نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیمدیریت آموزشی

بررسی جایگاه کرامت انسانی در قرآن کریم و مقایسه آن با مکتب پراگماتیسم در راستای تدوین یک منشور بسته (آموزشی،تربیتی) جهت استفاده در نظام مدرسه ای

ارسال کننده : جناب آقای احسان شاهین صفت
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : ehsan_shahin[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1273
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 280
فرمت فایل : word
حجم فایل : 492 kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی جایگاه کرامت انسانی در قرآن کریم و مقایسه ی آن با مکتب پراگماتیسم در راستای تدوین یک منشور بسته (آموزشی ،تربیتی)جهت استفاده در نظام مدرسه ای انجام شده است. پرداختن به کرامت انسانی و مقوله هایی مانند آن در جهت تحقق هدف خداوند متعال از بعثت پیامبران و در جهت تزکیه و تربیت و به کمال رساندن انسان است و از این جهت بسیار اهمیت دارد. استراتژی این پژوهش کیفی و روش تحقيق مورد استفاده نظري و بر اساس روش استدلال، استنباط و تحليل عقلاني و عميق می باشد. از طرف دیگر گرد آوری داده ها در پژوهش حاضر بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای است. از اینرو در ابتدا مجموعه ای از آثار مکتوب بررسی گردید، نکات لازم استخراج و طبقه بندی شد و سپس تحلیل مفاهیم و تبیین آرا و نظرات با ارائه ی نکات لازم به عمل آمد.

بررسی و تحلیل های انجام شده نشان داد کهشباهت ها و تفاوت هایی بین دو دیدگاه قرآن کریم و پراگماتیسم در ارتباط با جایگاه کرامت انسانی وجود دارد. از جمله شباهت ها می توان به توجه هر دو دیدگاه به مقوله اجتماع و همکاری افراد در نظام اجتماعی و تطبیق فرد با نیازها و خواسته های اجتماعی و همچنین توجه به اصالت عمل اشاره کرد اما مواردی چون هدف نهایی تعلیم و تربیت انسان ، مساله آزادی انسان، متغیر یا پایدار دانستن ارزش ها در جوامع انسانی از جمله تفاوت های این دو دیدگاه بشمار می روند. همچنین در ارتباط با سوال چهارم تحقیق، مولفه های مسایل زیباشناختی، فرآیندهای معرفتی و تعهد که هر کدام دارای شاخص هایی می باشند، بعنوان مولفه های شکل دهنده منشور تربیتی از دیدگاه قرآن کریم معرفی شدند.

 

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مساله 2

1-3- اهميت وضرورت تحقيق 3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 4

1-6- تعاریف مفاهیم کلیدی تحقیق 4

1-6-1-کرامت 4

1-6-2- پراگماتیسم 5

1-6-3- اسلام 6

1-6-4- تعلیم و تربیت 6

1-7- روش تحقیق 7

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه 9

2-2- مبانی نظری 9

 2-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی کرامت و مشتقات آن 9

2-2-1-1- کرامت 9

2-2-1-2- کرم 9

2-2-1-3- کریم 10

2-2-1-4- عزت 10

2-2-1-5- فضل و فضیلت 10

2-2-2- اقسام کرامت 12

2-2-2-1- کرامت ذاتی و اکتسابی 12

2-2-3- کرامت انسانی، حق یا فضیلت 13

2-2-4- کرامت انسانی در نهج البلاغه 14

2-2-4-1- شناخت کرامت انسانی 14

2-2-4-2- جلوه های تحقق کرامت انسانی 15

الف) برابری 16

ب) حفظ عزت نفس انسانی 17

ج) تکریم و احترام به شخصیت انسان 18

2-2-4-3- موانع تحقق کرامت انسانی 20

الف) فقر، مهم ترین مانع تحقق کرامت انسانی 20

2-3- مبانی نظری فلسفه پراگماتیسم 21

2-3-1- فلسفه چیست؟ 21

2-3-1-1- متافیزیک دانشی در بطن فلسفه 23

2-3-2- معنی و مفهوم فلسفه 23

 

2-3-3- معنا و مفهوم پراگماتیسم 24

2-3-3-1- روشهای تحقیق در فلسفه پراگماتیسم 25

2-3-4- زمینه های ظهور فلسفه پراگماتیسم 26

2-3-5- بنیانگذاران پراگماتیسم 28

2-4- واکاوی تحقیقات پیشین (پیشینه تحقیق) 30

2-4-1- تحقیقات صورت گرفته در کشور 30

2-4-1-1- تحقیقات در ارتباط با نگاه مکتب پراگماتیسم به انسان و کرامت وی 30

2-4-1-2- تحقیقات در ارتباط با اهمیت کرامت انسانی از نگاه حقوقی 32

2-4-1-3- تحقیقات در ارتباط با نگاه قرآن و اسلام به مقوله کرامت انسانی 34

2-4-1-4- تحقیقات مقایسه ای بین دیدگاه های اسلام و مکتب پراگماتیسم 37

2-4-2- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور 38

2-5- چارچوب نظری تحقیق 39

2-6- جمع بندی و نتیجه گیری فصل 41

فصل سوم : بررسی جایگاه کرامت انسانی از دیدگاه قرآن

3-1- مقدمه 43

3-2- بررسی جایگاه کرامت انسانی از دیدگاه قرآن 43

3-2-1- کرامت در قرآن 43

3-2-2- دلایل کرامت ذاتی انسان از دیدگاه قرآن 44

3-2-2-1- ارزشمندی حیات انسان 44

3-2-2-2- انسان خلیفه خدا در روی زمین 45

3-2-2-3- انسان امانت دار خداوند 45

3-2-2-4- سجده فرشتگان بر آدم 46

3-2-3- ملاکهای برتری انسان ها از یکدیگر (ملاکهای کرامت اکتسابی) 46

3-2-3-1- تقوا 46

3-2-3-2- علم 47

3-2-3-3- عمل صالح 48

3-2-4- مبانی کرامت انسانی از دیدگاه قرآن 49

3-2-4-1- عقل 49

3-2-4-2- بعد الهی انسان 49

3-2-4-3- فهم و ادراک 49

3-2-4-4- وحدت جوهری بشریت 49

3-2-5- وجوه مختلف کرامت در تربیت اسلامی 50

3-2-5-1- اهداف تربیت اسلامی 50

الف) خلقت انسان 50

ب)از دیدگاه بعثت انبیاء 50

3-2-6-رابطه کرامت با حریت و آزادگی 51

3-3- روشهای آموزش مناسب از نظر اسلام 52

فصل چهارم:بررسی کرامت انسانی از دیدگاه مکتب پراگماتیسم

4-1- مقدمه 55

4-2- مبانی فلسفی مکتب پراگماتیسم 55

4-2-1- هستی شناسی پراگماتیسم 55

4-2-1-1- جهان از نظر دیویی 56

4-2-1-2- شناخت جهان از طریق تجربه در نظر فیلسوفان پراگماتیسم 57

4-2-1-3- جهان از نظر ویلیام جیمز 57

4-2-1-4- جهان شناسی پیرس 58

4-2-1-5- خصوصیات جهان از نظر پراگماتیسم 58

4-2-2- شناخت شناسی پراگماتیسم 59

4-2-2-1- معیار های قضاوت درباره چگونگی تجربه از دیدگاه دیویی 59

الف) اصل ادامه یا پیوستگی 59

ب) اصل تأثیر متقابل یا تاثیر دوجانبه 60

4-2-2-2- مراحل روش حل مسئله از دیدگاه پراگماتیسم 60

4-2-2-3- تفکر یا شناخت از نظر دیویی 61

4-2-2-4- شناخت و تصورات در فلسفه پراگماتیسم 62

4-2-3- ارزش شناسی پراگماتیسم 62

4-2-3-1- دو گونه ارزش در اشیاء، امور و پدیده ها در نظر عمل گرایان 63

4-2-3-2- ارزش در نظر ویلیام 64

4-2-3-3-افکار در فلسفه پراگماتیسم 64

4-3- آراى سه فیلسوف پراگماتیست (پیرس، جیمز و دیویی) 65

4-3-1- پیرس 65

4-3-2- ویلیام جیمز 66

4-3-2-1 نظر ویلیام جیمز درباره حقیقت 66

4-3-2-2- نظرات دینی جیمز 68

4-3-3- جان دیویى 69

4-3-3-1- فلسفه از نظر دیوئى 70

4-3-3-2- نظرات دینی دیویی 71

4-4- انسان و جایگاه کرامت وی از دیدگاه پراگماتیسم 71

4-5- مذهب و اخلاق از دیدگاه پراگماتیسم 73

4-5- 1- اخلاق از نظر دیوئی 75

4-5- 2- اخلاق از دیدگاه پیرس 75

4-5- 3- نظر ویلیام جیمز در رابطه با عمومی بودن حس دینی 76

4-6- آموزش و پرورش از نظر پراگماتیسم 76

4-6-1- هدف های تربیت از دیدگاه عمل گرایان 77

4-6-2- روش تدریس در نظر عمل گرایان 77

4-6-3- آموزش و پرورش از دیدگاه دیویی 78

4-6-4- دیدگاه تربیتی – فلسفی دیویی در کتاب دموکراسی و آموزش و پرورش 79

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 81

5-2- بحث و بررسی سوالات تحقیق 81

5-2-1- یافته های پژوهش در خصوص سوال اول 81

5-2-2- یافته های پژوهش در خصوص سوال دوم 84

5-2-3- یافته های پژوهش در خصوص سوال سوم 86

5-2-4- یافته های پژوهش در خصوص سوال چهارم 88

5-3- نتیجه گیری 93

5-4- راهکارها و پیشنهادات پژوهشی 93

5-6- محدودیت های تحقیق 94

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 94

فهرست منابع فارسی 95

فهرست منابع لاتين 99

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار(1-1) : چارچوب نظری تحقیق 40 نمودار (1-2 ): نمای شماتیکی منشور تربیتی 92

 فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (1-1) : اهداف تعلیم و تربیت در قرآن 84

جدول(1- 2) : تفاوت های دیدگاه های قرآن و مکتب پراگماتیسم در ارتباط با مقوله کرامت انسانی 87

جدول(1-3) : مولفه ها و شاخص های اساسی مرتبط منشور تربیتی 90

 

حیات انسان یک پدیده بسیار با عظمت و شگفت انگیز است ... ارزشهای والای حیات انسان گاهی یک فرد را تا حد تجسم حق و حقیقت و شکوه هستی بالا می برد. آنگاه که خداوند از روح خودش در انسان دمید مهمترین گوهری را که به او عطا کرد « کرامت » بود. ویژگی که موجب تمایز انسان از سایر موجودات و تعظیم فرشتگان شد و بی شک انسان آن گوهر ارزشمند را با خود به عرصه ی این خاک و زندگی دنیاییش آورد و جزء ماهیت بشری شد.(جعفری، 1362، صص 71-72).

در اسلام کرامت انسانی اصل پذیرفته شده در تمام موارد از جمله نظام آموزشی می باشد. از دیدگاه قرآن کریم مقام انسان آن چنان والا و متعالی است که خداوند او را خلیفه خود در روی کره زمین قرارداده است: « وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِخَلِيفَةً»(قرآن کریم، بقره، 30).

از سوی دیگر، در نظر قرآن کریم هر آنچه باعث تکریم و علو جایگاه انسان کامل در قوس نزولی وجود است، موهبتی می باشد. یعنی همه فضل خداوندی می باشد و اراده و اختیار در ایجاد آن نقشی ندارد، بلکه به طریق انعام و افاضل از جانب خداوند سبحان به او عطا شده است.(رمضانی، 1385، ص20).

از دیدگاه قرآن، کرامت انسان به عنوان یک اصل آفرینش در نظر گرفته شده و کرامت در سرنوشت انسان تنیده شده است. یکی از شاخص ترین آیات در خصوص کرامت انسانی، « وَلَقَدْ كَرَّمْنابَني‏ آدَمَ» (قرآن کریم، اسراء، 70). می باشد.

علاوه بر اسلام، مکاتب فلسفی متعددی کوشیده اند نخست دیدگاههای خود را درباره ی واقعیت جهان و انسان، معرفت و ارزش آن تبیین کنند و سپس اشارات و تضمنات تربیتی را برای صورت بندی هدفهای آموزش و پرورش، تدوین برنامه درسی، روش تدریس و رابطه معلم و شاگرد ارائه دهند. از جمله، مکتب پراگماتیسم که در آمریکای قرن بیستم با سردمداری پیرس، ویلیام جیمز، دیوی و ... پدید آمد.مطابق این مکتب، فکری که منجر به عمل نشود ارزش ندارد و عملی که بر مبنای اندیشه صورت نگیرد مفید نخواهد بود. بر این اساس در این مجموعه برآنیم به بررسی کرامت انسان و تبیین مفاهیم مربوط به آن در اسلام و پراگماتیسم و تعیین مولفه های منشور تربیتی ازدیدگاه قرآن کریم بپردازیم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران