نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیاقدام پژوهی

چگونه توانستم مشکلات یادگیری دانش آموزان را با مراجعه به مراکز ویژه یادگیری پیگیری کنم

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 765
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 32
فرمت فایل : word
حجم فایل : 562kb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

من می توانم شرایطی است که بسیاری از کودکان از آن بی بهره هستند و تلاش دارند تا به استقلال کامل دست یابند از آنجایی که سهیلا دانش آموز ساکتی است این دانش آموز دوره ابتدایی که در کلاس ششم در مدرسه شرافت به سر می برد همیشه زمانی که کاری از او می خواستم انجام دهد بیان می داشت که من نمی توانم. عدم اعتماد به نفس در این دانش آموز باعث شده بود تا در یادگیری اوهم تاثیر بگذارد همین عامل باعث شد تا من این موضوع را برای اقدام پژوهی خود انتخاب نمایم و تلاش کنم به جای اینکه دائم بیان دارد من نمی توانم اعتماد به نفس این دانش آموز را هر چه بیشتر قوی نمایم و به این باور دست یابد که من می توانم، اگر بخواهم. لذا با پیگیری های مداوم با مراکز ویژه یادگیری توانستم به این مهم دست یابم.

مقدمه 1

بيان مسئله : 3

ضرورت تحقیق : 4

۱- جنبه فردی 5

۲- جنبه اجتماعی 5

جمع آوری اطلاعات: 5

مشاهده رفتار دانش آموزان در کلاس 6

مصاحبه با مدیر و سایر همکاران مدرسه 6

برخی از نشانه های کودک فاقد اعتماد به نفس: 6

حالات فرد فاقد اعتماد به نفس 8

علل عدم اعتماد به نفس 9

لزوم ایجاد اعتماد به نفس 13

امکان ایجاد اعتماد به نفس 13

سنین آمادگی 14

طرق پرورش اعتماد به نفس در کودکان 15

۱ – اقدامات در رابطه با کودک: 15

الف – دادن آگاهی و آموزش: 15

ب- واداشتن ها : 16

ج- اقدامات لازم: 17

ه – ایجاد عادات نیکو: 18

و – جلوگیری از: 19

ن – منع از: 20

ی – رهائی دادن از: 21

۲- اقدامات در رابطه با خانواده: 22

۳- اقدامات در رابطه با مدرسه و اجتماع: 24

نتیجه گیری و شواهد2 26

منابع: 27

امام على(ع) نیز مى‌فرماید: «قدر الرجل على قدر همّته؛ ارزش هر انسانى به مقدار همت او است»[ نهج البلاغه، قصار۴۷] یعنى قیمت شخصیت افراد بشر را باید در مقدار اعتماد به نفس جست‌وجو کرد. امام سجاد (ع) می‌فرماید : « تمام خوبی ها در این جمع است که انسان به دیگران چشم طمع نداشته باشد» [ اصول کافی ، ج۲، ص ۱۴۸] برای شناخت هر علمی باید ریشه های تشکیل آن علم را بررسی کنیم وبخوبی یاد بگیریم ، در مورد مطالعات ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ درس ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎم ﺣﺮﻓﻪ ای ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ داﻧﺶ واﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﻣﻬﺎرت در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ و اداره ی ﮐﻼس و ﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻳﮑﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎده ی درﺳﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻳﮏ ﺳﻮ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﮐﻼس درس ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ

ﻣﻌﻠﻢ اﻟﮕﻮی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ و آن ﭼﻪ در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻠﻮه دارد در وﺟﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻋﻴﻨﯽ ارزش ﻫﺎ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ. ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮا، ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد، ﻣﻨﻈﻢ، اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و ﻧﻘﺎد، ﺑﺎ روﺣﻴﻪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط، و ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اگر معلمی با محیط پیرامون خود آشنا نباشد چگونه می تواند تا دانش آموزان خود را با و کشورهای موجود و شهرهای آشنا نماید؟.

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎر وﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻢ ﺳﻮﻳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از آﺛﺎر ﺳﻮء دوﮔﺎﻧﮕﯽ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﮑﻮس اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران