نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

تاثیر دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی با تاکید بر دولت یازدهم: مطالعه موردی آژانس انرژی اتمی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۸ آذر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1445
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 115
فرمت فایل : word
حجم فایل : 229kb

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضر تلاش دارد تا تاثیر دکترین تعامل سازنده بر جایگاه ایران در سازمان های بین المللی با مطالعه موردی بر روی سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی آن را بررسی نماید. لذا با واکاوی در سیاست خارجی و تعریف گفتمان تعامل سازنده تلاش شده تا موضوع را برای محققان سیاست خارجی روشن نماید. پژوهش بیان میدارد که ایران در عرصه بین الملل، تلاش داشته تا با رویکرد مبتنی بر توجه به هنجارهای بین المللی و بکار گیری تغییرات در ادبیات سیاست خارجی خود راهبر هماهنگی با زبان سیاست بین المللی را ایجاد نماید از طرفی دیگر با پرهیز از رویکردهای تقابلی و مخامصه آمیز جایگاه ایران در سازمانهای بین المللی را ارتقاء دهد در همین راستا با حضور فعال به همراه دیپلماسی گفتمانی فعال توانسته تا حدودی جایگاه ایران را در سازمان ملل متحد و جهان تثبیت نماید. سازمان های بین المللی در حقیقت بیانگر نوعی فدرالیسم جهانی می باشند.که عناصر تشکیل دهندهی آن (دولت ها) می باشد و ضمن حفظ ویژگی خودشان یک نهاد مستقل از خود ایجاد کرده اند. دولتها تلاش دارند در این دولت فدرال(سازمانهای بین المللی) نقش فعال بازی نمایند تا در عرصه داخلی منافع بیشتری کسب نمایند و در عرصه خارجی افزایش امنیت(اتحاد و اعتلاف) را ایجاد نمایند.

چکیده.......................................... 1

مقدمه.......................................... 2

فصل اول کلیات.................................. 4

1- بیان مسئله.................................. 5

2- اهداف مشخص پژوهش............................ 6

3- بررسی متون موجود............................ 6

4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش..................... 11

5- سوال اصلی................................... 11

1-5- سوال فرعی................................. 12

6- فرضیه اصلی.................................. 12

1-6- فرضیه های فرعی............................ 12

7- متغیرها..................................... 12

1-7- متغیر مستقل........................................................................ 12

2-7- متغیر وابسته.................................................................... 12

8- تعریف مفاهیم................................ 13

1-8- سند چشم انداز............................................................... 13

2-8- تعامل موثر................................ 13

3-8- تعامل سازنده.............................. 13

4-8- همگرایی.................................... 14

5-8- نظام بین الملل............................. 14

9- روش پژوهش................................... 15

10- سازماندهی پژوهش............................ 15

فصل دوم بررسي مباي نظريه سازنده انگاري......... 17

1- مقدمه........................................ 18

2-سازه انگاري................................... 18

1-2- نگاهی به دو پارادایم واقعگرایی و لیبرالیسم و ظهور سازه انگاری................................................................................................... 22

3- توضیح مفاهیم مهم سازه انگاری................. 30

1-3- هستی شناسی................................. 30

2-3- ابعاد مادی و غیر مادی حیات اجتماعی......... 30

3-3- ساختار - کارگزار و قوام بخشی متقابل آنها..... 32

4-3- پویایی هویت ها و متعامل بودن آنها........... 33

4- معرفت‌شناسی از دید سازه انگاران............... 35

5- جنبه فکری و معنای واقعیت اجتماعی از دید سازه انگاران 35

6- ساختار - کارگزار............................. 35

فصل سوم ایران در سازمانهای بین المللی............ 37

1- مقدمه........................................ 38

2- سازمان بین‌المللی.............................. 39

3- سازمان ملل متحد.............................. 39

4- پیشینه حضور جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد 41

1-4- گروگانهای آمریکا در ایران................... 41

2-4- حمله ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس 41

3-4- قعطنامه های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیش از پایان جنگ............................................... 42

4-4- قعطنامه آتش بس 598......................... 42

5-4- قعطنامه ها و کاردکرهای اخیر شوراي امنيت علیه برنامه هسته‌اي ایران.............................................. 43

6-4- قعطنامه پرونده هسته ای..................... 44

7-4- سرانجام پرونده هسته ای ایران................ 45

5- نقش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره زمانی حضور در سازمان ملل 48

1-5- دوره اول(از 1358 تا 1367).................. 49

1-1-5- ترتیبات جهانی............................ 50

2-1-5- ترتیبات منطقه ای......................... 52

3-1-5- دیگر ویژگی ها............................ 53

2-5- دوره دوم (از 1368 تا 1383)................. 54

1-2-5- ترتیبات جهانی............................ 55

2-2-5- ترتیبات منطقه ای......................... 59

3-2-5- دیگر ویژگی ها............................ 61

3-5- دوره سوم(از سال 1384 تا به امروز).......... 62

1-3-5- ترتیبات جهانی............................ 63

2-3-5- ترتیبات منطقه ای......................... 66

3-3-5- دیگر ویژگی ها............................ 68

4-3-5- برداشت نهایی از رویدادها.................. 69

فصل چهارم تعامل سازنده و تاثیر آن در ارتقاع سطح بین الملل جمهوری اسلامی ایران........................................ 72

1- مقدمه........................................ 73

2-اهمیت سازمانهای بین المللی...................... 75

1-2- اهمیت سازمان ملل متحد برای ایران............ 77

3- حوضه های امنیتی سیاست خارجی ایران............ 77

4- نقش تعامل سازنده در حفظ حوضه های امنیتی ایران80

1-4- ضرورت های استراتژی تعامل سازنده............. 80

2-4- جهان جدید و ضرورت دگرگون‌سازی راهبردها تعامل با یکدیگر 81

1-2-4- شناخت چهره جدید اقتصادی جهان............. 81

2-2-4- شناسایی فرایندهای توسعه اقتصادی.......... 82

3-2-4- پیوند سیاست خارجی و توسعه اقتصادی........ 84

5- استراتژی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تعامل..... 85

1-5- سند چشم انداز 20 ساله...................... 86

1-1-5- مهمترین عناصر کلیدی سند چشم‌انداز در عرصه تعامل سازنده 87

2-5- استراتژی سیاست خارجی در ایجاد تعامل بین المللی در سازمان ملل................................................... 88

6- تاثیر دکترین تعامل سازنده بر جایگاه ایران در سازمان ملل متحد90

1-6- الزامات رفتاری سیاست خارجی در جهت بهبود جایگاه ایران در سازمان ملل متحد.................................... 92

7- رویکرد تعامل سازنده ایران در سایر سازمانها و نهادهای بین المللی................................................... 98

1-7- سازمان بین المللی کار....................... 98

2-7- ایران و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری... 98

3-7- ایران و سازمان بهداشت جهانی................. 98

4-7- ایران و یونسکو............................. 99

5-7- ایران و صندوق بین المللی پول................ 99

6-7- ایران و بانک جهانی......................... 102

7-7- ایران و موسسه توسعه بین المللی.............. 103

8-7- ایران و موسسه مالی بین المللی............... 104

9-7- ایران و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی...... 104

10-7- ایران و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)105

11-7- ایران و سازمان جهانی هواشناسی............. 106

12-7- ایران و سازمان بین المللی دریانوردی........ 107

13-7- ایران و اتحادیه بین المللی مخابرات........... 108

14-7- ایران و اتحادیه پستی جهانی................. 109

15-7- ایران و سازمان جهانی مالکیت معنوی......... 110

16-7- ایران و سازمان تجارت جهانی................. 110

17-7- ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی......... 111

8- ایران و تعامل در سازمانهای بین المللی.......... 112

فصل پنجم نتیجه گیری............................ 114

1- نتیجه گیری................................... 115

2- پیشنهادها................................... 118

منابع.......................................... 120

منابع لاتین..................................... 124

سایتها:........................................ 127

Abstract......................................... 129

 

اگرچه طی چند دهه اخیر به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق تلاش بسیاری از کشورها این بوده است که بر اساس تجربه کشورهای توسعه یافته و نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی سطح تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد کاهش یابد و این عرصه به بخش خصوصی واگذار شود، اما این به معنای آن نیست که هم‌سو با عرصه داخلی، در عرصه روابط و سیاست خارجی نیز از وظایف اقتصادی دولت‌ها کاسته شود. برعکس، در این عرصه نه تنها وظایف اقتصادی دولت‌ها از رونق نیفتاده است، بلکه به دلیل توسعه فرایندهایی که از آن تحت عنوان جهانی‌شدن نامبرده می‌شود و تغییراتی که در معادلات و مفهوم قدرت در جهان پس از جنگ سرد به وجود آمده است، این وظایف ابعادی ظریف‌‌تر و در عین‌حال، جدی‌تر و پر اهمیت‌تر پیدا کرده‌اند، به گونه‌ای که امروزه سطح توسعه‌یافتگی کشورها رابطه مستقیمی با راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی آنها پیدا کرده است. سیاست تعامل با کشورهای مختلف جهان راهبردی منتقی در جهت حفظ وضع موجود و جلوگیری از تنش و درگیری می باشد. که امروزه اکثر کشورهای جهان به آن احترام می گذارند.

از طرفی همکاری بین‌المللی در تأمین اهداف ملی از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونی، از یک سو اساساً پیگیری این اهداف بدون بهره‌مندی از منابع بین‌المللی، امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، این همکاری سبب کاهش چشمگیر هزینه رسیدن به این اهداف خواهد شد. بر این اساس، باید گفت که استراتژی سیاست خارجی چشم‌انداز براساس « تعامل سازنده» می‌باشد و با توجه به دو گزارة داخلی: نیازهای اقتصادی ـ اجتماعی (توسعه همه‌جانبه) و وضعیت جغرافیایی (کد ژئوپلیتیک)؛ و دو متغیر خارجی: ساخت نظام بین‌الملل (شیوة توزیع قدرت و هنجارها) و وجود تهدید وخطر، شکل می‌گیرد. این استراتژی مبتنی‌بر ایجاد «امنیت فراگیر» و ثبات دائمی در سطوح فردی، اجتماعی و ملی کشور است و سیاست‌های اقتصادی و دفاعی پشتیبان آن خواهند بود. این استراتژی طیفی از همکاری و گونه‌هایی از رویارویی دفاعی و تاکتیکی را در بر می‌گیرد و به سمت توازن بخشی میل می‌کند. بزرگ‌ترین چالش استراتژی سیاست خارجی چشم‌انداز استراتژی‌های رقابتی و آینده ساز جهانی می‌باشد. برای تحقق و توفیق افق چشم‌انداز لازم است نخست، استراتژی سیاست خارجی کشور نیز دارای ویژگی رقابتی، آینده نگری و آینده‌سازی باشد و دوم، مرکز ثقل استراتژی‌های رقیب یا حریف را شناسایی کند و نشانه رود. عنوان «سیاست خارجی مستقل و کنش‌ورز» برای این استراتژی کلی مطلوب تشخیص داده می‌شود.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران