نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی محضمتون نظم و نثر(حماسی،غنایی، تعلیمی، نمایشی )

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺠﻨﻮن و ﻟﻴﻠﻲ اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮي و ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 852
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 196 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ﻳﻜﻲ از ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻦ ﻫﺎ ي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮة ادﺑﻴﺎت ﻏﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻬﻢ داﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ دو داﺳـﺘﺎن ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﺔ ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﻣﺤـﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ :ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻜﻲ از ي اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ؛ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮي و دﻳﮕﺮي ﺷﺎﻋﺮي ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﻫﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﻳﺮان اﺳـﺖ ؛ ﻳﻌﻨـﻲ ، اﻣﻴﺮﺧﺴـﺮو دﻫﻠـﻮي ﻫﻤـﺎن ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ » اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر دﻟﻨﺸﻴﻦ و ﻓﺎﺧﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ « ﻃﻮﻃﻲ ﻫﻨـﺪ . ـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ّﻣﻠﻘ ﻧﮕﺎرﻧـﺪ ه ﻛﻮﺷـﻴﺪه ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺠﻨﻮن و ﻟﻴﻠـﻲ ، اﻣﻴﺮﺧﺴـﺮو دﻫﻠـﻮي ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاﻛﺎت زﺑـﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻴﺰان اﺛﺮﭘﺬﻳﺮي اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو را از ﻧﻈ ﺎﻣﻲ دﻫﺪ

ﭼﻜﻴﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻗﻬﺮﻣﺎن در داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ي

اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮي

ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨون

ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮي

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ داﺳﺘﺎن ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن

ﺗﻄﺒﻴﻖ دو داﺳﺘﺎن

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻳﻜﻲ از ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻦ ﻫﺎ ي ادﺑﻲ در ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻮﻧﺔ ﻏﻨﺎﻳﻲ اﺳـﺖ . ادﺑﻴـﺎت ﻏﻨـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺎن از ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﻣﻲ ِ » ﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ «ﻣـﻦ دروﻧـﻲ ﺷـﺎﻋﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازد . از ﻋﺸﻖ و ﺟﻮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺷﺎدي، ﻏﻢ و ﭘﻴﺮي، راﺑﻄﺔ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا، وﻃـﻦ، ﺳـﻮﮔﻨﺎﻣﻪ، ﺷﻜﺎﻳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫـﺎ ي دﻳﮕـﺮ را ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛـﺮد ﻳﻜـﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ادﺑﻴﺎت ﻏﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ ي آن . داﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ي ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﺎﺻﻲ . ﮔﺎه داﺳـﺘﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، ﺑﻠﻨﺪ و رواﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪي آن، از ﻟﻄﻔ ﺶ ﻧﻤـﻲ ﻛﺎﺳـﺖ . ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان رواج ﻧﻈﻢ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﻨﺼﺮي و ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ واﻣـﻖ و ﻋـﺬرا ﻧﺴـﺒﺖ داد . ﻗـﺪر ﻣﺴﻠّﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺗـﺮ ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ وﻳـﺲ و راﻣـﻴﻦ از ﻓﺨﺮاﻟـﺪﻳﻦ اﺳـﻌﺪ ﮔﺮﮔﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﻋﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ . ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺑـﺮ اﺳـﻌﺪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﻲ را در ﺷـﻴﻮة داﺳـﺘﺎن ﺳـﺮاﻳﻲ وي داﻧﺴﺖ .داﺳﺘﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗـﺮن ﺷﺸـﻢ ﻫـﻴﭻ ﺷـﺎﻋﺮي اﻋــﻼي ﺗﻜﺎﻣــﻞ ﻧﺮﺳــﺎﻧﺪ  کـﻪ ﺣــﺪ ﭼــﻮن ﻧﻈــﺎﻣﻲ روش ﺗﻤﺜﻴﻠــﻲ را در ﺷــﻌﺮ ﺑـ . وي در ﺷــﻴﻮة داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﻲ ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن و ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺮو و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﭼﻨﺎن ﻗﻠﻤﻔﺮﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻳـﻚ ﺪاﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ّ از ﻣﻘﻠ اﻧﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺔ او . اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو ﻋﻠﻲ از رﻏﻢ زﻧﺪﮔﻲ در ﻫﻨﺪ و دور ﺑﻮدن از ﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺪان اوﺳﺖ؛ ﮔﻮﻧﻪ ّﻣﻘﻠ ﺑﻪ اي ﻛﻪ او ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻤﺴﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺳـﺮود . ﻧﻈـﺎﻣﻲ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮي در ﻫﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫﺎ ي ﺑﻠﻨـﺪ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ دو ﻋﺎﺷﻖ دﻟﺪاده راﺳﺮوده اﻧﺪ.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران