نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روان شناسی بالینی

اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر اضطراب، ناامیدی و تاب آوری ساکن سالمندان در خانه سالمندان

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2169
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 150
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1,691kb

قیمت فایل : 60,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر اضطراب، ناامیدی و تاب آوری ساکن سالمندان در خانه سالمندان اجرا شد.

روش : جامعه آماری شامل تمام سالمندان مرگزرضی الله رضی الوالدین شهر شهریار در سال 1395 بود. از این جامعه آماری 30 سالمند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش ( هر گروه 15 نفر) قرار گرفت. به گروه آزمایش 12 جلسه آموزش خلاقیت درمانی داده شد و به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. هر دو گروه قبل و پس از آموزش پرسشنامه اضطراب بک (1988)، پرسشنامه ناامیدی بک (1979)، پرسشنامه تاب آوری *****ور و دیویدسون (2003) را تکمیل کردند.

یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد میان گروه آموزش الگوی بالینی خلاقیت در مانی و گروه کنترل تفاون معنی داری وجود دارد به بیانی دیگر آموزش الگوی بالینی خلاقیت درمانی باعث کاهش معنی دار اضطراب و ناامیدی و افزایش معنی دار تاب آوری در سالمندان شده بود(05/0p<).

نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد، الگوی بالینی خلاقیت در مانی توانسته در سالمندان انتخاب شده اضطراب و ناامیدی را کاهش و تاب آوری را افزایش دهد.

واژگان کلیدي: خلاقیت درمانی، اضطراب ، ناامیدی ، تاب آوری

فصل اول كليات پژوهش.... 1

1-1- مقدمه:. 2

1-2- بیان مسئله پژوهش:5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 10

1-3-1- اهداف پژوهش.... 10

1-4- فرضیات پژوهش.... 10

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش.... 11

1-6- 1- خلاقیت درمانی.. 11

1-6-2- اضطراب.. 11

1-6-3- ناامیدی.. 12

فصل دوم(ادبیات نظری و پژوهشی). 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- خلاقیت.. 15

2-2-1- ابعاد خلاقیت.. 17

2-2-1-2- بعد انگیزشی.. 20

2-2-2- خلاقيت درماني.. 21

2-3- اضطراب.. 22

2-3-1- اضطراب صفتی:. 23

2-3-2- اضطراب وضعی:. 23

2-3- تعریف نا امیدی :. 24

2-3-1- زمینه ناامیدی در دوران کودکی و جنینی.. 28

2-4- تاب آوری.. 29

2-4-1- تعریف تاب آوری.. 29

2-4-2- دلایل اهمیت تاب آوری :. 32

2-4-3- ویژگی های افراد تاب آور:. 33

2-5- پژوهش های انجام شده پیرامون متغیرهای پژوهش.... 36

2-5-1- پژوهش های خارجی.. 36

2-5-2- پژوهش های داخلی.. 37

فصل سوم(روش شناسی پژوهش). 48

3-1- طرح پژوهش.... 49

3-2- جامعه آماری.. 49

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 49

3-4- ابزار گردآوری داده ها50

3-4-1- پرسشنامه اضطراب بک (1988). 51

3-4-2- پرسشنامه ناامیدی بک (1979). 51

3-4-3- پرسشنامه تاب آوری *****ور و دیویدسون (2003). 52

3-5-روش اجرای پژوهش.... 52

3-6- معیار ورو د افراد. 50

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها55

فصل چهارم.. 56

(یافته های پژوهش). 56

4-1- مقدمه. 57

4-2- يافته هاي توصيفي.. 57

4-3- بررسی پیش فرض های تحلیل کوواریانس چند متغیری.. 66

4-3-1- بررسی پیش فرض نرمال بودن.. 66

4-3-2- بررسی پیش فرض برابری ماتریس های واریانس - کوواریانس و برابری واریانس ها67

4-4- یافته های استنباطی.. 68

4-4-1- فرضیه اول: روش آموزش خلاقیت درمانی بر اضطراب سالمندان موثر است.69

4-4-2- فرضیه دوم: روش آموزش خلاقیت درمانی بر ناامیدی سالمندان موثر است.70

4-4-3- فرضیه سوم: روش آموزش خلاقیت درمانی بر تاب آوری سالمندان موثر است.72

4-5- جمع بندی.. 73

فصل پنجم نتیجه گیری... 74

5-1- مقدمه:. 75

5-2- مروری کلی بر پژوهش.... 75

5-3- بحث.. 77

5-4- پیشنهادات.. 80

5-5-1- محدودیتهای پژوهش.... 80

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی.. 80

5-5-3- پیشنهادات کاربردی.. 81

منابع:. 82

منابع لاتین:. 85

پیوستها89

 

امروزه سلامت روان به معناى به‌زيستى است و به بيمار‌ نبودن‌ محدود‌ نمى‌شود.اعتقاد صاحب‌نظران،روانشناسى در آغاز حركت خود‌ براى‌ بررسى نشانگان و حـالت‌هاى روانـى افـراد نابهنجار پرداخته و از مطالعه نشانگان و حـالت‌هاى روانـى افـراد سالم به دور ماند.اين نگاه‌ موجب‌ گرديد‌ كه سلامت روان معادل با نبود نشانگان و رفتارهاى نابهنجار تعريف‌ شود.بنابر اين،برخى از صاحب‌نظران روان‌شناسى بر اين بـاورند كه بـيمارى روانـى و سلامت روان را نبايد دو‌ سوى‌ يك‌ پيوستار دانست و بايد بين آنـ‌ها حـدى مستقل را قائل شد،زيرا‌ افراد‌ سالم و رشد يافته لزوما محصول پالايش‌ها و واكاوى‌هاى آسيب‌شناسى روانى نيستند.در سال‌هاى اخير توجه به ويژگـى‌هاى‌ مـثبت‌ انـسان‌ و قابليت‌هاى درونى او براى تغيير و دگرگونى طرفداران زيادى پيدا كرده است.در‌ نگاه‌هاى‌ جديد‌ اعـتقاد بر اين است كه انسان مى‌تواند فراسوى به هنجارى عمل كند.سازمان بهداشت‌ جهانى‌(2001‌)سلامت روان را حالتى از به‌زيستى دانسته كه ضمن آن افـراد قـادر مـى‌شوند تا‌ توانايى‌هاى‌ خويش را درك كرده،با فشارآورهاى عادى زندگى انطباق پيدا كرده و با توليدگرى‌،در‌ سـاختن‌ جـامعه خود سهيم هستند(پیرخائفی، 1391،هرمان،اسكى هار[1] 2005، شولتز[2]1977،ترجمه خوشدل 1366).

بررسى اين موضوع نشان مى‌دهد كه سلامت روان، مفهومى چـند مـتغيرى اسـت كه‌ با‌ عوامل‌ گوناگونى مرتبط است.در ادبيات نظرى و پژوهشى سلامت روان از تأثير مـتغيرهايى مـانند خـوش‌بينى،هوش‌ هيجانى‌،خودكارآمدى،حل مسئله و معنويت نام برده شده است.آنچه كه در حوزه‌ سلامت‌ روان و درمـانگرى بـالينى كمتر مورد بررسى قرار گرفته و مغفول مانده، تأثير مستقيم خلاقيت بر پديدآيى سلامت‌ روان‌ اسـت‌.مـتأسفانه ديدگاه حوزه روان‌پزشكى و روانشناسى بالينى دربارۀ خلاقيت اجازه نداده است كه‌ ارتباط‌ مـثبت اين مـفهوم بـا سلامت روان دقيق‌تر تبيين شود و كماكان اين نگاه سنتى وجود دارد كه‌ خلاقيت‌ با سلامت روان سر سـازگارى نـدارد.با اين حال صاحب‌نظرانى همچون مزلو‌،راجرز‌ معتقدند كه سلامت روان را بايد در‌ بين‌ افراد‌ سالم مـطالعه كرد و نـه بـيماران.يكى از‌ ويژگى‌هاى‌ مهم افراد داراى سلامت روان وجود خلاقيت در آن‌ها است(والراث[3]2006،برانون و فيتس[4]2007‌).به‌ تعبير آنان اين نـوع خـلاقيت‌ نوعى‌ رشد درونى‌ است‌ كه‌ موجب حركت آنان به سوى تعالى‌ و خـودشكوفايى‌ مـى‌شود.در واقـع زايش و حركت درونى باعث مى‌گردد تا اين افراد از‌ قدرت‌ هدايت‌گرى و تعادل بالاترى در ذهن و شخصيت‌ برخوردار شوند و بـه تـعادل‌ بـهتر‌ و زاياترى با دنياى ذهنى و عينى‌ برسند‌. سليگمن[5] (2002)در حقيقت بر به‌زيستى ذهنى،تـاكيد نـموده و آن را به معناى‌ داشتن‌ تفكرى خوش‌بينانه در زندگى دانسته‌ است‌(استرینبرگ‌ 1994،مالوف و اسكاتل[6]2007‌). سليگمن‌ معتقد است پديد آمدن‌ احـساس‌ بـهزيستى ذهنى به پديدآيى احساس خوش‌بينى كه خود متأثر از حس تسلط و چيرگى(خلاقيت‌)است‌،مـى‌انجامد.

از طرفی دیگر ناامیدی[7] یکی از مشکلاتی است که بشر امروزی با توجه به همه پیشرفت های صنعتی و علمی با آن دست به گریبان است، یأس و ناامیدی نسبت به زندگی و آینده خود است. تعریفی که از یأس و ناامیدی می توان ارایه نمود، عبارت است از این که انسان نسبت به ارزش مندی خود، آینده و جهان احساس تردید داشته باشد. همچنین ناامیدی به حالتی اطلاق می شود که فرد انگیزه خود را برای پیشرفت، حل مساله، روابط اجتماعی، موفقیت، تحول، یادگیری، دستیابی به اهداف زندگی و به طور کلی جنبه های مثبت از دست می دهد.(باقی زاده،1379)

مفهوم تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل است بلکه مهم تر از آن حفظ سلامت روان و ارتقاء آن است تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و نا ملایمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی بر ای رشد ارتقاء و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند (مومنی، خدامراد،اکبری، مصطفی،آتشی زاده، فروزان-۱۳۸۸).تاب آوری فرایند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز در برابر شرایط چالش بر انگیز و تهدید کننده زندگی است به عبارتی نوعی سازگاری مثبت در برابرشرایط ناگوار است و ایجاد تقویت آن در انسان ها بالاخص از زمان کودکی تاثیر بسزایی در سازگاری با شرایط مختلف زندگی و سلامت روان دارد و همچنین از طرفی یکی از عوامل موثر بر آن شرایط اجتماعی رفاهی و منطقه ای است که فرد در آن زندگی می کند لذا به نظر میرسد عوامل اجتماعی مربوط به جامعه و بهره مندی از امکانات رفاهی به عبارتی زندگی در مناطق دارای امکانات تاثیر بسزایی در تاب آوری افراد دارد (سیماراصل ، نسترن ، فیاضی، مرجان،قلی پور، آریان ۱۳۸۹)تاب آوری در مورد کسانی بکار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلال نمی شوند از این رو شاید بتوان نتیجه گیری کرد که مواجه شدن با خطر شرط لازم برای آسیب پذیری هست اما شرط کافی نیست تاب آوری توانایی بازگشت به عقب و بهبود یا انطباق موفق در مواجه با آسیب یا مانع است و عوامل محافظتی نقش بلوک های ساختاری تاب آوری برای توانمند کردن فرد جهت غلبه بر عوامل فشارزای زندگی را ایفا می کند(گلاده[8]، 2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران