نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت اجرائئمدیریت اجرائئ

بررسی رابطه ميان توسعه استراتژیک برنامه¬ریزی برای منابع انسانی با کارآمدی کارکنان سازمان ( مطالعه موردی: بانک ملی شهر تهران)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۸ آذر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 2168
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 125
فرمت فایل : word
حجم فایل : 251mb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

برنامه­ريزي نيروي انساني فرآيند تطبيق عرضة بروني و دروني افراد با دستهاي خـالي سـازمان است كه انتظار مي­رود در يك دورة زماني مشخص موجود باشد. در واقع، در فرآيند برنامـه­ريـزي نيروي انساني مشخصی ساخته می­شود که سازمان براي رسيدن به اهداف خود به چه تعداد كارمند، بـا چه تخصص­هايي، و براي چه مشاغلي و در چه زماني نياز دارد. در این تحقیق به بررسی رابطه میان توسعه استراتژیک منابع انسانی و کارآمدی سازمانی کارکنان بانک ملی شهر تهران پرداخته شد.جامعه آماری این تحقیق کارمندان ادارات بانک ملی شهر تهران انتخاب شده­اندکه با استفاده از فرمول کوکران 235 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارگردآوری اطلاعات از پرسشنامه «برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی استفاده گردید که متغیرهای «برنامه­ریزی برای منابع انسانی» و «اثربخشی سازمانی» را مورد سنجش قرار داد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss24 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که میان توسعه برنامه­ریزی برای منابع انسانی و کارآمدی سازمانی کارکنان رابطه قوی وجود دارد و مدیران بانک ملی این مهم را بیش از پیش باید در دستور کار قرار دهند.

 

فصل اول کلیات تحقیق1

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مساله3

1-4- اهداف تحقیق9

1-5- سوالات تحقیق9

1-6- فرضیه تحقیق9

1-7- قلمرو تحقیق10

1-8- تعریف مفاهیم تحقیق10

فصل دوممبانی پژوهش و پیشینه13

2-1- مقدمه14

2-1-بخش اول : برنامه استراتژی15

2-1-1- چیستی برنامه استراژیک15

2-1-2-اصول برنامه ريزي استراتژيك16

2-1-3-استراتژيست و اتخاذ تصميم25

2-1-4-عناصر برنامه ريزي استراتژيك26

2-1-5-رويكرد موثر در طراحي برنامه استراتژيك28

2-1-6-برنامه ريزي استراتژيك در سطح كلان29

2-1-6-1-فرآيند مديريت استراتژيك29

2-1-6-2-تجزيه و تحليل محيط30

2-1-6-3-عوامل محيط خارجي سازمان31

2-1-7- ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک:34

2-2- بخش دوم :جامعهشناسی سازمانها38

2-2-1-عملکرد شغلی و کارآمدی سازمانی41

2-2-1-1-كارائي47

2-2-1-2- اثربخشي49

2-2-1-3- بهره‌وري50

2-2-2-به كارگيري بهره‌وري در سازمان51

2-2-2-1-موانع بهره‌وري در نظام اداري52

2-2-3-عوامل موثر در بهره‌وري55

2-2-4- بهره‌وري و مديريت دولتي نوين61

2-3- بخش سوم: پشینیه پژوهش و مبانی نظری پژوهش66

2-3- پیشینه داخلی66

2-3-2- پیشنه بین المللی74

2-4- بخش چهارم: پیشینه بانک ملی ایران78

فصل سومروششناسی تحقیق80

3-2-روش تحقیق81

3-3- جامعه آماری82

3-4- نمونه پژوهش82

3-5- روش نمونه گیری83

3-6-ابزار گرداوری داده ها83

3-7- اعتبار و پایایی ابزار84

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها84

فصل چهارمتجزیه و تحلیل دادهها85

4-1-آمار های توصیفی87

4-1-1- جنسیت87

4-1-2- تحصیلات89

4-1-3- سابقه کاری90

4-1-4- آمار های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق91

4-2-بخش دوم:آماره های استنباطی92

4-2-1- آزمون کولموگروف اسمیرنف92

4-3-2-آزمون رگرسیون93

فصل پنجمنتیجه گیری95

5-1- مقدمه96

5-2-نتیجه گیری97

5-3-پیشنهادات تحقیق99

5-3-1-پیشنهادات کاربردی99

5-3-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده100

5-4- محدودیت ها و مشکلات تحقیق101

منابع102

منابع لاتین107

برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی برای ارزیابی تقاضا، اندازه، ماهیت و عرضه منابع انسانی برای نیل به تقاضای موردنیاز است. از این رو، نخستین مرحله هر برنامه مدیریت امـــــور کارکنان و منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی است. همان طوری که گفته شد، برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف کلی، فعالیتها و ماموریتهای سازمان در درازمدت تعیین می شود. بنابراین، با بیان اهداف کلی سازمان، روشهای دستیابی به این اهداف، منابع، شرایط بازار، تغییرات تکنولوژیک، توسعه و بهبود محصول و سرمایه ازجمله مواردی هستند کــــــه در فرایند برنامه ریزی استراتژیک موردتوجه هستند. برنامه ریزی منابع انسانی به طور مستقیم با برنامه ریزی استراتژیک پیوند می یابد و مهمترین عامل و ابــــــزاری که اهداف و خط مشی های سازمانی را به اهـــداف و برنامه های منابع انســـانی ارتباط می دهد. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است. از این رو، بین برنامـــه ریزی منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

برنامه ریزی منابع انسانی هدفهای مشخص و معینی را برای سازمانها دارد، واضح ترین آن تصمیم گیری درمورد منابع انسانی است که ازطریق تلاش درجهت منبع یابی منعطف تر با نوآوری، الگوهای ساعات کاری و اشکال قراردادهای کاری به وضوح مشاهده می شود. برخی از سازمانها به ارتقا تواناییهایشان ازطریق نقل و انتقال کارکنان (گردش شغلی) و بعضی دیگر به مهارتهای کمیاب و درحال پرورش آنها در دوره بلنــدمدت تمایل نشان می دهند. برنامه ریزی منابع انسانی به همه سازمانها اجازه می دهد روش تفکر و مفروضاتی را که براساس آنهـــا تصمیم گیری می شود را چالشی کنند. به علاوه، بدون تفکر آگاهانه این شالوده فکری شکل نخواهدگرفت. آن فرصتی را برای سازمانها فراهم می آورد که رؤسای آنها به طور معمولی مواردی که در آینــــده به آن توجه می کنند را درنظر داشته باشند. فرایند برنامه ریزی منابع انسانی مزایایی را برای کلیه سازمانها بویژه برای سازمانهایی دارد که سازماندهی مجدد را انجام می دهند و آنهایی که قدرت تصمیم گیری را به واحدهای عملیاتی واگذار کرده اند. درحالی که شایستگی بایستی در فعالیتهای سازمان تبلور یابد ولی خوش بینی به منابع مزایایی برای سازمان به همراه دارد. برنامه ریزی منابع انسانی می تواند به عنوان یک سازوکار نفوذ و هماهنگی برای بخشهای مختلف تجاری و بازرگانی مدنظر قرارگیرد. ارتباطات و هماهنگی روشی است که ازطریق آن استراتژی تجاری شناسایی و با استراتژی منابع انسانی پیوند برقرار می کند. ما شاهد آن هستیم کــــه سازمانها نظامهای برنامه ریزی منابع انسانی را به دلایل فرایندی و سازمانی به کار می برند. یکی از مواردی که در اداره موفقیت آمیز منابع کاربرد دارد، دیدگاه سیستمی و منسجم نسبت بـــه سازمان و برنامه ریزی منابع انسانی است.

این تحقیق به بررسی رابطه این امر مهم با کارآمدی کارکنان در یک سازمان می­پردازد.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران