نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

ارزيابي و انتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 794
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 145
فرمت فایل : word
حجم فایل : 952kb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

زنجيره تامين، مجموع هايازفعاليت هاوفرآيندهاي متنوع  تجاري(همچون تأمين كننندگان،كارخانجات، توزيع كنندگان  ) ميباشد،كه بايكديگردرجهت بدستآوردن موادخام، تبديل موادخام به محصولات نهايي و تحويل اينمحصولات نهايي به خرده فروشان همكاريمي كنند.امروزه شرکت هاي توليدي براي حفظ جايگاه رقابتي خود بايد هزينه هاي اضافي فرآيندهاي مختلف زنجيره تامين را با استفاده از اصلاح فرآيندها کاهش دهند. از جمله اصلاح اين فرآيندها، برون سپاري قطعات و خدماتي است که جزء کالاهاي استراتژيک سازمان به حساب نمي آيند و با برونسپاري آن ها علاوه بر کاهش قيمت محصولات نهايي، هزينه هاي نيروي انساني و تکنولوژي نيز كاهش مي يابند و به اين ترتيب امکان تمرکز بيشتر بر روي شايستگي هاي محوري سازمان فراهم مي آيد. در اين ميان انتخاب تامين کنندگان مناسب،به شکل معناداري منجربه کاهش هزينه هاي خريدموادوبه بودشرايط رقابتي مي گردد .به همين دليل،متخصصين  باور دارند که،مهمترين فعاليت درپارتمان خريداست.

تاکنون مدلهاي متفاوتي براي حل اين مسئله به کار گرفته شده اند که همواره به انتخاب تامين کنندگان سطح اول که مستقيما با خريدار در ارتباطند مي پردازند و توجهي به تامين کنندگان سطح دوم ندارند. اين در حالي است که اغلب کارخانجات براي موضوع تامين کنندگان لايه دوم اهميت ويژه اي قايل هستند و اگرچه در مطالعات آکادميک توجهي به اين موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد استفاده مي تواند تاثير بسزايي در کيفيت و قيمت قطعات نهايي داشته باشد. به همين دليل در اين پژوهش تلاش بر اين است تا علاوه بر تامين کنندگاني که به طور مستقيم با شرکت درارتباطند، تامين کنندگان تامين کنندگان نيز به عنوان سطح دوم تامين مورد بررسي قرار گيرند و تامين کنندگان بهينه در هر دو لايه انتخاب شوند. به اين ترتيب با در نظر گرفتن خصوصيات تامين کنندگان سطح دوم نظير قيمت، کيفيت و حمل و نقل به موقع، تاثير ويژگي هاي مختلف آنان درانتخاب تامين کنندگان سطح اول بررسي مي شود. در نهايت اعتبار مدل هاي ارائه شده با استفاده از نمونه هاي عددي متعدد سنجيده شده است.

 

عناوين

صفحات

فصل اول : كليات تحقيق

1

1-1 انتخاب حوزه تحقيق

2

1-2 بيان خلاصه اي از مسئله و پرسش آغازين

2

1-3 ضرورت انجام تحقيق

4

1-4 نوآوري هاي تحقيق

5

1-5 اهداف تحقيق

6

1-6 نحوه بررسي ادبيات موضوع

7

1-7 کليد واژگان جستجو

7

فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوع

8

2-1 مديريت زنجيره تامين

9

2-2 تاريخچه و روند تکامل مديريت زنجيره تامين

10

 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10

ز

2-2-2 دهه 1970

11

2-2-3 دهه 1980

11

2-2-4 دهه 1990

11

2-3 عمليات اصلي زنجيره تامين

12

2-3-1 عمليات تامين منابع و تدارکات

13

2-3-1-1 خريد

14

2-3-1-2 مديريت مصرف

15

2-3-1-3 انتخاب فروشنده

15

2-3-1-4 مذاکره قرارداد

16

2-3-1-5 مديريت قرارداد

17

2-4 تاريخچه مساله انتخاب تامين کنندگان

18

2-5 روش هاي حل مسئله انتخاب تامين کنندگان

22

2-5-1 روش هاي تحليلي

22

2-5-2 تکنيک هاي هوش مصنوعي

22

 

2-5-3 تکنيک هاي MADM

24

ح

2-5-4 مدل هاي رياضي

25

2-5-5 مدل هاي آماري

27

2-5-6 تئوري مجموعه هاي فازي

27

2-6 بررسي ويژگي هاي مختلف مساله انتخاب تامين کنندگان

29

2-6-1 تعين اندازه سفارشات به تامين کننده ها

29

2-6-2 مدل هاي چند دوره اي

30

2-6-3 مدل هاي موجودي

30

2-7 جمع بندي

31

فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پيش فرض هاي آن

32

3-1 مقدمه

33

3-2 مدل سفارش يك محصول خاص

33

3-3 معيارهاي مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامين کنندگان

35

3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول

37

3-5 مدل انتخاب ترکيب بهينه وسائل حمل و نقل

40

 
 

3-6 مدل انتخاب تامين كنندگان با حداقل کردن هزينه هاي موجودي و نگهداري کالا

41

3-7 جمع بندي

42

فصل چهارم: معرفي مدل هاي ارائه شده

43

4-1 مقدمه

44

4-2 معرفي مدل پيشنهادي تک محصولي

44

4-2-1 پارامترهاي مدل تک محصولي

44

4-2-2 فرمولسازي رياضي

45

4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول

47

4-3-1 پارامترهاي مدل سفارش همزمان چند محصول

47

4-4 مدل انتخاب تامين کنندگان به همراه انتخاب وسايل حمل و نقل

50

4-4-1 پارامترهاي مدل

51

4-4-2 فرمولسازي رياضي

52

4-5 پارامترهاي مدل انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن هزينه هاي موجودي

54

4-5-1 فرمولسازي رياضي

55

4-6 جمع بندي

57

 

فصل پنجم : نتايج عددي

58

5-1 مقدمه

59

5-2 تکنيک هاي تصميم گيري چند هدفه و برنامه ريزي آرماني

59

5-3 تبديل مدل غير خطي چند هدفه به مدل غير خطي تک هدفه

63

5-4 نتايج عددي براي مدل سفارش تک محصولي

67

5-5 مثال هاي عددي مدل سفارش همزمان چند محصول

71

5-6 نتايج عددي براي مدل انتخاب ترکيب بهينه وسايل حمل و نقل

77

5-7 نتايج عددي براي مدل انتخاب تامين کنندگان با احتساب هزينه موجودي و نگهداري

81

فصل ششم: نتيجه گيري

84

6-1 نتايج کسب شده

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول

صفحات

جدول2-1 دسته بندي مقالات مختلف

21

جدول 5-1 تعداد متغير ها،محدوديت ها و محدوديت هاي غير خطي

65

جدول 5-2 تعداد متغير ها، محدوديت هاي مسئله با ابعاد مختلف

66

جدول 5-3 شبکه تامين بهينه برای مدل تک محصولي

67

جدول 5-4 مثال عددي براي مدل تک محصولي

70

جدول 5-5 ضريب مصرف مواد اوليه مختلف در محصولات

71

جدول 5-6 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مسائل مختلف

74

جدول 5-7 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مدل با ابعاد بزرگتر

76

جدول 5-8 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل

77

جدول 5-9 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل با سايز بزرگ

79

جدول 5-10 محصولات و مواد اوليه توليدي به وسيله هر تامين کننده

81

جدول 5-11 ضريب مصرف هر يک از مواد اوليه در محصولات

81

جدول 5-12 پاسخ هاي بهينه حاصل از حل مدل

81

فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شكل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجيره تامين ساده

9

شکل 2-2 زنجيره تامين توسعه يافته

10

شکل 2-3 سير تکاملي زنجيره تامين

12

شکل 2-4 عمليات زنجيره تامين

13

نمودار 2-5 توزيع مقالات هوش مصنوعي

23

نمودار 2-6 توزيع مقالات MADM

25

نمودار 2-7 توزيع مقالات مربوط به مدل هاي رياضي

26

نمودار 2-8 تعداد مقالات فازي منتشر شده در هر سال

27

شکل 2-9 مقالات تركيبي روش AHP با ساير روش ها

28

نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکي و ترکيبي در 10 سال اخير

29

شکل 3-1 شبکه تامين قطعه مورد نظر خريدار و مواد اوليه

35

شکل 3-2 شبکه تامين مربوط به سفارش همزمان چند محصول

39

شکل 5-1 روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه

60

شکل 5-2 شبکه تامين بهينه براي مدل تک محصولي

67

شکل 5-3 شبکه تامين بهينه براي سفارش همزمان چند محصول

73

 

همانطور که در فصل هاي گذشته بررسي شد، تاکنون هيچ مدل برنامه‍ريزي رياضي براي انتخاب تامين کنندگان دو لايه از زنجيره تامين ارائه نشده است و با توجه به اهميت اين موضوع در افزايش کارايي زنجيره‍هاي تامين و بهينه سازي فرايند انتخاب تامينن کنندگان و اين که مسئله مورد نظر دغدغه صنعت نيز مي‍باشد، در اين فصل، ابتدا مدل رياضي انتخاب بهترين تامين‍کنندگان براي سفارش يک محصول خاص ارائه شده است و در ادامه اين مدل از جهات گوناگون توسعه يافته تا به واقعيات و نيازهاي موجود در صنعت نزديک‍تر شود.

3-2 مدل سفارش يک محصول خاص

مواد و قطعات خريداري شدها  50 درصدكله زينه‍ هايتوليديراتشكيل مي‍دهند. بنابراين هزينه‍ هاي مديريت زنجيره‍ تامين،يك عنصراصليدرمديريت هزينهكلوافزايشسودآوريشركتمي‍باشد .تصميماتبرون‍سپاريتنهابهموادوقطعاتمحصولمحدودنمي‍شودودررابطهبافعاليتهايغيرتوليديازقبيلخدمات پشتيبان ي نيز قابل كاربرد است.دركنارملاحظات هزينه و سود،درتصميمات تامين،مسائل استراتژ‍يك،ارزيابيمالي،كاراييو ريسكدررابط هباتامين‍كننده،قابليتاطمينان،زمانهايپيشبرد وتحويلمدنظرقرارمي‍گيرند.زمانيكهتماماينفاكتورها باهمدرنظرگرفته مي‍شوند،تصميم تأمين مي‍توانديك تصميم بسيارپيچيدهوحس اسباشدكه برسودآوري وموقعيت رقابتي تأثير ‍می‍گذارد. مدل ارائه شده در اين بخش حالتي را در نظر مي‍گيرد که يک شرکت صنعتي برايتوليدخودنيازمندبه مونتاژچندين  قطعه مي‍باشدتاازتركيب آنهامحصول انهاي يخودراتشكيل دهد و در نهايت تصميم به برون‍سپاري قطع ه‍اي خاص مي‍گيرد. در اين ميان مي‍بايست از بين Jتامين‍ کننده لايه اول خود، تعدادي را بر اساس تقاضاي مورد نظر براي تهيه قطعه خاص و ظرفيت توليد هر يک از تامين‍ کنندگان انتخاب نمايد و در نهايت محصولات رابه آن‍ها سفارش دهد. همچنين فرض بر اين است که قطعه مورد نظر كه شركت خريدار تصميم به برون‍سپاري آن گرفته است، متشکل از M قلم ماده اوليه است که تامين‍ کنندگان لايه اول بايد آنها را بر اساس ضريب مصرف در قطعه توليدي، تهيه کنند. به همين منظور بايد از بين P تامين‍ کننده لايه دوم که هر کدام تعدادي از مواد اوليه مورد نياز را توليد مي‍کنند، تعدادي را انتخاب کنند. از آنجايي که نحوه تامين مواد اوليه، کيفيت آن‍ها و ساير پارامترها، بدون شک بر عملکرد تامين‍ کنندگان مستقيم سازمان اثر گذارند‍[8]، مدل ارائه شده در اين بخش به صورت همزمان بهترين تامين‍ کنندگان را در هر دو لايه انتخاب مي‍کند و در حقيقت شبکه تامين را در حالت بهينه طراحي مي‍کند. پس از انتخاب بهترين تامين‍ کنندگان در هر دو لايه، به دليل وجود محدوديت ظرفيت توليد براي تامين‍ کنندگان مختلف، ميزان بهينه سفارشات به هر يک از آن‍ها نيز محاسبه مي‍شود. شكل (3-1 ) شبكه اي از تامين‍ کنندگان و خريدار را در دو لايه نشان مي‍دهد

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران