نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل

اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجراي قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ آذر ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 41
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : word & pdf
حجم فایل : 784kb

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

معاذیر قراردادي، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می­شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می­توانند از آثار قصور در اجراي تعهدات قراردادي خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادي و بعضی دیگر ارادي هستند. معاذیر غیرارادي، یا به طور کلی اجراي قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجراي قرارداد می­گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان«عدم امکان اجراي قرارداد » و « دشوار شدن اجراي قرارداد » به تفکیک بررسی می­گردند. از آنجا که هریک از این دو وضعیت، در نظامهاي حقوقی و اسناد منطقه اي و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می­سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاري داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادي پیشنهادي براي قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادي نیز« شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت » و« حق امتناع از اجراي تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقررهاي کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.

واژگان کلیدي: عدم امکان اجرا، قوه قاهره، دشواري و عسر و حرج ، شرط محدود و معاف کننده مسؤولیت، حق امتناع از اجراي تعهد (حق حبس)

چکیده

۱. مقدمه:

٢. معاذير غیرارادی

2-1.نظريه «تغییر اوضاع و احوال»[1]

2-2.عدم امکان اجرا

2-2-1.«قوه قاهره»[2]

2-2-2-.«انتفای اجرای قرارداد»[3]

2-2-3. وجوه تمایز «قوه قاهره» و «انتفای اجرای قرارداد»

2-2-4- «تعذر وفا به عقد» در فقه اسلامی

3. نتیجه و پیشنهاد

4. منابع

[1] .the theory of change of circumstances

[2] .force majeure

[3] .frustration

قاعده الزام آور بودن قرارداد، با استثنائاتی که از آنها به معاذير قراردادی تعبیر می شود، مواجه گردیده است[1]. معاذير قراردادی اموری هستند که براساس آن طرفین قرارداد می توانند به طور قانونی، خود را از پیامدهای قصور در اجرای تعهدات خویش معاف کنند. برخی معاذير، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند.

معاذير غيرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفا موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند. وضعیت «عدم امکان اجرا»، در سیستم های مختلف حقوقی و در اسناد منطقه ای و بین المللی، با اصطلاحاتی همچون «قوه قاهره»، «انتفای اجرای قرارداد» و «تعذر وفا به عقد»، شناخته می شود؛ در حالی که مفاهیم «شرط هاردشیپ»، «قاعده نفی عسر و حرج»، «معاذير غیرقابل پیش بینی»، غیرعملی شدن تجاری قرارداد»، «از بین رفتن مبنای قرارداد»، «دشواری شدید و غیرمترقبه» و «دشواری بیش از اندازه»، بیانگر وضعیت «دشوار شدن اجرا» در اسناد یاد شده و حقوق کشورهای مختلف است.

معاذير ارادی نیز در دو بحث «شروط معاف کننده محدود کننده مسؤوليت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» قابل بررسی است. مسأله اساسی این است که به رغم اشتراک معاذیر یاد شده، در توجيه عدم ایفای تعهد قراردادی، این که به تعلیق یا فسخ قرارداد یا تعدیل شرایط آن منتهی گردد، به قانون حاکم بستگی دارد[2]. از این رو نویسندگان با بررسی نظام های حقوقی (رومی ژرمنی، کامن لاو اسلام)، برخی اسناد منطقه ای و بین المللی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادی اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و قوانین داخلی کشورها، درصدد یافتن احكام مناسب در تبيين تأثير معاذير بر قرارداد، در حقوق ایران هستند.

 

[1]. وستبرگ، جان ای، «معاذير قراردادی در معاملات تجاری بین المللی احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا»، ترجمه و تلخیص علی قاسمی، ومجله حقوقی دادگستری، ش4، تابستان ۱۳۷۱.ص 193.

[2]. همان، ص 191-196.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران