نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روان شناسی بالینی

تاثیر اعتیاد به شبکه های مجازی بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه علاءالدوله سمنانی گرمسار

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 887
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 8
فرمت فایل : word
حجم فایل : 43kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر اعتیاد به شبکه های مجازی بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه علاءالدوله سمنانی گرمسار شکل گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علاءالدوله سمنانی، گرمسار با جامعه آماری به تعداد 1430 نفر تشکیل داده‌اند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 302 نفر تعیین شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه اعتیاد به شبکه مجازی یانگ با پایایی 95/0، پرسش‌نامه استاندارد وضعیت سلامت روانی (ghq) قهرمانی با پایایی 74/0 می‌باشد. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسش‌نامه بررسی و مورد تأیید متخصصان حوزه مربوطه قرار گرفت. داده‌ها در دو سطح توصیفی، شامل: جداول توزیع فراوانی و درصدی، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی: شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فهرست منابع

روش:

در این تحقیق نیز محققان در صدد‌ بررسی‌ فرضیه‌های زیر هستند:

مقدمه:

کلمات کلیدی

چکیده:

روشن است که رشد روز افزون اینترنت فواید و اهمیت غیر‌ قابل‌ انکاری دارد. چندان که در دوران حاضر، نقش محوری اینترنت چنان اساسی است که بدون آن امکان برنامه‌ریزی، توسعه و بهره‌وری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آیـنده امـکان‌پذیر‌ نخواهد‌ بود. اینترنت به عنوان رسانه‌ای قوی و تکنولوژی چند‌رسانه‌ای، اکثر نیازهای بنیادین بشر را تأمین می‌کند و همین مسأله موجب کشش افراد برای تأمین نیازهایشان به دنیای مجازی است. تا حدی‌ کـه‌ ایـن وابستگی تبدیل به اعتیاد آنها به این محیط می‌شود (فرشباف، 1388) و نباید از پیامدهای ناگوار و مخرب آن به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی غافل ماند. البته سخن گفتن‌ از‌ آسیب‌های‌ اینترنت به معنای نـفی ایـن‌ پدیده‌ و نگاه‌ منفی بدان نیست. بلکه واقعیت این است که اینترنت دارای کارکردهای مثبت و منفی می‌باشد. اینترنت از فن‌آوری‌هایی نیست که بی چون‌ و چرا‌ تحمیل‌ شده باشد بلکه رسانه‌ای است کـه بـه انـتخاب‌ خود‌ همان‌طور که هست، مـی‌توان از آن اسـتفاده کـرد و یا به طور کلی از آن چشم پوشید. اینترنت و شبکه های مجازی به مثابه‌ یک‌ تیغ‌ دو لبه است که با آموزش صحیح و فرهنگ‌سازی می‌توان، استفاده‌های‌ فـراوانی از آن نـمود. در غـیر این صورت با استفاده نامناسب، آموزش غیر اصـولی و عـدم وجود فرهنگ کاربری‌، هویت‌ اجتماعی‌ و فردی انسان به وسیله آن از بین می‌رود (فتوره‌چی، 1385، 16‌). هم‌زمان‌ با دسترسی گسترده افراد به ایـنترنت، شـاهد نـوع جدیدی از اعتیاد، یعنی؛ اعتیاد اینترنتی[1] هستیم که‌ مسأله‌ خاص‌ عـصر اطلاعات است. همانند انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به شبکه های اجتمایی امروزه با‌ علایمی‌ هم‌چون‌ اضطراب، افسردگی، کج‌خلقی، بی‌قراری، افـکار وسـواسی یـا خیال‌بافی راجع به مباحث پیرامون در شبکه اجتماعی همراه است. از‌ طرفی‌ در‌ عین حال که روابـط ایـن افراد به ویژه نوجوانان و جوانان در جهان مجازی افزایش‌ می‌یابد‌، در مقابل، از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کـاسته مـی‌شود. ضـمن آن‌ که‌ احتمال‌ لطمه دیدن عملکرد آموزشی و تحصیلی نیز وجود دارد (امیدوار و صـارمی، 1381، 25).

بـا تـوجه‌ به‌ پیامدهایی که اعتیاد به شبکه های مجازی برای فرد معتاد به آن دارد، مثل تغییر‌ دادن‌ سـبک‌ زنـدگی بـه منظور صرف زمان بیش‌تر در این شبکه هار صرف وقت بیش‌تر در‌ اینترنت‌، کاهش‌ روابط اجتماعی، نادیده گـرفتن خـانواده و دوسـتان، مشکلات مالی ناشی از هزینه‌های بهره‌گیری از اینترنت‌، مشکلات‌ تحصیلی؛ به نظر می‌رسد که لازم است، مـسأله اعـتیاد به شبکه های مجازی و ابعاد‌ آن‌ مورد بررسی قرار گیرد (یانگ[2]، 1998، 106). احساس این‌که از طریق یـک موبایل، کامپیوتر و... مـی‌توان، با دیگری‌ ارتباط‌ برقرار کرد، حس خوشایندی را به فرد کاربر می‌دهد. او دیگر نیازمند‌ یک‌ مـکان یـا فضای خاص برای ایجاد ارتباط‌ نیست‌. برقراری‌ ارتباطات اجتماعی از طریق اینترنت سـهل‌الوصول شـده‌ اسـت‌. برای معتادان شبکه های مجازی، دوستی اینترنتی خیلی سریع اهمیت می‌یابد و جایگاه روابط خانوادگی و دوستان‌ قدیمی‌ را مـی‌گیرد. ایـن اعـتیاد در‌ اکثر‌ موارد منجر‌ به‌ شکست‌ ازدواج‌ها و بی‌ثباتی در روابط بین فردی‌ و اجتماعی‌ مـی‌شود (فـرشباف، 1388، 12).

در خصوص سلامت روانی فرندسون[3] (1961) اعتقاد دارد کـه سـلامت‌ روانی‌[4] با‌ پیشرفت و موفقیت در یادگیری ارتباط بسیار نزدیکی دارد، زیرا ناسازگاری هیجانی موجب ناکارآمدی عقلی‌ در‌ افراد مـی شـود (Frandson,1961:88). مـدیران آموزشی در نقش رهبری، تأثیر بسیاری در ایجاد جو‌ روانی‌ مناسب‌ و برقراری روابط انـسانی مـطلوب و نـهایتاً تحقق اهداف آموزشی مدارس دارند. به ویژه، هنگامی که‌ آنها‌ دیگران را به سمت سـلامت روانـی هـدایت می کنند، باید مطمئن باشند که‌ محیط‌ روانی‌ مطلوبی برای فعالیت و سازگاری در مدرسه شـکل گـرفته است(Smith PH,1956:65).

اگر چه مفهوم سلامت روانی سال ها موضوع مورد بحث‌ در‌ مـیان روان پزشـکان، روان شناسان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی بوده است، با‌ این‌ وجود، هنوز تـعریف جـامع و قـابل قبولی برای‌ سلامت‌ روانی‌ وجود ندارد. این امر تا حدودی ناشی‌ از‌ فقدان تعریف قابل قـبول و کـاملی از بـهنجاری است و در بسیاری موارد، به زمینه‌ هایی‌ مربوط می شود که نویسندگان‌ مـختلف‌ بـه سلامت‌ روانی‌ پرداخته‌ اند(گنجی،1389: 27). مثلاً پزشکان بهنجاری یا سالم‌ بودن‌ را نداشتن علائم بیماری تلقی می کـنند و بـه عبارتی سلامت و بیماری را‌ در‌ دو قطب مخالف یکدیگر قرار می‌ دهند. در مقابل برخی‌ مـعتقدند‌ فـردی ممکن است فاقد علائم‌ بیماری‌ روانی بـاشد، امـا ایـن به آن معنی نیست که از سلامت روانی کـامل‌ بـرخوردار‌ باشد. روانپزشکان فردی را سالم‌ می‌ دانند‌ که تعادلی بین‌ رفتارها‌ و کنترل او در مواجهه‌ بـا‌ مـشکلات اجتماعی وجود داشته باشد(میلانی فر ب، 1382: 3-2).

مـفهوم بـهداشت روانی[5] اولیـن بـار در سـال 1905 همزمان‌ با‌ شروع نهضت بهداشت روانـی پدیـدار گشت‌. در‌ سال 1948‌ کمیته‌ مقدماتی‌ کنگره جهانی بهداشت روانی‌، بهداشت روانی را به عـنوان شـرایطی که موجب بهبود و توسعه جسمی، ذهـنی و عاطفی فرد می‌ شـود‌، در نـظر آورد. سازمان بهداشت جهانی[6]، بهداشت‌ روانـی‌ را‌ در‌ درون مـفهوم کلی‌ بهداشت‌، توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی تعریف مـی کـند و سلامت روان را عبارت‌ از‌ قابلیت‌ ارتباط مـوزون و هـماهنگ بـا دیگران، تغییر و اصـلاح‌ مـحیط‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و حل‌ مـنطقی‌ تـضادها و تمایلات شخصی در نظر می آورد.

منینجر[7] معتقد است که سلامت روانی یعنی سازگاری انسان بـا خـود و نیز جهان پیرامون با حداکثر اثـربخشی و شـادمانی. از این‌ رو فـرد سـالم، شـخصی است که علاوه بـر توانایی به کارگیری رفتار بهنجار اجتماعی، قدرت مقابله و نیز قبول واقعیت های اجتناب ناپذیر زنـدگی را دارا بـاشد(Menninger,1945: 32).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران