نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

نهاد معافیت از کیفر در پرتو قانون مجازات اسلامی1392

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1763
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 158
فرمت فایل : word
حجم فایل : 726kb

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شاهد تغییرات و نوآوری‏های اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری به ویژه قواعد حاکم بر مجازات‏ها با اتخاد رویکردی اصلاح گرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند.نهاد معافیت از کیفر، تأسیس نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابقه‏ای در متون قانونی ایران نداشته است. نهاد مذکورکه تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک مورد استفاده قرار می‏گیرد با هدف جلوگیری از «متهم » خطاب کردن بزهکارانی که دارای حالت خطرناکی خفیف می‏باشند و مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان تنظیم شده است.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نوین با تصویب نهاد معافیت از کیفر گامی مهم در راستای اصل فردی کردن مجازات ها وپرونده شخصیت متهم برداشته است ، در واقع قانونگذار این اختیار را به قضات محاکم اعطاء نموده است تا با بررسی وضعیت روانی واجتماعی متهم و نداشتن حالت خطرناک وی را از مجازات معاف نماید در واقع هدف قانونگذار از وضع چنین نهادی کاستن از اعمال حبس های کوتاه مدت ،کاهش هزینه های نگهداری زندانیان ،جلوگیری از پدیده برچسب زنی و... می باشد.بنابراین فردی که برای اولین بار مرتکب جرمی خفیف می گردد و روانه زندان می شود علاوه بر این که قبح زندان برای او ریخته می شود در آخر خود انگاره مجرمانه در او شکل می گیرد. اعطای نهاد معافیت از کیفر دارای شرایط واصولی است که توسط قانونگذار در ماده 39 ق.م.ا مصوب 1392لحاظ شده است که به تفصیل در متن پایان نامه توضیح خواهم داد.

کلمات کلیدی: معافیت از کیفر، اصلاح و بازپروری، برچسب مجرمانه، مجرمین غیرخطرناک.

عنوانصفحه

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله تحقیق.. 3

اهمیت موضوع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 4

پیشینة تحقیق.. 5

سابقه تحقیق نهاد معافیت از کیفر.. 5

سازماندهی تحقیق.. 5

سئوالات و فرضیات تحقیق.. 6

فرضیه:.. 6

روش تحقیق.. 7

بخش اول: مفاهیم وکلیات.. 8

فصل اول: مفهوم و تاریخچه جرم و مجازات.. 9

مبحث اول: مفهوم جرم و مجازات.. 9

گفتار اول: مفهوم جرم.. 9

بند اول: تعریف جرم از منظر فقه اسلامی.. 9

بند دوم: تعریف جرم از منظر قانون مجازات اسلامی.. 9

بند سوم:تعریف جرم از منظر علمای حقوق کیفری.. 10

گفتار دوم :مفهوم مجازات.. 10

مبحث دوم: سیر تحولات کیفر تا عصر روشنفکری.. 11

گفتار اول: دوره خودیاری و انتقام خصوصی.. 12

گفتار دوم: دوره قصاص یا مقابله به مثل.. 14

گفتار سوم: دوره دادگستری عمومی تا عصر روشنگری.. 16

مبحث سوم: بررسی تأثیر مکاتب بر عملکرد مجازات‌‎ها.. 20

گفتار اول: مکتب عدالت مطلقه.. 20

گفتار دوم: مکتب اصالت سودمندی.. 22

گفتار سوم: مکتب نئوکلاسیک.. 24

گفتار چهارم: مکتب اصالت تحصل.. 25

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی جدید.. 27

فصل دوم: اهداف، ویژگی‎های بنیادی و اصول حاکم بر مجازاتها.. 29

مبحث اول: اهداف کلی مجازات.. 29

گفتار اول: هدف اخلاقی و اجرای عدالت.. 29

گفتار دوم: هدف ارعاب انگیزی و عبرت آموزی.. 30

گفتار سوم: هدف اصلاحی و سازگاری مجدد اجتماعی.. 32

مبحث دوم: ویژگیهای بنیادی مجازاتها.. 33

گفتار اول: رنج و مشقت مجرم.. 33

گفتار دوم: رسوا کنندگی.. 35

گفتار سوم: معین بودن.. 36

گفتار چهارم: قطعیت داشتن.. 38

مبحث سوم: اصول حاکم بر مجازاتها.......................... 39

گفتار اول: اصل قانونی بودن مجازات.. 39

گفتار دوم: اصل شخصی بودن مجازات.. 41

گفتار سوم: اصل تساوی بودن مجازات.. 42

فصل سوم: اقسام مجازات و طبقه بندی آنها.... 43

مبحث اول: طبقه بندی مجازات ها واقسام آن.. 44

گفتار اول: اقسام مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 44

بنداول: حد.. 44

بند دوم: قصاص.. 44

بند سوم: دیه.. 45

بند چهارم: تعزیر.. 45

گفتار دوم: طبقه بندی مجازات برحسب نسبت آنها با یکدیگر.. 45

بند اول: مجازات اصلی.. 46

بند دوم: مجازات تکمیلی.. 46

بند سوم: مجازات تبعی.. 47

گفتار سوم: طبقه بندی مجازات برحسب موضوع آنها.. 48

بند اول: مجازات‎های بدنی.. 48

بند دوم: مجازات محدود کننده آزادی و سالب آزادی.. 48

بند سوم: مجازات‎های مالی.. 49

مبحث دوم:بررسی عوامل مؤثر بر مجازات.. 51

گفتار اول:کیفیات مخففه مؤثردر میزان مجازات:.. 51

بند اول :کیفیات مخففه قانونی.. 51

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:.. 52

ب) همکاری مؤثر متهم:.. 53

پ)حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم:.. 53

ج) اعلام و اقرار متهم:.. 53

چ) ندامت:.. 53

ح) کوشش متهم پس از جرم:.. 54

خ) خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم:.. 54

د) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم:.. 54

بند دوم :کیفیات مخففه قضایی.. 55

گفتاردوم: معاذیر تخفیف دهنده مجازات.. 55

بند اول: عذر همکاری.. 56

بند دوم: عذر ترک جرم.. 56

بند سوم: عذر خانوادگی.. 57

بند چهارم: عذر اعانت.. 57

گفتار سوم: مرجع صالح جهت اعمال کیفیات مخفّفه:.. 57

گفتار چهارم: اسباب سقوط مجازات‎ها.. 59

بند اول: فوت محکومٌ‎علیه.. 60

بند دوم: توبه.. 60

بند سوم: گذشت متضرر از جرم.. 61

بند چهارم: عفو محکومٌ‎علیه.. 62

بند پنجم: نسخ قانون جزا.. 62

بند ششم: مرور زمان مجازات.. 63

بخش دوم:.. 64

مبانی نظری معافیت از کیفر.. 64

فصل اول: مفهوم و علل گرایش و شرایط اعطاء معافیت از کیفر.. 65

مبحث اول: مفهوم معافیت.. 65

گفتار اول: مفهوم معافیت در قانون مجازات اسلامی.. 65

گفتاردوم: مفهوم معافیت از دیدگاه حقوقدانان.. 66

مبحث دوم: عوامل گرایش به سمت نهاد معافیت از کیفر.... 66

گفتار اول: نارسائی در تأمین اهداف مجازات ها.. 66

گفتار دوم: اصل فردی کردن مجازات ها و پرونده شخصیت.. 68

گفتار سوم: عدم بازسازگاری مجرم در حبس‎های کوتاه مدت.. 70

گفتار چهارم: تردید در کارکردهای مجازات حبس.. 72

مبحث سوم: شرایط اعطاء معافیت از کیفر.. .. 74

گفتار اول: سبک بودن جرم ارتکابی.. 75

گفتار دوم: وجود جهات تخفیف.. 76

گفتار سوم: پیش‎بینی اصلاح مرتکب.. 78

گفتار چهارم: جبران ضرر و زمان یا برقراری ترتیبات جبران.. 78

گفتار پنجم: فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر.. 79

فصل دوم: بررسی اهداف و آثار معافیت از کیفر.. 80

مبحث اول: اهداف نهاد معافیت از کیفر.. 80

گفتار اول: معافیت، نهادی در راستای اصل تفرید مجازات‎ها.. 80

گفتار دوم : معافیت؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری.. 81

گفتارسوم: معافیت نهادی، در جهت قضازدایی.. 82

گفتارچهارم: نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن.. 82

مبحث دوم: آثار و نتایج مثبت نهاد معافیت از کیفر.. 84

گفتار اول: کاهش جمعیت کیفری زندان‎‏ها.. 85

گفتار دوم: کاهش هزینه‎‏های نگهداری زندانیان.. 87

گفتار سوم: توجه به پرونده شخصیت مجرم و محور قرار گرفتن اصل فردی کردن مجازات ها.. 88

گفتار چهارم: عدم تسری حکم معافیت از کیفر به مجازات‎های تکمیلی و تبعی 91

مبحث سوم: معایب سیاست معافیت از کیفر.. 94

گفتاراول: عدم سرکوب حالت خطرناک مجرم.. 94

گفتار دوم: عدم ایجاد بستر برای اصلاح مجرمین.. 96

بخش سوم: بررسی نهاد جدیدالتصویب معافيت از كيفر به صورت عام و خاص 98

فصل اول: اسباب معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 98

گفتار اول:.. 98

معاذیر معاف کننده از مجازات در قانون مجازات اسلامی:.. 98

گفتار دوم : مصادیق معافیت از کیفر در مفهوم عام در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 100

بند اول: مقایسه نهاد معافیت از کیفر با نهاد عفو.. 101

الف : شباهت نهاد معافیت از کیفر با نهاد عفو.. 101

ب : تفاوت نهاد معافیت از کیفر با نهاد عفو.. 101

بند دوم : مقایسه نهاد معافیت از کیفر با قاعده درأ.. 103

الف : شباهت نهاد معافیت از کیفر با قاعده درأ.. 103

ب : تفاوت نهاد معافیت از کیفر با قاعده درأ.. 103

بند سوم : مقایسه نهاد معافیت از کیفر با نهاد توبه.. 104

الف : شباهت نهاد معافیت از کیفر با نهاد توبه.. 104

ب : تفاوت نهاد معافیت از کیفر با نهاد توبه.. 104

گفتار سوم : مقایسه نهاد معافیت از کیفر در مفهوم خاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 104

بند اول : مقایسه نهاد معافیت از کیفر با عوامل رافع مسئولیت کیفری 104

بند دوم : مقایسه نهاد معافیت از کیفر با علل موجهه جرم.. 105

مبحث دوم: موارد معافیت از مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 106

گفتار اول: معاذیر قضائی معافیت از مجازات «قضائی» (ق.م.ا 1370) 106

بند اول: تأثیر عفو در اقرار شخص به زنا.. 107

بند دوم: تأثیر عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ.. 107

بند سوم: تأثیر عفو در اقرار شخص به شرب خمر.. 108

گفتار دوم: معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی» (1370 ق.م.ا) 108

بند اول: چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا.. 108

بند دوم: چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ.. 108

بند سوم: چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه.. 109

بند چهارم: چگونگی عفو در شهادت شهود در شرب خمر.. 109

بند پنجم: تأثیر رضایت مجنی‎علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات 110

فصل دوم: آئین دادرسی نهاد معافیت از کیفر و بررسی کارکرد این نهاد در دستگاه قضا.. 111

مبحث اول: آئین دادرسی مربوط به نهاد معافیت از کیفر.. 111

گفتار اول: مرجع صالح جهت اعمال نهاد معافیت از کیفر.. 111

گفتار دوم:احکام معافیت از کیفر قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا قطعی است.. 111

گفتار سوم: صدور حکم معافیت از کیفر اختیار است یا تکلیف؟.. 112

مبحث دوم: بررسی کارکرد نهاد معافیت از کیفر در دستگاه قضا و مسائل مربوط به معافیت.. 113

گفتار اول: بررسی اهمیت و ضرورت کارکرد این نهاد در دستگاه قضایی 113

گفتار دوم: تفاوت‎ معاذیر قانونی معافیت از مجازات با عوامل رافع مسئولیت کیفری.. 114

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب1370و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت.. 115

مبحث سوم: مقایسه نهاد معافیت از کیفر با نهادهای مشابه.. 116

گفتار اول: تعلیق اجرای مجازات.. 116

گفتار دوم: تعلیق تعقیب.. 117

گفتار سوم: بایگانی کردن پرونده.. 119

گفتار چهارم: تعویق صدور حکم.. 120

نتیجه گیری:.. 123

پیشنهادها.. 126

فهرست منابع.. 128

نظر به تحولاتی که در دهه‏های اخیر در آموزه‎‏های حقوقی کیفری به وجود آمده است، نظریات جدیدی در باب جرایم و مجازات‎ها ابراز شده است. این آموزه‎ها دیگر اجرای مجازات‎های سخت و سنگین را موجب کاهش پدیده مجرمانه نمی‏دانند بلکه در کنار واکنش‎های کیفری، جرم زدایی از بعضی انحرافات اجتماعی را نیز توصیه می‎‏کنند.

در عصر حاضر، نگرش‎‏ها از حتمیّت و مطلق انگاری در اجرای مجازاتها، به واقعیت نگری تغییر یافته است. زیرا بررسی واقعیات جوامع مبین آن است که تنبیه و ارعاب صرف، در کاهش پدیده مجرمانه، الگویی ناقص و شکست خورده است. از این‎‏رو، هدف اولیه از اجرای کیفر، به جای تنبیه و عقوبت، اصلاح و بازپروری است. مجازات به عنوان آخرین حربه علیه بزهکاری به کار گرفته می‏شود. در این راستا اغلب دولت‎‏ها در برابر جرایم کم اهمیت که از انجام آن لطمات شدیدی به جامعه وارد نیامده و نیز فرد مرتکب دارای حالت خطرناک خفیفی باشد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه‏های خود خارج و خواستار نوعی نرمش در اعمال کیفر هستند. (jarbog,2004:524)

معافیت از کیفر، نهادی است که در راستای سیاست جنایت مبتنی بر نرمش و حمایت بیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با استفاده مناسب از آن، می‏تواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد.

حال این پرسش مطرح می‎‏ گردد که چه شرایطی لازم است تا نهاد معافیت از کیفر در حق مجرم اعمال شود؟ همچنین پشتوانه‏های نظری نهاد مزبور، مبتنی بر چه انگاره‏هایی است؟

از آنجایی که نهاد معافیت تا به حال موضوع پژوهش مستقلی نبوده است، در این نوشتار، جنبه‏های حقوقی و جرم شناسی آن هر چند به نحو خلاصه مورد بررسی قرار می‎‏گیرد.

به این ترتیب برای شناخت هرچه بهتر این نهاد جدید التصویب، نخست باید به بررسی مفهوم و شرایط اعمال این نهاد پرداخت در گفتار دوم عوامل گرایش نهاد معافیت تبیین می‏شود و سرانجام در گفتار سوم شرایط اعطاء و بررسی آثار و نتایج سیاست معافیت از کیفر در نظام حقوقی ایران ملاحظه خواهد شد.

بیان مسئله تحقیق

معافیت از کیفر، این تأسیس نوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گامی در جهت فراهم کردن زمینه بازدارندگی و اصلاح مجرمین می‏باشد، زیرا با ارتکاب جرایم خفیف و با داشتن شرایطی سبب گردیده است که مجرم از مجازات معاف شود و در واقع فرصتی دوباره به وی داده شود، البته به شرطی که او دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر و شرایط مندرج در ماده 39 ق.م.امصوب 92 13که به تفصیل بیان گردیده را دارا باشد. اما باید این سؤال مطرح گردد که آیا معافیت از کیفر سبب خالی شدن فضای زندان‏ها و بازپروری مجرمین و بهبود وضعیت اجتماعی و روانی جامعه و خانواده گردیده است؟ همان‏طور که می‏دانیم یکی از اهداف قانونگذار از وضع قانون اصلاح و تربیت مجرم بوده است؛ اما مجرمی که به علت ارتکاب یک جرم خفیف مجازاتی شدید بر او بار می‏شود نه تنها مجازات در او تأثیری ندارد بلکه مجرم رافردی سرکش و طغیان‏گر می‏کند.

اگرچه اصل برآن است که زندان محلی برای سازندگی مجرم است به طوری که بعد از اجرای مجازات مجرم سابق مرتکب جرم جدیدی نشده است و بدین ترتیب جامعه سالم سازی می‏شود اما متأسفانه مجرمین قدیمی حامل روحیات ناسالم بوده اند و به یک تازه وارد زندانی منتقل می‏شوند اخیرأ توجه جدی قانونگذار به سوی حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‏ها بوده است. به دلیل آثار سوء زندان بر متهم و عدم کارایی آن در بازپروری محکومان باعث شده است که در قانون جدید از راهکارهای جایگزین حبس مثل نظارت بوسیله سامانه‏های الکترونیکی و نهاد معافیت از کیفرو تعویق صدور حکم و... استفاده شود. امید است اقدامات اخیر به اصلاح مجرمین و اصلاح امور و جوامع منجر شود.

اهمیت موضوع تحقیق

نیاز به شناخت قانون مجازات اسلامی جدید التصویب در سال 1392، اینجانب را برانگیخت تا به دنبال رفع آن نیاز، در مقام توجه به بازپروری و اصلاح مجرمین در پرتو این قانون، به جای استفاده از مجازات‏های پیشین و سنگین برآیم. نهاد جدید معافیت از کیفر که در این قانون پیش‏بینی شده است جای تأمل و تحقیقی به حق دارد.

اهداف تحقیق

مجازات زندان و حبس به عنوان یکی از مجازات‏های اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده است.بی‏شک به جهت اثرگذاری بیشتر این مجازات، شناخت و بررسی حبس‏های کوتاه مدت و بلندمدت و مسئله مهم حبس زدایی و قضازدایی و تأسیس نهادهای جدید معافیت از کیفر، اینجانب را بر آن داشت تا در طلب تأثیر نهاد معافیت از کیفر بر جنبه بازدارندگی و باز اجتماعی شدن مجرم و اصلاح و او و همچنین بررسی عملکرد این نهاد بر مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه و تأثیر آن بر روی خانواده بزهکار و بزهدیده (عدالت ترمیمی) از حیث جوانب روانی و اجتماعی ...به بررسی و واکاوی دقیق بپردازم و از این طریق مشخص شود که آیا مجازات حبس توانسته است نقشی که دستگاه عدالت کیفری دارد را در این راستا فراهم سازد یا خیر.

پیشینة تحقیق

سابقه تحقیق نهاد معافیت از کیفر

نهاد معافیت از کیفر، به عنوان نهادی مستقل، تا پیش از این، هیچ سابقه‎‏ای در متون قانونی ایران ندارد و تأسیسی است که در یک برهه زمانی خاص در نظام حقوقی ایران ایجاد شده است. این نهاد همچون نهادهای دیگر (تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات) در راستای فردی کردن مجازات ها گامی اساسی و مهم برداشته است. امروزه نهاد معافیت از کیفر در اکثر کشورهای دنیا نظیر فرانسه در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک اعمال می‎‏شود. در حقیقت این ماده نوعی (opportunite) موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است و در این ارتباط ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می‏دارد: در صورتی که متهم شناسایی شده دارای محل اقامت معین باشد دادستان محل می‏تواند با لحاظ شرایطی پرونده را بایگانی کند. بنابراین این امر در حقوق فرانسه توسط دادستانی انجام می‎‏گردد ولی در حقوق ایران دادگاه مسئول اعمال حکم معافیت از کیفر می‏باشد.

نهاد معافیت از کیفر در مورد مجرمینی که حالت خطرناک خفیفی دارند بدون در نظر گرفتن رده سنی خاصی اعمال می‏شود و فرد بزهکار به صرف داشتن شرایط مقرر در قوانین مذکور، از این ارفاق قانونی برخوردار می‎‏شود.

سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول تعریف، پیشینه و اهداف و ویژگی و اصول مجازات‏ها آمده است و شامل سه فصل می‏باشد. بخش دوم در ارتباط با مبانی نظری معافیت از کیفر است که شامل تعریف شرایط اعطاء و آثار و اهداف این نهاد پرداخته شده است و شامل دو فصل می‏باشد و بخش سوم بررسی نهاد معافیت از کیفر از جنبه‏های مختلف و مقایسه آن با معافیت‏ها در قانون پیشین است و این بخش نیز شامل دو فصل می‏باشد.

سئوالات و فرضیات تحقیق

1- آیا کیفرهای نسل‏های پیشین بر مجرمین حرفه‏ای و سابقه دار تأثیر چندانی دارد؟

2- آیا تأسیس این نهاد جدید در قانون (معافیت از کیفر) به معنای خاص کلمه بر خالی شدن فضای زندان‏ها از مجرمین اثر دارد؟

فرضیه:

1.به دلیل متمرکز شدن کیفرها به مجازات های سالب آزادی وعدم سرکوب حالت خطرناک مجرمین نه تنها تاثیر مثبت نداشته است بلکه سبب پر شدن جمعیت کیفری زندان ها وبار شدن هزینه های بسیار بر دوش دولت و دستگاه قضا گردیده است.

 

2.این تأسیس نوین باعث حبس زدایی گردیده و فضای جامعه را سالم سازی می‏نماید و از پدیده برچسب خوردن جلوگیری می شود و فرصتی دوباره به مجرمینی که غیرخطرناک می‏باشند داده شده است.

 

روش تحقیق

روش تحقیق فوق کتابخانه ای ‎و به صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد. در پایان نامه حاضر از منابع کتابخانه‎‏ای، اینترنتی و همچنین از مقالات موجود در مجلات معتبر، کتاب‏های اساتید بنام، پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد استفاده شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران