نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیتکنولوژی آموزشی

اثربخشی هوش هیجانی بر سلامت روان دانش آموزا ن متوسطه اول

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 4575
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 90
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 1.174mb

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 16
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی باحرمت و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگیاست در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین(مستقل)وسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته)درنظر گرفته شده اند.جامعه آماری تحقیق راکلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد پیشوا در سالتحصیلی 93-92.تشکیل می دهند. نمونه تحقیق شامل 30دانش آموز دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان وپرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (1979)ومیانگین معدل ترم های گذشته دانش آموزان موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند این ابزار از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار پایانی مطلوبی هستند .داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی وضریب همبستگی جزیی وضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی ومولفه های آن با سلامت روانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی وبرخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجوددارد. p<=5 همچنین نتایج نشان می دهد که بین سلامت روانی ومعدل تحصیلی معنی داری وجود ندارد.

پژوهش:

1-1-مقدمه.....................................................................................2

1-2-بیان مسئله..............................................................................4

1-3- 1اهداف پژوهش......................................................................6

1-4- 2اهداف کلی………………………………………………………..................6

1-5- 3اهداف جزئی..........................................................................6

1-6-فرضیه های پژوهش....................................................................9

1-7تعریف نظری وعملیاتی مهارتی.....................................................7

-فصل دوم:

2-1.مقدمه...........................................................................................10

2-2-ادبیات تحقیق.................................................................................10

2-3-تاریخچه ی هوش هیجانی................................................. .............10 .

2-4-آگاهی اجتماعی ومدیریت رابطه .......................................................15

2-5-مفهوم هوش هیجانی ازدیدکاه بار-آن ................................................18

2-6-خود آگاهی هیجانی........................................................................20

2-7-قاطعیت.........................................................................................21

2-8-خود شکوقایی................................................................................21

2-9-استقلال.........................................................................................22

2-10-همدلی........................................................................................22

2-11-روابط بین فردی..............................................................................23

2-12-مسئوولیت پذیری...........................................................................23

2-13-خود شکوفایی................................................................................23

2-14-حل مسئله.....................................................................................25

2-15-واقعیت سنجی................................................................................24

2-16-انعطاف پذیری..................................................................................25

2-17-کنترل تکامه......................................................................................25

2-18-کفایت هیجانی..................................................................................26

2-18- تاثیر هوش هیجانی در زندگی..............................................................29

2-19- هوش چیست؟..................................................................................31

2-20-نقش هیجانها درهوش.........................................................................34

2-21-هوش هیجانی دو نظریه.......................................................................34

2-22-استفاده از هیجان ها............................................................................35

2-23-تنظیم وکنترل هیجان ها........................................................................35

2-24-رابطه ی هوش هیجانی هوش اجتماعی..................................................37

2-25-بهداشت روان.......................................................................................38

2-25-توانایی لذت بردن از زندگی.....................................................................38

2-26-توانایی جهیدن......................................................................................38

2-27-تعادل...................................................................................................38

2-28-موفقیت تحصیلی...................................................................................39

2-29-پیشینه ی تحقیق..................................................................................42

2-30-پژوهش های خارج از کشور.....................................................................42

2-31-پژوهش های داخل کشور........................................................................44

فصل سوم:

3-1.مقدمه.....................................................................................................46

3-2-روش تحقیق.............................................................................................46

3-3-جامعه، نمونه وروش نمونه گیری ................................................................46

3-4-پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ وهیلر.....................................................46

3-5-آزمون هوش هیجانی بار- آن.........................................................................48

3-6-پایایی آزمون..............................................................................................49

3-7-عملکرد تحصیلی -روش اجرا........................................................................50

فصل چهارم

4-1-تجزیه وتحلیل ...........................................................................................52

فصل پنجم

5-1-بحث ونتیجه گیری .....................................................................................59

-4-منابع...........................................................................................................63.

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.

امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است. توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی[1] از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920از سوی ترنرایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می شود.ریشه مفهوم دیگر به اصطلاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته شد انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری یافت انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایشمی دهد .

همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار- ان2001)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو[2]2000)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود.این نوع از هوش هیجانی به وسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود . (بروکن[3]1985)ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران1382) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی است ه می گفته و رال [4](1990َ)برای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد از جمله فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی است .ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود لذا در این تحقیق برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد بررسی قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده میتوانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال استفاده را بکنیم .

 

[1]. salody

[2]. carrso

[3] .broken

[4] .ral

مهدی جلالی
آقای مهدی جلالی

با سلام ارسال نظر بصورت تستی می باشد موفق باشید

۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۹:۵۶

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران