نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیصنایع عذائئصنایع عذائئ

مقایسه قابليت انتقال مجدد آسيميلاتها ي ذخيره شده در ساقه به دانه در ژنوتيپهاي مختلف گندم نان در شرايط دیم و آبياري تكميلي

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 654
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 134
فرمت فایل : word
حجم فایل : 558kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در شرایط دیم در مناطق سرد و معتدل ایران گندم دیم معمولاً با تنش خشکی در مرحله پرشدن دانه مواجه است که این امر یکی از دلایل عمده کاهش عملکرد در این شرایط می باشد.در شرایط تنش خشکی میزان فتوسنتز جاری کاهش می یابد و بدین ترتیب گیاه برای پرکردن دانه از طریق فتوسنتز با مشکل مواجه
می شود.مشاهده شده است که برخی از ارقام گندم برای پرکردن دانه در شرایط تنش خشکی تنها به فتوسنتز جاری متکی نیستند و از مواد ذخیره شده درساقه و سنبله استفاده می کنند و براین اساس تحمل تنش خشکی این ارقام در مقایسه با ارقامی که این خصوصیت را ندارند در شرایط تنش خشکی بیشتر است. دراينپژوهشبهمنظورارزابای 17 ژنوتيپ گندم نان ازنظراین دوصفت مهم وشاخص تحمل خشکیSTI، طرح درقالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکراردرمزرعه معاونت موءسسه تحقيقات کشاورزی ديم( ایستگاه سرارود)واقع درکرمانشاه درسال زراعی 89-87 درشرايط ديم وآبیاری تکمیلی اجراشد. دراين بررسی دوژنوتيپ سرداری وآذر2 ویک لاین دردست معرفی(PATO ) بعنوان شاهد مطالعه شدند. دراین پژوهش قابلیت انتقالمجددبه دوروش محلول پاشی باکلرات سدیم وروش وزنی یادرصدتخلیه آسیمیلاتهای ذخیره شده ازساقه وسنبله ژنوتیپهادرزمان رسیدن،درمقایسه با 15 روزبعدازمرحله ظهورسنبله محاسبه شد. همچنین سرعترشداولیه ژنوتیپهابراساس اختلاف ارتفاع ژنوتیپهادرمدت زمان مشخص محاسبه شد. هدف ازاین بررسی شناسایی ارقام برترازنظرقابلیت انتقالمجددوسرعت رشداولیه بودوهمچنین بررسی این موضوع که کدام یک ازدوروش اندازه گیری فوق وکدام یک ازشرایط دیم وآبیاری دربررسی قابلیت انتقال مجددموثرتراست. براساس نتایج بدست آمده مشخص شدکه بررسی قابلیت انتقال مجددبهتراست درشرایطآبیاری اندازه گیری گرددوانتخاب یکی ازروشهای وزنی ومحلول پاشی درشرایطآبیاری بستگی به وجودامکانات پژوهش دارد. در شرایط آبیاری تکمیلی ژنوتیپهای 2،17 (پتو)،11،16(آذر2) و 3 ، پنج ژنوتیپ برتر از نظر قابلیت انتقال مجدد، اندازه گیری شده به روش محلول پاشی بودند. در شرایط دیم ژنوتیپهای15( سرداری) ، 11،17 (پتو)، 16 (آذر2) و13، پنج ژنوتیپ برتر از نظر قابلیت انتقال مجدد بودند. با مقایسه نتایج بدست آمده از اندازه گیری انتقال مجدد، به روش محلول پاشی، در شرایط آبیاری و دیم می توان چنین نتیجه گرفت که واکنش ژنوتیپها در شرایط آبیاری و دیم متفاوت میباشد. در شرايط آبياري 5 ژنوتيپ برتر از نظر قابليت انتقال مجدد آسيميلاتها به دانه به روش وزنی، ژنوتيپهاي 5، 16( آذر2)، 14، 2 و 17 (پتو) بودند و در شرايط ديم 5 ژنوتيپ برتر عبارت بودند از 13، 16 ( آذر2)، 11، 7 و 5. در اندازه گیری انتقال مجدد بروش وزنی و محلول پاشی، ژنوتيپهاي آذر2 و 17( پتو) دو ژنوتيپ مشترك برتر در میان 5 ژنوتیپ برتر بودند. بنا بر اين مي توان نتيجه گرفت كه اين دو روش اندازه گيري قابليت انتقال مجدد از نظر شناسايي ژنوتيپهاي كاملاً شبيه همديگر عمل
نمي كنند. درشرایط آبیاری ژنوتیپهای 10، 11، 9، 17( پتو) ، 15 ( سرداری) و 16 ( آذر2 ) بیشترین سرعت رشداولیه راداشتند. داشتن همزمان دوصفت سرعت رشداولیه خوب وقابلیت انتقال مجددبرترازويژگيهاي مهم براي تحمل تنش خشكي ميباشد.

چکیده:1

فصل اول کلیات.. 2

1-1مقدمه:2

1-2-اهداف:5

1-3-تاریخچه :5

1-4-شرایط مناسب برای رشد گندم:6

1-4-1- خاک.. 6

1-4-2-آب.. 6

1-4-3-رشد گندم:6

1-4-4-آب و هوای مناسب برای گندم:6

1-5-گیاه شناسی گندم:7

1-5-1-ریشه:7

1-5-1-1-ریشه های بذری:7

1-5-1-2-ریشه های تاجی:7

1-5-2-ساقه7

1-5-3-برگ:8

1-6-سنبله گندم:8

1-7-گرده افشانی و لقاح:8

1-8-دانه :8

1-8-1-گیاهک:9

1-8-2-سبوس:9

1-8-3-آندوسپرم :9

1-9-مراحل رشد دانه:9

1-10- فیزیولوژی سرعت و مدت رشد دانه:11

فصل دوم بررسی منابع. 13

2-1مفهوم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی:14

2-2- مواد فتوسنتزی در خلال پرشدن دانه:15

3-2- قابلیت انتقال مجدد ذخائر ساقه برای پر کردن دانه در شرایط تنش خشکی:22

2-4-مقاومت به تنش خشکی :24

2-5-محدودیت منبع و مخزن در شرایط تنش:25

2-6-بررسی صفات فیزیولوژیک مرتبط با موضوع:26

2-6-1-سرعت رشد اولیه:26

2-6-2- محتوی آب نسبی برگ (RWC )27

2-6-3- حفظ آب در برگ های جدا شده:28

2-6-4- عملکرد دانه :28

2-6-5- تعداد دانه در سنبله:30

2-6-6-وزن دانه:30

2-6-7- تعداد پنجه:32

2-6-8- عملکرد کاه:33

2-6-9-عملکرد بیولوژیک:33

2-6-10- شاخص برداشت (HI):33

2- 6- 11- ارتفاع بوته:35

2-6-12- خوشه:36

2-6-13-معیار گزینش برای تشخیص ارقام و ژنوتیپ های تحمل کننده تنش:36

فصل سوم مواد و روشها38

3- مواد و روشها :39

3-1-مواد گیاهی:39

3-2- مشخصات محل اجرای آزمایش :39

3-3-طرح آزمایشی و تیمارهای مورد بررسی:40

3-4- آزمایش مزرعه ای: در شرایط مزرعه قابلیت انتقال مجدد آسیمیلات ها به دانه و سهم ذخایر ساقه و خوشه در عملکرد به روش زیر برای هر ژنوتیپ محاسبه شد.42

3-4-1- صفات مورد اندازه گیری:44

3-4-2- سرعت رشد اولیه (EGV):44

3-4-4- وزن خشک بوته 15 روز پس از گلدهی:44

3-4-5- وزن خشک ساقه بدون برگ در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:44

3-4-6- وزن خشک ساقه بدون برگ 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-7-وزن خشک خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن :45

3-4-8- وزن خشک خوشه 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-9-طول خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:45

3-4-10- تعداد دانه در خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:45

3-4-11- تعداد دانه در خوشه 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-12-عملکرد خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن :45

3-4-13- عملکرد خوشه 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-14- عملکرد بیولوژیکی در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:45

3-4-15- عملکرد بیولوژیکی 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-16- عملکرد دانه در شرایط محلول پاشی و شاهد:46

3-4-17- عملکرد دانه در نیم متر طولی 15 روز پس از گلدهی:46

3-4-18- شاخص برداشت در شرایط محلول پاشی و شاهد (HI):46

3-4-19- وزن هزار دانه در شرایط محلول پاشی و شاهد:46

3-4-20- عملکرد دانه سایت آبی و دیم:46

3-4-21- آزمایش محتوی آب نسبی برگ (RWC):46

3- 4-22-آزمایش آب نگهداری شده در برگهای جدا شده(ELWR):47

3-4-23- تاریخ رسیدن:47

3-4-24- تعداد روز تا ظهور خوشه:47

3-4-25- تعداد سنبله درمتر مربع:47

3-5- محاسبه آماری :47

3-5-1-تجزیه واریانس و آزمون مقایسه میانگین ها:47

3-5-2- رسم گرافها و جداول:47

3-5-3 همبستگی ساده بین صفات و مدل رگرسیون:47

3-5-4- شاخص های مقاومت به خشکی:47

3-5-4-1- شاخص تحمل خشکی:47

3-5-4-2- شاخص تحمل:48

فصل چهارم نتایج بحث.. 49

4-نتایج وبحث:50

4-1- انتقال مجدد آسیمیلاتها از ساقه به دانه:50

4-1-1-تجزیه واریانس ومقایسه میانگینها در سایت آبی (بدون محلول پاشی):50

4-1-2- تجزیه واریانس ومقایسه میانگین ها در سایت آبی (محلول پاشی شده):54

4-1-3-تجزیه واریانس ومقایسه میانگینها در سایت دیم (بدون محلول پاشی):57

4-1-4-تجزیه واریانس ومقایسه میانگین ها در سایت دیم (محلول پاشی شده):60

4-1-5- قابلیت انتقال مجددآسیمیلاتهابه دانه به روش محلول پاشی:63

4-1-6-تجزیه واریانس قابلیت انتقال مجدد به روش وزنی:68

4-1-7-تجزیه واریانس قابليت انتقال مجدد به روش وزنی در شرايط ديم :78

4-1-8- قابلیت انتقال مجدد آسیمیلاتها به دانه به روش وزني:87

4-1-9-مقایسه دو روش بکار برده شده در ارزیابی ژنوتیپهااز نظر قابلیت انتقال مجدد آسیمیلاتها :89

4-1-10-ارزیابی ژنوتیپها بر اساس شاخص های تحمل خشکی (حاصل از عملکرد سایت آبی و دیم)91

4-1-11-همبستگی ساده بین صفات :94

4-1-11-2- ماتریس همبستگی ساده بین صفات در سایت دیم:97

4-1-12- نتیجه گیری. 100

4-1-13-پیشنهادات:101

فهرست منابع 102

چکیده:1

فصل اول کلیات.. 2

1-1مقدمه:2

1-2-اهداف:5

1-3-تاریخچه :5

1-4-شرایط مناسب برای رشد گندم:6

1-4-1- خاک.. 6

1-4-2-آب.. 6

1-4-3-رشد گندم:6

1-4-4-آب و هوای مناسب برای گندم:6

1-5-گیاه شناسی گندم:7

1-5-1-ریشه:7

1-5-1-1-ریشه های بذری:7

1-5-1-2-ریشه های تاجی:7

1-5-2-ساقه7

1-5-3-برگ:8

1-6-سنبله گندم:8

1-7-گرده افشانی و لقاح:8

1-8-دانه :8

1-8-1-گیاهک:9

1-8-2-سبوس:9

1-8-3-آندوسپرم :9

1-9-مراحل رشد دانه:9

1-10- فیزیولوژی سرعت و مدت رشد دانه:11

فصل دوم بررسی منابع. 13

2-1مفهوم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی:14

2-2- مواد فتوسنتزی در خلال پرشدن دانه:15

3-2- قابلیت انتقال مجدد ذخائر ساقه برای پر کردن دانه در شرایط تنش خشکی:22

2-4-مقاومت به تنش خشکی :24

2-5-محدودیت منبع و مخزن در شرایط تنش:25

2-6-بررسی صفات فیزیولوژیک مرتبط با موضوع:26

2-6-1-سرعت رشد اولیه:26

2-6-2- محتوی آب نسبی برگ (RWC )27

2-6-3- حفظ آب در برگ های جدا شده:28

2-6-4- عملکرد دانه :28

2-6-5- تعداد دانه در سنبله:30

2-6-6-وزن دانه:30

2-6-7- تعداد پنجه:32

2-6-8- عملکرد کاه:33

2-6-9-عملکرد بیولوژیک:33

2-6-10- شاخص برداشت (HI):33

2- 6- 11- ارتفاع بوته:35

2-6-12- خوشه:36

2-6-13-معیار گزینش برای تشخیص ارقام و ژنوتیپ های تحمل کننده تنش:36

فصل سوم مواد و روشها38

3- مواد و روشها :39

3-1-مواد گیاهی:39

3-2- مشخصات محل اجرای آزمایش :39

3-3-طرح آزمایشی و تیمارهای مورد بررسی:40

3-4- آزمایش مزرعه ای: در شرایط مزرعه قابلیت انتقال مجدد آسیمیلات ها به دانه و سهم ذخایر ساقه و خوشه در عملکرد به روش زیر برای هر ژنوتیپ محاسبه شد.42

3-4-1- صفات مورد اندازه گیری:44

3-4-2- سرعت رشد اولیه (EGV):44

3-4-4- وزن خشک بوته 15 روز پس از گلدهی:44

3-4-5- وزن خشک ساقه بدون برگ در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:44

3-4-6- وزن خشک ساقه بدون برگ 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-7-وزن خشک خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن :45

3-4-8- وزن خشک خوشه 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-9-طول خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:45

3-4-10- تعداد دانه در خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:45

3-4-11- تعداد دانه در خوشه 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-12-عملکرد خوشه در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن :45

3-4-13- عملکرد خوشه 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-14- عملکرد بیولوژیکی در شرایط محلول پاشی و شاهد در مرحله رسیدن:45

3-4-15- عملکرد بیولوژیکی 15 روز پس از گلدهی:45

3-4-16- عملکرد دانه در شرایط محلول پاشی و شاهد:46

3-4-17- عملکرد دانه در نیم متر طولی 15 روز پس از گلدهی:46

3-4-18- شاخص برداشت در شرایط محلول پاشی و شاهد (HI):46

3-4-19- وزن هزار دانه در شرایط محلول پاشی و شاهد:46

3-4-20- عملکرد دانه سایت آبی و دیم:46

3-4-21- آزمایش محتوی آب نسبی برگ (RWC):46

3- 4-22-آزمایش آب نگهداری شده در برگهای جدا شده(ELWR):47

3-4-23- تاریخ رسیدن:47

3-4-24- تعداد روز تا ظهور خوشه:47

3-4-25- تعداد سنبله درمتر مربع:47

3-5- محاسبه آماری :47

3-5-1-تجزیه واریانس و آزمون مقایسه میانگین ها:47

3-5-2- رسم گرافها و جداول:47

3-5-3 همبستگی ساده بین صفات و مدل رگرسیون:47

3-5-4- شاخص های مقاومت به خشکی:47

3-5-4-1- شاخص تحمل خشکی:47

3-5-4-2- شاخص تحمل:48

فصل چهارم نتایج بحث.. 49

4-نتایج وبحث:50

4-1- انتقال مجدد آسیمیلاتها از ساقه به دانه:50

4-1-1-تجزیه واریانس ومقایسه میانگینها در سایت آبی (بدون محلول پاشی):50

4-1-2- تجزیه واریانس ومقایسه میانگین ها در سایت آبی (محلول پاشی شده):54

4-1-3-تجزیه واریانس ومقایسه میانگینها در سایت دیم (بدون محلول پاشی):57

4-1-4-تجزیه واریانس ومقایسه میانگین ها در سایت دیم (محلول پاشی شده):60

4-1-5- قابلیت انتقال مجددآسیمیلاتهابه دانه به روش محلول پاشی:63

4-1-6-تجزیه واریانس قابلیت انتقال مجدد به روش وزنی:68

4-1-7-تجزیه واریانس قابليت انتقال مجدد به روش وزنی در شرايط ديم :78

4-1-8- قابلیت انتقال مجدد آسیمیلاتها به دانه به روش وزني:87

4-1-9-مقایسه دو روش بکار برده شده در ارزیابی ژنوتیپهااز نظر قابلیت انتقال مجدد آسیمیلاتها :89

4-1-10-ارزیابی ژنوتیپها بر اساس شاخص های تحمل خشکی (حاصل از عملکرد سایت آبی و دیم)91

4-1-11-همبستگی ساده بین صفات :94

4-1-11-2- ماتریس همبستگی ساده بین صفات در سایت دیم:97

4-1-12- نتیجه گیری. 100

4-1-13-پیشنهادات:101

فهرست منابع 102

گندم یکی از قدیمی ترین و پر مصرف ترین گیاهان زراعی می باشد که در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوائی و در نقاط مختلف دنیا کشت می شود بطوریکه می توان گفت از سالیان بسیار دور و قبل از آنکه بشر به موارد مصرف سایر گیاهان از نظر تغذیه پی ببرد مهمترین منبع تغذیه ای برای انسان بوده است. همچنین زراعت آن از تمام گیاهان ساده تر و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوائی متفاوتی باشند بیشتر است. گندم مهمترین محصول استراتژیک ایران و جهان است. غذای اصلی اغلب مردم جهان را تشکیل می دهد. اهمیت گندم به دلیل رفع گرسنگی و تامین حداقل احتیاجات غذایی بدن آنرا از زمانهای دور به صورت یک عامل مهم و اصلی در مبارزه با قحطی و گرسنگی در آورده به طوریکه امروزه گندم و گرسنگی دو عامل علت و معولند. حدود 60 سطح مزارع جهان تحت کشت غلات است که از این مقدار 33 به کشت گندم اختصاص دارد. تولید گندم در درجه اول به منظور تغذیه انسان (75)و در درجه بعدی برای مصارف صنعتی( 15 )و مصرف بذر( 10 ) است.

گندم اصلی ترین منبع کالری و پروتینی غذای انسان است و با پایئن رفتن سطح اقتصادی زندگی، میزان اتکاء به آن افزایش می یابد. به طور خلاصه می توان گفت که گندم مستقیما با تغذیه و اقتصاد جهانی رابطه دارد، و بیش از 35 از جمعیت جهانی از لحاظ تغذیه ای به گندم وابسته اند. در دنیای امروزه گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است بلکه از لحاظ سیاسی نیز اهمیت آن هم پایه نفت است. در واقع باید گفت سلاح گندم از سلاح نظامی هم قدرتمند تر است. اهمیت گندم بیشتر به خاطر کمبود سایر مواد غذائی و سهولت در کشت تولید، سهولت حمل و نقل، محدوده وسیع کشت، سهولت تبدیل و نیاز به آب کم در زمان کشت، سهولت نگهداری و کالری و تولید زیاد آن است (نی*****رشت، 1381).

از نظر تهیه نان و ارزش نانوائی، آرد هیچ یک از غلات به پای آرد گندم نمی رسد. اگر چه گندم را به عنوان یک منبع غذایی نشاسته دار در نظر می گیرند ولی محتوای سایر مواد غذایی با ارزش مثل پروتئین‌ها، مواد معدنی، ویتامینها نیز می باشد و نشاسته آن به آسانی هضم می شود.

آب عامل بسیار مهمی است که در زندگی این گیاه بی نهایت موثر است. هرچه محیط خشک تر باشد، چون توازن بین جذب آب از زمین و تبخیر آب به هم می خورد به نبات و رشدآن صدمه واردمی شود و موجب پژمردگی نبات و چروکیده شدن دانه می گردد. آب باعث نقل و انتقال مواد در گیاه می شوند. نیز مقاومت گیاه را در مقابل گرما زیاد می کند. از طرف دیگر، افزایش جمعیت جهان سبب شده است که مردم برای س*****ت و بهره برداری از امکانات طبیعی در مناطق نامناسب برای کشاورزی کشت و کار نمایند این مناطق به مناطق حاشیه ای معروف است، و نسبت بارندگی سالیانه به تبخیر و تعرق بالقوه منطقه‌ای (pf/ETpm)آنها از 6/0 کمتر است(باکس و همکاران،1991)و عموما دارای اقلیم نیمه خشک، خشک و گرم اراضی شیب دار و خاکهای کم عمق با ظرفیت نگهداری آب کم می باشند و همچنین دارای عوامل محدودکننده از قبیل شوری، کمبودمواد معدنی و یا زیادی بیش از حد این مواد می باشند. منابع آبی در این مناطق اعم از بارندگی، آبخیز ها و سفره های زیرزمینی ناچیز است و بیش از حد مورد بهره برداری قرار می گیرند(رحیمی،1372).

قسمت وسیعی از اراضی زیر کشت غلات در جهان، از جمله دیمزار های غرب ایران در این مناطق قرار دارند. استان کرمانشاه در غرب ایران دارای شرایط اقلیمی مدیترانه ای است که به تعریف آمبرژه منطقه نیمه خشک سرد محسوب می شود(طلیعی ، 1373).

شرایط اقلیمی مدیترانه ای با باران های زمستانه، که حداکثر مقدار آن همزمان با حداقل میزان دما و وتشعشعات رخ می دهد ومشخص می شود(براون وهمکاران، 1987).

درچنین شرایطی میزان بارندگی دراواسط بهارکاهش یافته ودما به سرعت افزایش می یابد بنابراین محصولات کشت شده در پائیز، اکثراً درمرحله پرشدن دانه، باخشکی مواجه می شوند(پاسیورا، 1972).

ایران با متوسط نزولات جوی به میزان 240 میلیمتر در سال در زمره مناطق خشک جهان طبقه بندی می شود. پائین بودن میزان نزولات آسمانی وپراکنش نامناسب آن در سالهای اخیر باعث کاهش تولید گندم گردیده است. بنابراین بایستی توجه بیشتری به مطالعات اثرات تنش خشکی، نحوه توارث مقاومت به خشکی وانتخاب ارقام مقاوم به خشکی شود. کمبود غذا در جهان باعث شده است که توجه دست اندرکاران کشاورزی جهان و دیگر ارگانهای ذیربط به استفاده موثرتر از استعداد های مناطق خشک مبذول گردد. در این مناطق بارندگی غیر قابل اطمینان بوده و متوسط نزولات در آنها کمتر از میزان تبخیر است. این مناطق شامل نواحی خشک ونیمه خشک است. در نواحی نیمه خشک با وجود اینکه بارندگی در آنها غیرقابل اطمینان است، ولی در صورتی که روشهای خاصی اعمال گردد، این میزان بارندگی برای کشت بعضی گیاهان زراعی کافی می باشد. توجه جهان به توسعه نواحی خشک را می توان از برنامه نواحی خشک یونسکو که از سال 1951 آغاز شده است وهدف آن ارتقا و ترغیب تحقیقات در جهت رفع مسایل موجود در سرزمینهای خشک جهان می باشد، استنباط کرد. با افزایش سرسام آورجمعیت جهان، فشار وارده بردیمزارها که باحواشی نیمه خشک آن یک سوم سرزمینهای جهان راتشکیل می دهد، افزایش یافت. خشکی خطری برای تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی در سرتاسر جهان است. از طرف دیگر، یک عامل کاهش دهنده، عملکرد می باشد.

خشکی موقعی اتفاق می افتد که ترکیبی از عوامل فیزیکی و محیطی باعث تنش در داخل گیاه شده ودر نتیجه تولید را کاهش می دهد(لارسون وایستن، 1971). از آنجا که کشور مادارای آب و هوای نیمه خشک است، وقوع تنش خشکی در دوره رشد گیاهان زراعی امری اجتناب ناپذیر است. لذا می توان گفت که کمبود آب یکی از مشکلات اساسی کشاورزان ایران است(خدابنده وهمکاران، 1376).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران