف، اصول و قواعد حقوق کار را در حمایت از کارگر و حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار دهد از آنجایی که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، نقش موثری دارد لذا باید در زمینه حقوق کارگران و قوانین مرتبط با کار اقدامات ضروری زیادی انجام دهد. روش تحقیق در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. بر همین اساس پس از بررسی مصادیق و منابع ، کوشیده شده تا حقوق مرتبط به کارگران در حوادث ناشی از کار را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. از این رو به نظر می رسد تحت تاثیر تحولاتی نظیر حکمرانی مطلوب و پیدایش نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، تاحدود زیادی حوادث ناشی از کار کاهش یابد و کارفرمایان را بر آن دارد تا نکات ایمنی را در کارگاه های خود رعایت نمایند. آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است تاثیرپذیری نظامهای حقوق داخلی از نظام حقوق بین الملل در عرصه حقوق کار بوده است. تجربه نشان می‌دهد اعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیش‌گیرانه همت‌ گمارد‌.

 

کلمات کلیدی:

کارگر،کارفرما ،کارگاه ، اهداف و اصول حقوق کار ، حمایت از کارگر، حادثه ناشی از کار

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات پژوهش-.. 1

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت موضوع:6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4- سوال های پژوهش:8

1-4-1- سوال اصلی:8

1-4-2- سوال های فرعی:8

1-5- فرضیه های پژوهش:9

1-5-1- فرضیه اصلی:9

1-5-2- فرضیه فرعی.. 9

1-6- پیشینه پژوهش... 9

1-7- روش تحقیق.. 12

1-8- سازماندهی پژوهش:12

فصل دوم-تاریخچه ، مفاهیم و تبیین مبانی نظری حمایت از کارگر در حوادث ناشی از کار -.. 13

1-1- مقدمه:14

2-2- پیشینه قانونگذاری در روابط کار. 15

2-2-1- پیشینه قانونگذاری در حوزه روابط کار در جهان. 15

2-2-2- پیشینه حمایتی و قانونگذاری در حوزه روابط کار در ایران. 17

2-2-3- پیشینه حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در قوانین ایران. 35

2-3- تعاریف و مفاهیم. 37

2-3-1- اهداف حاکم بر حقوق کار. 37

2-3-2- اصول حاکم بر حقوق کار:43

2-3-2-1- اصل حمایتی بودن حقوق کار. 43

2-3-2-2- اصلامری يا الزامی بودن حقوق کار. 46

2-3-3-کارفرما:48

2-3-4- کارگر:48

2-3-5- کارگاه:49

2-3-6- ایمنی کارگاه و ضریب تکرار حوادث.. 49

2-3-8- عوامل وقوع حادثه در کار. 51

2-5- تحلیل نظریه ها52

2-5-1- نظریه خطر. 52

2-5-2- نظریه تقصیر:53

2-5-3- تضمین حق:54

2-6- منشاء و عوامل حوادث شغلي.. 55

2-6-1- بررسي زنجيره حوادث ناشي از كار:55

2-6-2- عوامل مؤثر بروز حادثه در حین انجام کار:55

فصل سوم:- حمایت از کارگر در حوادث ناشی از کار در اسناد بین المللی-.. 57

3-1- پیش زمینه های ایجاد حقوق بین الملل کار. 58

3-2- جهانی شدن حقوق کار. 59

3-3- نقش مصوبات سازمان بین‌المللی کار در حمایت جامع از کارگران. 61

3-4- تمهیدات بین المللی حقوقی، در دفاع از منافع کارگران. 62

3-4-1- تأمین اجتماعی.. 62

3-4-1-1- حداقل استانداردهای پذیرفته شده اصول پایه ای تامین اجتماعی.. 64

3-4-1-2- رفتار برابر در خصوص حقوق اجتماعی کارگران. 67

3-4-1-3- از کار افتادگی کارگردر حوادث ناشی از کار. 69

3-5-1-4- مرگ کارگردر حوادث ناشی از کار. 69

3-5-1-5- جبران خسارت حوادث ناشی از کار :71

فصل چهارم:-حمایت از کارگر در حوادث ناشی از کار در حقوق ایران -.. 73

4-1- رویکرد حمایتی نسبت به کارگر آسیب دیده در حوادث ناشی از کار در قوانین تامین اجتماعی.. 74

4-1-1- تدابیر حقوقی پیش از بروز حادثه. 76

4-1-1-1- راه حل های پیش گیرانه حقوقی پیش از بروز حادثه. 77

4-1-1-1-1- ‌ بازرسی و نظارت فنی از کارکاه ها80

4-1-1-1-2- نظارت های حقوقی.. 83

4-1-2- راه‌حل‌های حمایتی پیگیرانه بعد از حادثه. 83

4-1-2-1- حرکت به سمت مجازات جایگزین در حوادث ناشی از کار. 84

4-1-2-2- تقویت بیمه‌های مسؤولیت و مدیریت آن در حوادث ناشی از کار. 85

4-1-2-3- جاری سازی موثر تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده86

4-1-2-4- تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در جبران حوادث ناشی از کار. 87

4-1-2-5- حمایت از کارگران و افراد تحت تکفل آن ها بر مبنای مقاوله نامه شماره 19 در حقوق ایران. 88

4-2- ایجاد تامین اجتماعی و اقدامات پس از حوادث ناشی از کار. 89

4-2-1- رویکردهای تامین اجتماعی.. 89

4-2-2- شرایط احراز برقراری مستمری از کار افتادگی‌ ناشی از کار. 90

4-3- قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت.. 91

فصل پنجم :-نتیجه گیری و پیشنهادها-.. 93

5-1- نتیجه گیری:94

5-2- پیشنهادات.. 96

منابع: 97

1. کتابها97

  1. مقالات ،پایان نامه ها101

3. اسناد بین المللی:104

منابع لاتین:105

Abstract:107

 


فرایند صنعتی شدن، استفاده ي فزاینده از ابزار و ماشین آلات فنی را موجب شده است؛ عدم رعایت اصول صحیح در ساخت یا استفاده از این وسایل، حوادث ناشی از کار[1] را افزایش داده است. مطابق بیانیه ي آمار سازمان بین المللی کار در سال 2003میلادي، روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند. وقوع انقلاب صنعتی[2] در انگلستان، تسري آن به دیگر کشورهاي اروپایی و استفاده ازنیروي محرکه ي مکانیکی و الکتریکی، کارهاي دستی را به ماشینی مبدل کرد، که منجر به تقسیم کار ، افزایش تولیدات و سرعت درانجام کار شد؛ نتیجه ي این امر، افزایش خطردر محیط هاي صنعتی بود. ضمن آن که، به جاي استفاده از انرژي باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژي بخار (توربین بخار) وانرژي سوخت (بنزین،گازوئیل و...) معمول شد. صنایع غول پیکر به وجودآمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرس ها، تیغه ها و ...، معلولان[3] و مصدومان ناشی از حوادث کار[4] افزایش یافت. با اختراع ماشین بخار، در صنایع نساجی و دیگر صنایع انگلستان و سایر کشورها ، تولید انبوه رونق گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روي آوردند.

در چند سده ي گذشته، توجه به حفاظت مطرح نبود و محکومان به اعدام کارهاي سخت و خطرناك مانند کار در معادن و تونل ها را انجام می دادند. در سال1802 میلادی نخستین قانون براي ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در انگلستان تصویب و با تجدید نظر در این قانون، اداره اي رسمی براي بازرسی ایجاد شد. در سال 1867 در فرانسه نیز انجمنی برای پیشگیری از حوادث تشکیل شد در منشور[5] این انجمن چنین آمده بود: «صاحب کارخانه وظیفه دارد به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملاً اخلاقی است و هیچگونه پرداخت مزد مضاعفی نمی تواند جایگزین آن گردد و باید بر هرگونه منافع و ملاحظات مقدم شود»[6]. در آمریکا تأسیس ادارات رسمی براي بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست آغاز شد و سرانجام مسؤولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات ایالتهاي مختلف ظاهر شد. اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهاي غربی، منجر به ایجاد رشته هاي گوناگون و در نهایت کارشناسان متخصص بسیار در این حوزه ها شد؛ به تدریج مسؤولیت کارفرما در این موارد به شرکتهاي بیمه سپرده شد؛ این شرکت ها نیز براي اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی، بازرسانی را استخدام نمودند؛ در نتیجه، به مرور زمان فعالیت در زمینه پیشگیري از حوادث گسترش یافت. در سال1889 برخی کنگره ها بین المللی نیز در زمینه ي حفاظت محیط کار تشکیل شد؛ این کنفرانس ها به توسعه ي قوانین حفاظتی منجر گردید؛ به نحوي که اجراي مؤثر الزامات قانونی و نقش مستقل بازرسان مورد تأکید قرار گرفت و براي حمایت ازاین اقدامات، انجمن هایی در بلژیک، سوئد، انگلستان و برخی کشورهاي دیگر شکل گرفت. در سال 1936 شورای ملی کوبا ، 1928 انجمن ژاپنی براي رفاه در صنایع و در سال 1927 شورای ملی برای حفاظت آغاز به کارکردند.[7]

پس از انقلاب صنعتی علل عمده ي افزایش سوانح و حوادث ناشی از کار در محیط هاي صنعتی، عبارت بودند از:

الف) افزایش بسیار سریع حرکات ماشین ها و محدود بودن توان عکس العمل انسان؛

ب) تراکم کارکنان در فضاهاي نسبتاً کوچک؛

ج) افزایش قدرت ماشین آلات و پیچیدگی کار آنها؛

د) تقسیم نمودن زیاد کار که هر کارگر با آموزشی اندك، فقط از عهده ي بخش کمی از فرایند تولید بر می آمد و تصوري از مجموع این فرایند نداشته است که؛ از نظر روانی این امر، باعث خستگی، بی حوصلگی، افزایش اشتباهات و در نتیجه، ایجاد حادثه می گردید؛

ه) فقدان آموزش کافی براي کار با ماشین آلات و شیوه هاي پیشگیري ومقابله با سوانح و حوادث؛

و) عدم تطابق دانش و توانایی هاي جسمی و روانی انسان؛

ز) توجه بیش از حد به افزایش سطح تولید به جاي توجه به حفظ ایمنی انسانها؛

ح) تمرکز ماشین آلات بسیاردرمحیط هاي محدود و ایجاد سرو صداي فراوان؛

ط) عدم سرمایه گذاري در سیستمهاي حفاظتی و برنامه هاي مربوط به بهبود شرایط کار و استقرار عدالت اجتماعی در سطح بین المللی.[8]

برخی تحقیقات در خصوص حوادث ناشی ازکار در ایران، حاکیست که نود و نه درصد ازمجموع کارگران حادثه دیده را مردان و یک درصد را زنان تشکیل می دهند. علت اصلی این اختلاف، تعداد بیشتر کارگران مرد در محیط هاي کارگري و ماهیتی کارهایی است که در اغلب موارد، زنان به آنها اشتغال ندارند. ضمن آنکه، بافت ساختار فرهنگی، از جمله آداب و سنن قومی که فرصت مطرح شدن، بروز استعدادها، عرضه ي توانمندي ها و در نهایت، فرصت اشتغال را براي زنان کشور، محدودکرده است، دلیل قابل تأملی در پایین بودن نرخ اشتغال و به تبع آن، میزان حوادث ناشی از کار در میان زنان کشور است. بیشترین تعداد حادثه دیدگان، در محدوده ي سنی بیست تا بیست و نه سالگی است. این نتیجه، به علت بالا بودن تعداد شاغلان کشوردراین محدوده ي سنی است که فعالترین قشر تولید کننده ي کشور را تشکیل می دهند. عواملی مانند کم سوادي و بی تجربگی، بی باکی بیش از حد و بی احتیاطی، از جمله عوامل بروز حوادث در سنین پایین است؛ با افزایش سن و افزایش تجربه ي کاري و محتاط تر شدن شاغلان[9]، تعداد حادثه دیدگان نیز کاهش می یابد. افراد کم سواد یا بی سواد، بیش از افراد تحصیل کرده دچار حادثه می شوند. تعداد حادثه دیدگان متأهل بیشتراز حادثه دیدگان مجرد است؛ دلیل عمده ي این امر، فزونی تعدادکارکنان متأهل بر کارکنان مجرد در اینگونه محیط ها است. بیشترین تعداد حوادث در واحدهایی صورت گرفته اند که به بخش خصوصی تعلق داشته اند و بیشترین حادثه به فعالیتهاي اقتصادي مرتبط با فلزات اساسی مربوط بوده است. در مورد ساعات کاري، بیشترین حادثه هادر ساعات کاري صبح و سپس بعد از ظهر و کمترین حادثه در شب اتفاق افتاده است. حدود هشتاد و هفت درصد از حوادث در داخل محدوده ي کارگاه و سیزده درصد در خارج از آن روي داده اند. بالاترین گزارشات، به وسیله ي فرد حادثه دیده و پایین ترین گزارشها توسط مراجع قضایی اعلام شده اند. از نظر فراوانی علل حادثه، بیشترین تعداد حادثه به عدم نظارت بر کارگاه و عدم آموزش، مربوط می شود. از نظر نتیجه حوادث نیز ماهیت اکثریت آنها به گونه اي بوده که فرد حادثه دیده پس از سپري کردن دوران معالجه و نقاهت، مجدداً به صحنه ي کار و فعالیت بازگشته است. یک درصد حوادث به فوت منجر شده و نود و یک درصد آن به بهبودی کامل منتهی شده است. دربررسی هاي انجام شده مشخص گردید عناوین جراحات و شکستگی پاها، زانوها و مچ ها از فراوانی بالایی برخوردار است. این قبیل اتفاقات، اغلب ناشی از زمین خوردن، به سبب وجود سطح ناهموار ولغزنده و کفش هاي نامناسب است. این حوادث معمولاً با فعالیت هاي ساختمانی و صنعتی ملازمه می یابند.[10]

در این نوشتار هدف بررسی تاثیر اهداف، اصول و قواعد حقوق کار در حمایت از کارگر در حوادث ناشی از کار می باشد که در نهایت پیشنهادهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.

 

[1] .Workplace events of

[2] .The Industrial Revolution

[3] .Disabled

[4] . Injuries caused events of

[5] .Charter

[6]. زاهدی، شمس الدین دکتر. بررسی حوادث ناشی از کار و ارائه راه کارهایی جهت کاهش آن، شماره 66، 1384، ص 6.

[7].رنجبری، ابوالفضل. حقوق کار. تهران: انتشارات مجد، چاپ هشتم، 1387، ص 16

[8]. رنجبری، پیشین ، ص 17

[9] .Employees

[10].کرمانی،داود؛ منتجبی، افشین‌، تأثیر‌ تیم کماری‌ ایمنی بر کاهش حوادث شغلی، ماهنامه‌ی تدبیر،سال بیستم، شماره‌ی 204، اردیبهشت 1388.، ص 65 -66

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران