نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

تحلیل و بررسی فرایند خصوصی سازی مخابرات

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۸ آذر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 2757
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 112
فرمت فایل : word
حجم فایل : 167mb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جستار پیش رو تلاش دارد تا فرایند خصوصی سازی مخابرات را مورد بررسی قرار دهد از آنجایی که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، موضوع اجرای خصوصی سازی را به استناد اصل(۴۴)قانون اساسی وسند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق سال ۱۴۰۴هجری شمسی وسیاست های کلی اصل (۴۴)قانون اساسی، سرلوحه راهبرد های کلان توسعه و تحولات اقتصادی خود قرار داده است و در این راستا دولت اهتمام قابل توجهی را نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی و مدیریت آنها به بخشهای تعاونی و خصوصی مبذول داشته است. از آنجائیکه مطابق ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور تحقق حاکمیت دولت ، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی بر عهده دولت قرار گرفت و در راستای این مصوبه و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشدو توسعه اقتصادی کشور برخی فعالیت ها در قلمرو شبکه های غیر مادر در بخش مخابرات مانند شبکه تلفن همراه ، مراکز تلفن کم ظرفیت ، شبکه های انتقال داده ها، ارائه خدمات ارزش افزوده، مخابرات روستایی و….. حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت به بخش غیر دولتی داده بود به نظر بخش اعظمی از فعالیت های مخابراتی تا سال ۱۳۸۸ طی این قانون وقوانین تکمیلی دیگربه بخش خصوصی واگذار شده بود و واگذاری مخابرات به شکل رخداد سال ۱۳۸۸ بیشتر به جهت ضرورت های سازمان تجارت جهانی اتفاق افتاد وبا توجه به شتاب این رخداد ایرادات بسیاری از حیث نحوه و اجراء ورعایت اصول مهم و اساسی مثل اصل شفافیت، اصل آزادی اطلاعات و….قابل بررسی است.

فهرست مطالب:

فصل اول(کلیات پژوهش).. 1

1-1- بیان مسئله.. 2

1-2- اهمیت موضوع:.. 5

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4- سوال های پژوهش:.. 8

1-4-1- سوال اصلی:.. 8

1-4-2- سوال های فرعی:.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش:.. 8

1-5-1- فرضیه اصلی:.. 8

1-5-2- فرضیه فرعی.. 8

1-6- پیشینه پژوهش.. 10

1-6-1- پژوهش های خارجی.. 10

1-6-2- پژوهش های داخلی.. 11

1-7- تعریف مفاهیم تحقیق.. 14

1-8- سازماندهی پژوهش:.. 14

فصل دوم (مبانی نظری و تعریف مفاهیم(.. 15

2-1- مفهوم و روش های خصوصی سازی.. 16

2-1-1- تعريف خصوصي سازي.. 16

2-1-1-1- بنيان نظري خصوصي‌سازي.. 19

2-1-2- خصوصي سازي در علم اقتصاد.. 21

2-1-3- مرحله به مرحله سازی خصوصی سازی.. 23

2-1-4- روش های خصوصی سازی:. 24

2-1-5- عوارض نامطلوب خصوصی سازی:. 27

2-1-6- پیامدهای خصوصی سازی برنظام خدمات عمومی در ایران:. 29

2-1-6-1- پیامدهای خصوصی سازی برنظام ارایه خدمات عمومی در ایران: 31

2-1-7- مزایای خصوصی سازی:. 32

2-1-8- مشكلات خصوصي سازي.. 34

2-2- (خصوصی سازی و بازدهی).. 35

2-2-1- تاثير خصوصي سازي بر بازدهي.. 35

2-2-2- ارزش افزوده اقتصادي.. 36

2-2-3- شاخص هاي سنجش عملكرد.. 36

2-2-4- اهمیت ارزش افزوده در عملکرد مدیریتی.. 39

2-3- (مخابرات و فعالیت های قانونی آن).. 39

2-3-1- الزامات واگذاري:43

2-3-2- سياستهاي كلي واگذاري :44

2-3-3- سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار :45

فصل سوم)اهداف و موضوعات خصوصی سازی در صنعت مخابرات).. 46

3-1- خصوصی سازی در صنعت مخابرات.. 47

3-2- اهداف مورد نظر از خصوصی سازی مخابرات.. 48

3-2-1-اصول اصلی و راهنمای خـصوصی سازی.. 51

3-2-2- نحوه خصوصی شدن مخابرات.. 57

3-2-3- مروري بر اقدامات شركت مخابرات ايران در مسير خصوصي سازي.. 58

3-3- ضرورت خصوصی سازی در صنعت مخابرات.. 66

فصل چهارم (آیین و آثار فرآیند خصوصی سازی مخابرات).. 73

4-1- آیین خصوصی سازی مخابرات.. 74

4-1-1- پیش درآمدی بر خصوصی سازی.. 74

4-1-2- چهارچوب كلي آیین خصوصی سازی مخابرات.. 77

4-1-3- تغییر ساختار شرکت مخابرات :. 80

4-1-4- خصوصی سازی در مخابرات قبل از ابلاغ سیاست های اصل(۴۴).. 83

4-1-5- واگذاری سهام به كارگران كاركنان و مديران باتجربه، متخصص و كارآمد 84

4-1-6- کشف قیمت و صلاحیت شرکت کنندگان.. 84

4-1-7- روندخصوصی سازی مخابرات پس ازابلاغ سیاست های اصل(۴۴(. 88

4-3- آثار فرآیند خصوصی سازی مخابرات.. 92

4-3- 1- علل ناکامی طرح های خصوصی سازی :. 93

4-3-2- كاركنان در شرايط جديد.. 96

4-4-2- تضمين تداوم فعاليت هاي شركت هاي مخابراتي در ايران.. 98

فصل پنجم (نتیجه گیری).. 100

5-1- نتیجه گیری:101

5-2- پیشنهادات و راهکارها:104

منابع: …... 107

تلاش در جهت دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه دولت و بازار، موجب شده است سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از برنامه های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان و بخصوص در اقتصاد ايران پیگیری شود و کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، برای رهایی از مشکلات شرکت های دولتی و همچنین افزایش کارایی، خصوصی سازی را بطور گسترده اجرا نمایند. معمولاً دولت هایی که سیاست خصوصی سازی را پیش می گیرند، دو دسته اقدامات را به مرحله اجرا می گذارند: یکی ایجاد و توسعه نهادهای بازار از جمله تامین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی و دیگری واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی. اقدامات دسته اول بیشتر حالت زیر بنایی دارد و در شمار فعالیت های بستر سازی و فراهم کردن شرایط مساعد برای تحرک بخش خصوصی و گسترش کارآفرینی ملی قرار می گیرد. حال آنکه اقدامات دسته دوم جنبه عملیاتی دارد و بازتاب عملی، تحقق سیاست های خصوصی سازی و اقدامات دسته اول است. بنابراین اگر رفتار دولت در نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی زیر ذره بین قرار گیرد، میتوان با روش بازگشت به عقب، به رویکرد دولت بر امر خصوصی سازی، از جمله میزان آگاهی دولت به ابعاد مختلف این سیاست پی برد. این روش، اطلاعات فراوانی برای مقابله با پی آمدهای خصوصی سازی و ایجاد و توسعه نهادهای بازار در اختیار سیاست گذاران و تحلیل گران قرار می دهد(حسنی، 1387: 15)

طی دهه های 1930 تا 1970 قرن بیستم، دولت ها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیرساخت های اقتصادی وتخصیص منابع، تأمین کالا و خدمات اساسی، دستیابی به بعضی اهداف سیاسی-اجتماعی شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی را بر عهده گرفتند.افزایش فعالیت های دولت در مسائلی نظیر بروکراسی شدید اداری، ضعف سیستمهای ارزیابی تعدد در اهداف، نبود انگیزه کاری، حمایت های غیرمعقول را در اقتصاد پدید آورده و به ناکارایی اقتصادی در اغلب کشورها منتهی شد. همین امر موجب گرایش کشورها به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شد. به طوری که در دهه های 1980و1990 میلادی سیاست آزاد سازی به عنوان الگویی برای رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی در سطح جهان پیشنهاد و مورد حمایت قرار گرفت.

این موضوع در کشور ما نیز به طور همزمان و با پایان جنگ با عراق مطرح شد. این در حالی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اوضاع نابسامان واحدهای بزرگ صنعتی، کشاورزی و مالی کشور، دولت را بر آن داشت تا مبتنی بر قانون "حفاظت و توسعه صنایع ایران" شرکت های زیادی را تحت پوشش قرار داده و ملی کند. سابقه مالکیت دولتی در صنایع و گسترش دخالت دولت در اقتصاد در دوران پیش از انقلاب و شدت بی حد وحصراین روند در دوران پس از آن به ناکارایی شدید اقتصادی منجر شد به طوری که در پایان جنگ تحمیلی کاهش مسئولیت های اقتصادی دولت و واگذاری شرکت های دولتی مورد توجه خاص قرار گرفت.

در کشور ما نیز با ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و در راستای کوچک کردن دولت، ایجاد محیط رقابتی، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و کیفیت خدمات به مردم، شرکت مخابرات ایران به همراه 32 شرکت زیرمجموعه (شرکت های مخابرات استانی) تغییر وضعیت داده و از شکل دولتی خارج و به شکل سهامی عام تبدیل شدند.

هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دی ماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ابلاغیه مقام معظم رهبری، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود 45 روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند. از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتقل شد.

بر همین اساس و با تاکید محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم مبنی بر هر چه سریع تر آغاز شدن روند خصوصی سازی مخابرات که یکی از شرکت های جزء صدر بند«ج» اصل 44 محسوب می شود، از همان روزهای نخستین، فعالیت های مربوط به انجام این کار آغاز شد.

به همین منظور، شورای سیاستگذاری اصل 44، با حضور تعدادی از مدیران عامل و مسئولان شرکت مخابرات ایران، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت، معاون حقوقی و امور مجلس و به ریاست محمد سلیمانی برای پیگیری امور خصوصی سازی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

پس از نهایی شدن کارهای کارشناسی در ستادها و کمیته های تخصصی، مساله در شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکت های مخابراتی برای ارائه به هیات دولت آماده شد.

در این پژوهش تلاش می شود تا فرایندخصوصی سازی در مخابرات را مورد بررسی قرار گیرد تا شیوه خصوصی سازی در ایران از منظر حقوقی روشن شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران