نسل جوان ایران

فنی مهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتریمعماری سیستم های کامپیوتری

ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 695
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 243
فرمت فایل : word
حجم فایل : 10.56mb

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

معماري سرويس گرا به سرعت به عنوان نخستين ائتلاف و راه حل معماري محيطهاي محاسباتي ناهمگون و پيچيده معاصر پديدار گشته است . SOA (Service Oriented Architecture)نيازمند اين است که سازمانها مدلهاي کسب و کار خود را ارزيابي کنند, به ايجاد تکنيکهاي تحليل و طراحي مبتني بر سرويس بيانديشند و طرحهاي گسترش و پشتيباني روابط مابين فروشنده , مشتری و شريک تجاری را ارزيابي کنند . طراحان نمي توانند انتظار مديريت توسعه يک پروژه سرويس گرا را داشته باشند بدون اينکه به شيوه طراحي دقيق و متدولوژي توسعه تکيه داشته باشند . از آنجايي که متدولوژي توسعه مبتني بر سرويس اهميت حياتي در توصيف ,ساخت, پالايش و تطبيق فرايندهاي کسب وکاري دارد که تغييرپذيري بالايي دارند و تا به حال روش مناسب و منسجمي براي توسعه برنامه هاي کاربردي تجاري قدرتمند وجود ندارد , هدف اين تحقيق ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس مي باشد . در اين تحقيق از تکنيکها و مباحث مطرح درSOA استفاده شده و براي طراحي سرويس گرا روشي پيشنهاد مي شود . تمرکز تحقيق بر روي فرايند طراحي مي باشدکه اصول و تکنيکهاي کافي براي مشخص کردن , ساخت و پالايش فرايندهاي کسب وکاري که به سرعت دچار تغيير مي شوند فراهم مي کند . روش پيشنهاي براي ايجاد کنترل متمرکز از تجريد لايه های سرويس و طبقه بندی انواع سرويس استفاده نموده و در کنار استفاده از سيستمهاي موروثي در حمايت از استراتژيهاي کوتاه مدت سازمانها ,بر اساس اصول طراحي و اصول سرويس گرائي در راستاي استراتژيهاي بلند مدت عمل مي کند تا در تامين اهداف تجاري و حمايت از فرايندهايي که به سرعت دچار تغيير مي شوند مفيد واقع شود . همچنين زمينه تعامل عاملهاي مختلف فرايند که در سطح چندين سازمان گسترده شده اند فراهم مي شود و با تحليل تغييرپذيري, انعطاف پذيري سيستم در حمايت از نقاط متغير فرايندها و تغيير در سياستهاي کسب و کار افزايش مي يابد . بدين منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهاي مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتني بر سرويس و اصول سرويس گرائي به تفصيل بررسي مي گردد , سپس چرخه حيات معماري سرويس گرا و فاز تجزيه و تحليل که مقدمه اي براي طراحي مي باشد مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه با بيان اصول و الگوهاي طراحي موجود , راهکار پيشنهادي با نمونه پياده سازي شده به صورت مشروح بيان مي گردد .

 کلمات کليدي :SOA , Layer, Service Type , Process ,Variation , Granularity .Composition 

چکيده

1

مقدمه

2

 

فصل اول: کليات معماري سرويس گرا

 

1-1) تعاريف اوليه

5

1-1-1) سبک معماري مبتني بر سرويس

5

2-1) اهداف تحقيق

7

3-1) پيشينه تحقيق

8

4-1) روش کار و تحقيق

10

5-1) مقايسه اي بر مدلهاي توسعه وابسته به معماري

11

1-5-1) توسعه مبتني بر object

11

2-5-1) توسعه مبتني بر مؤلفه

12

3-5-1) محاسبات توزيع يافته

13

4-5-1) معماري سرويس گرا

14

1-4-5-1) توسعه مبتني بر سرويس

15

2-4-5-1) قابليتهاي معماري سرويس گرا

17

6-1) مؤلفه هاي SOA

18

 
7-1) اصول سرويس گرائي

21

8-1) سرويس گرائي و تشکيلات سازماني

27

1-8-1) لايه هاي سرويس

29

1-1-8-1) لايه سرويس کاربردي

32

2-1-8-1) لايه سرويس تجاري

34

3-1-8-1) لايه سرويس همنوائي

34

2-8-1) سرويسهاي Agnostic

37

 

فصل دوم : تحليل مبتني بر سرويس

 

1-2) چرخه حيات معماري سرويس گرا

40

2-2) استراتژيهاي تحويل SOA

41

1-2-2) روش پايين به بالا

41

2-2-2) روش بالا به پايين

43

3-2-2) روش Meet-In-The-Middle

45

3-2) تحليل سرويس گرا

47

1-3-2) اهداف تحليل سرويس گرا

47

2-3-2) پروسه تحليل سرويس گرا

48

 

فصل سوم : الگوها و اصول طراحي

 

1-3) نکات قابل توجه طراحي

52

1-1-3) مديريت دانه بندي سرويس و مؤلفه

52

2-1-3) طراحي براي قابليت استفاده مجدد

53

3-1-3) طراحي براي قابليت ترکيب سرويس

54

 
1-3-1-3) اتصال و همبستگي

54

2-3) رهنمودهاي عمومي

55

1-2-3) استانداردهاي نامگذاري

55

2-2-3) طراحي عمليات سرويس به شکلي که ذاتا قابل توسعه باشد

56

3-2-3) تعيين متقاضيان مطرح سرويس

56

3-3) الگوهاي طراحي و انواع معماري

57

1-3-3) الگوها

58

2-3-3) طراحي بنيادي

59

 

فصل چهارم : راهکار پيشنهادي

 

1-4) مرحله 1 بازبيني لايه بندي سيستم SOA

64

1-1-4) فعاليت 1 مروري بر استراتژيهاي لايه بندي

64

2-1-4) فعاليت 2 بازبيني لايه بندي فاز تحليل

66

3-1-4) فعاليت 3 معرفي لايه هاي تخصصي تر

67

1-3-1-4) لايه داده

67

2-3-1-4) لايه دسترسي سرويس

70

3-3-1-4) لايه تعامل

71

2-4) مرحله 2 تحليل تغييرپذيري

77

1-2-4) فعاليت 1 شناسايي انواع تغييرپذيري

79

2-2-4) فعاليت 2 مدلهاي موجود براي تغييرپذيري

83

3-2-4) فعاليت 3 گروهبندي و مدلسازي تغييرپذيري

84

4-2-4) فعاليت 4 نگاشت نقاط تغييرپذير

87

 
3-4) مرحله 3 سرويسهاي فاز طراحي

89

1-3-4) فعاليت 1 تعيين سرويسها

90

2-3-4) فعاليت 2 جايگاه سرويسهاي کنترلي

98

4-4) مرحله 4 مروري بر دانه بندي

99

1-4-4) فعاليت 1 تکنيک دانه بندي سرويسها و چنددانه اي بودن

102

2-4-4) فعاليت 2 متدهاي چند دانه اي سرويسها

104

5-4) مرحله 5 مدلسازي فرايند

108

1-5-4) استفاده از مدلسازي فرايند براي طراحي معماري سرويس گرا

108

2-5-4) ابزار مدلسازي فرايند

109

3-5-4) فعاليت طراحي فرايند کسب و کار مبتني بر سرويس

113

 

فصل پنجم : بررسي موردي

 

1-5) انتخاب بررسي موردي

115

1-5) سيستم سفارش کالا

116

3-5) تحليلي بر راهکار پيشنهادي

134

 

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات

1-6) نتيجه گيري

136

2-6) پيشنهادات

138

مقاله

139

پيوستها

140

منابع و ماخذ

 

فهرست منابع فارسي

196

فهرست منابع لاتين

197

سايتهاي اطلاع رساني

200

اختصارات

201

چکيده انگليسي

202

 

در طول چهار دهه اخير، ميزان پيچيدگي نرم افزارها بصورت صعودي افزايش يافته و تقاضا براي نرم افزارهاي قدرتمندتر بيشتر شده است. در اين ميان، به نظر مي رسد که روشهاي قديمي جوابگوي نيازهاي در حال رشد کنوني نيستند و نياز به ايجاد و بکارگيري روشهائي است که بوسيله آنها بتوان بر اين پيچيدگيها بصورت کاراتر و در زماني کوتاهتر غلبه کرد. از سوي ديگر امكان كنار گذاشتن يکباره سيستمهاي نرم افزاري موجود که تا به حال مشغول سرويس دهي به مشتريان بوده اند، وجود ندارد و مي بايست سيستمهاي جديد را بصورت يکپارچه و در کنار همين سيستمهاي فعلي بوجود آورد. معماري سرويس گرا، با تکيه بر اصول سرويس گرائي و محاسبات و سرويس هاي توزيع شده و بر پايه پروتکلهاي شبکه و لايه هاي منطقي سرويس و همچنين زبانهايي که توليد نرم افزارهاي توزيع شده را فراهم مي كنند، به عنوان راه حلي مناسب جهت از ميان برداشتن مشکلات و مسائل مذكور مطرح گرديده است[20,21].

SOA مجموعه اي از اصول , نظريه ها و تکنيکهايي را فراهم مي کند که فرايندهاي کسب و کار , اطلاعات و دارايي هاي تشکيلات بتوانند به شيوه مؤ ثري سازماندهي شوند و اين فرايندها مي توانند براي پشتيباني از طرحهاي استراتژيک و سطوح بهره وري که در محيطهاي رقابتي کسب و کار مورد نياز هستند, گسترش داده شوند . بسياري از تشکيلات اقتصادي در استفاده اوليه شان از SOA چنين پنداشتند که از مولفه هاي موجود به عنوان سرويس وب مي توانند استفاده کنند و عنوان کردند تنها با ايجاد سرويسهاي پوشاننده[1] و رها کردن مولفه هاي زيرين غير قابل دسترس, اين کار عملي خواهد بود . در نتيجه پياده سازي لايه نازکي از SOAP/WSDL/UDDI بالاي برنامه کاربردي موجود يا مولفه هايي که سرويسهاي وب را تحقق مي بخشند , تا حد گسترده اي در صنعت نرم افزار تجربه شد . اما تا به حال روش مناسبي براي ايجاد برنامه هاي کاربردي تجاري قدرتمند وجود ندارد . اگرچه طبيعت مولفه ها مناسب استفاده از آنها به عنوان سرويس وب مي باشد , در بيشتر موارد اينطور نيست و براي طراحي مجدد و ارائه کارکرد مولفه ها به شيوه صحيح و از طريق سرويس وب نيازمند تلاش مضاعفي مي باشيم[9].

پياده سازي موفق SOA مستلزم اين است که به مفاهيم و استراتژيهاي پياده سازي که خصوصيات و ويژگيهاي اساسي SOA را فرموله مي کنند , توجه شود . به مجرد پياد ه سازي موفق SOA, مزايايي در جهت کاهش زمان توسعه و ايجاد محصول , بهره برداري از کاربردهاي انعطاف پذير با پاسخ دهي سريع و امکان اتصال پوياي استدلالهاي کاربردي شرکاي تجاري , حاصل مي شود . يک پياده سازي کامل SOA نه تنها در ارتباط با گسترش و صف آرايي سرويسها مي باشد بلکه امکان استفاده از سرويسها درجهت اجتماع برنامه هاي کاربردي متمايز و ايجاد کاربرد مرکب را منعکس مي سازد.

 

[1] Wrapper Services

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران